Kuzey Afrika’nın Fethi

0

Kuzey Afrika’nın fethi ile ilgili kısa bilgiler. Osmanlı İmparatorluğunun yükselme döneminde Kuzey Afrika’nın fethi ile ilgili bilgiler.

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

Kuzey Afrika’nın Fethi

Büyük Türk amirali Barbaros Hayreddin Paşa, Kanuni‘nin hizmetine girdiği zaman Cezayir’i padişaha sunmuştu. Bu suretle Osmanlılar onun hediyesi koca bir ülkeye sahip olmuşlardı.

Trablusgarp’ın Osmanlı’ya Katılması

Gene Barbaros’un yetiştirdiği ünlü denizcilerimizden Turgut Reis de, Şarlken tarafından alınarak Rodos şövalyelerine verilmiş olan Trablusgarp eyaletini fethederek Osmanlı devletine hediye etti.

Buna mükâfat olarak kendisi Trablusgarp beylerbeyliğine getirildi. Kanunî, onu, Barbaros Hayreddin Paşanın ölümünden sonra Kaptan-ı derya yapmak istedi, fakat o bu görevi kabul etmedi, daima Trablus’ta kaldı. Birçok deniz zaferleri kazandı. Son defa Malta kuşatması sırasında düşman tarafından atılan bir güllenin parçaladığı bir kaya parçasının göğsüne değmesiyle şehit oldu (1565). Türbesi Trablusgarp’tadır.

Tunus’un Osmanlı’ya Katılması

Kuzey Afrika’da Osmanlı ülkesine katılan yerlerden biri de Tunus ülkesidir. Burası II. Selim zamanında sadrazam Sokollu Mehmet Paşanın çabası ile fetholunmuştur. Kılıç Ali Paşa komutasında gönderilen bir Osmanlı donanması İspanyolların eline geçmiş olan Tunus’u fethetmiştir (1574).

III. Murat zamanında ise Portekizlilerin saldırısına uğrayan Fas sultanı, Osmanlı devletinden yardım istedi. O zaman sadrazam bulunan Sokollu Mehmet Paşa, Fas sultanına yardım etmek için Cezayir beylerbeyine emir verdi. Cezayir beylerbeyi Ramazan Paşa bu emir üzerine Fas’a giderek Portekizlileri büyük bir bozgunluğa uğrattı. Fas, Osmanlı himayesi altına alındı (1577).


Leave A Reply