Kur’an ı Kerim’in Belli Başlı Konuları Nelerdir? Örneklerle Konu Anlatımı

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim’in belli başlı konuları nelerdir? Kuran’da inanç, ibadet, ahlak, kıssalar konuları hakkında bilgi.

Yüce Allah, Kur’an’ı insanları doğru yola ileten bir rehber olarak göndermiştir. Son ilahi kitap olan Kur’an, tüm insanlığa gönderilmiş kutsal kitaptır. Onda insanların Yüce Allah’a karşı görevleri ve sorumlulukları, insanların diğer canlılarla ve çevresiyle ilişkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiği, ahiret hayatının varlığı ve nasıl gerçekleşeceği, evrenin yaratılması anlatılmış, insanları iyiye ve güzele götüren, dünya ve ahiret mutluluğunun nelerde gizli olduğunu anlatan bilgilere yer verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in başlıca konuları inanç, ibadet, ahlak ile peygamberlere ve geçmişte yaşamış bazı topluluklara ait kıssalardır.

İNANÇ

Kur’an-ı Kerim’in ana konularının başında inanç gelir. İnanç, Yüce Allah’ın Kur’an ve Yorumu (s.a.v) vasıtasıyla ilettiği esasları kabul etmek ve bunların kesin doğru olduğunu onaylamaktır. İslam dininin inanç esaslarının kaynağında tevhit inancı vardır. Tevhit, Yüce Allah’tan başka ilah olmadığına, Allah’ın bir ve tek olduğuna; eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. Bu önceliğinden dolayı tevhidin üzerinde, Kur’an-ı Kerim önemle durmaktadır. Tevhidin en belirgin olarak anlatıldığı İhlâs suresinde şöyle buyrulmaktadır: “De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. Hiçbir şey ona muhtaç değildir.). O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi(benzeri) yoktur.”

İslam inanç esaslarından bir kısmı Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar…” (Bakara suresi, 285. ayet)

Kur’an-ı Kerim’de inanılması gereken başlıca prensipler şöyle sıralanmaktadır:
  • 1. Yüce Allah’a inanmak
  • 2. Meleklere inanmak
  • 3. Kitaplara inanmak
  • 4. Peygamberlere inanmak
  • 5. Kıyamete ve ahiret gününe inanmak (Öldükten sonra dirilmeye inanmak)
  • 6. Hayrın ve şerrin Yüce Allah’tan olduğuna inanmak (Kadere ve kazaya inanmak)

İBADET

Kur’an’ın ana konularından biri de ibadettir, ibadet; kişinin Yüce Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek için yaptığı bütün hal ve hareketlerdir. İbadetlerin yapılma amacı Yüce Allah’ın rızasını yani hoşnutluğunu elde etmektir. İnsanın bir yaratılış amacı vardır. Yüce Allah Kur’an’da insanların yaratılış amacını şöyle açıklamaktadır: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

Advertisement

namaz

Kur’an’ın birçok ayetinde insanların sorumlu olduğu davranışlar ve ibadetler anlatılmaktadır. Bu ibadetlerin başında namaz, oruç, zekât, hac, kurban ve sadaka gibi ibadetler gelmektedir. Buna şu ayet örnek olarak verilebilir: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır!” (Bakara suresi, 177. ayet)

Kur’an-ı Kerim’de ayrıca dua, zikir, sadaka, tövbe ve infak gibi ibadetlerden de bahsedilmektedir. Bilinmelidir ki Yüce Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel davranış ibadet sayılmaktadır. Buna şu örnekleri verebiliriz: Anne, baba ve büyüklere saygı, yetimleri korumak, selamlaşmak, geçinmek için helal yoldan para kazanmak, eğitime önem vermek ve ders çalışmak ve nezaket kurallarına uymak. Bu davranışlar da ibadet olarak kabul edilmektedir. İbadet kabul edilen bazı davranışlar Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde geçmektedir: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet)

AHLAK

İnsanların söz ve davranışları genel olarak iyi ya’da kötü olarak nitelendirilir. Ahlak, insanın sahip olduğu bu kötü veya iyi huyların bütününe verilen genel addır. Toplumda kişilerin uymak zorunda oldukları davranış şekilleri ve esasları da ahlak olarak kabul edilmektedir. Güzel davranışlar kişide güzel ahlakı oluşturur, kötü davranışlarsa kötü ahlakı oluşturmaktadır. inanç ve ibadetleri tamamlayan davranışlar güzel ahlak olarak kabul edilir. Kur’an, uymak zorunda olduğumuz ahlaki görevlerden de bahsetmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de adaletli olmak, doğru davranmak, iyilik yapmak ve iyi olmak, alçak gönüllü davranmak, cömert ve hoşgörülü olmak, sevmek, akrabalık bağlarını korumak, anne ve babaya iyilikte bulunmak gibi güzel huylar yer almakta ve bunlar övülerek teşvik edilmektedir. Bir ayette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet)

Kur’an’da; yalan söylemek, gıybet etmek, iftirada bulunmak, kibirli davranmak, kendini üstün görmek, kindar olmak, cimrilik yapmak ve haksızlıkta bulunmak gibi davranışlardan da bahsedilmekte ve bunlardan uzak durulması istenmektedir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt…” (Lokman suresi, 18-19. ayetler) , “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!” (Hümeze suresi, 1-2. ayet)

Advertisement

KISSALAR

İnsanların ders almaları için, geçmişte yaşamış toplumlar ve peygamberler hakkında Kur’an-ı Kerim’de anlatılan ibret verici hikâyelere ve tarihi olaylara kıssa denmektedir. Yüce Allah insanlara en güzel ve en doğru olan yolu göstermek için ilk peygamber olarak Hz. Âdem’i (a s) son olarak da Kur’an ve Yorumu’i (s.a.v) göndermiştir. Her topluma bir peygamber gönderildiğinden dolayı bu iki peygamber arasında da birçok peygamber görevlendirilmiştir. Bütün peygamberlerin isimleri bilinmemektedir. Bazı peygamberlerin adlarına ve onlarla ilgili hayat hikâyelerine Kur’an’da yer verilmiştir. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık…” (Mü’min suresi, 78. ayet)

Hz. Musa

Hz. Musa

Kur’an’da kıssalara yer verilerek Yüce Allah’ın öğütlerinin daha iyi ve kolay anlaşılması sağlanmıştır, insanların bu olaylardan ders çıkarmaları istenmiş, benzer durumlarda nelerin yapılabileceğinin örnekleri verilmiştir. Örneğin Hz. Eyüp’ün (a.s) kıssasıyla insanlara sabrın önemi anlatılmaktadır. Dünyanın geçici olduğu ve insanların kaybettiklerine üzülmemesi gerektiği, Yüce Allah’a olan bağlılığın karşılaşılan her olumsuz durumda devam etmesinin önemi bu kıssayla örneklendirilmektedir. Ayrıca Hz. Yusuf (a.s) kıssasıyla da sabrı, sevgiyi, merhameti, affetmeyi ve şefkat göstermeyi Yüce_Allah-insanlara öğütlemektedir. Kıssaların amaçlarından biri de Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır…” (Yûsuf suresi, 111. ayet)

Kur’an’daki kıssalarda peygamberlerin ve davranışlarıyla örnek insanların, sabırlı davranarak ve çalışarak kötülükle nasıl mücadele ettikleri gösterilmektedir. Ayrıca Yüce Allah’a karşı gelenlerin ve çirkin davranışta bulunanların nasıl cezalandırıldıkları da insanlara örneklendirilmiştir. Hz. Musa’ya (a.s) kötülük yapan Firavunun Kızıldeniz’de boğulması ve Hz. Musa (a.s) ile ona inananların kurtulması bu duruma örnek olarak verilmiştir.

Peygamberler, Yüce Allah tarafından seçilip gönderilmektedir. Bu insanlar gönderildikleri topluma ve sonradan gelecek toplumlara örnektir. Onlar bizlere iyiliği, doğruluğu ve hoş olan her davranışı anlatmış ve yaşantılarıyla göstermiştir. Peygamberler Yüce Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini bizlere bildirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ki peygamber kıssaları, peygamberlere verilen nimetleri, onların karşılaştıkları zorlukları, çektikleri sıkıntıları ve başlarına gelen olayları anlatmaktadır. Peygamberlere karşı çirkin davranışta bulunanların ve onlara kötü davrananların nasıl cezalandırıldıkları bu kıssalarda anlatılarak, insanların bunlardan ders almaları sağlanmaktadır.


Leave A Reply