Laiklik Nedir? Laik Devletin Özellikleri

0

Laiklik nedir, tanımlaması ve açıklaması. Laik devletin özellikleri nelerdir? Laiklik ve din hakkında bilgi.

laiklik LAİKLİK; Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olmasıdır.

Advertisement

LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER

Laiklik, Hristiyanlığın hâkim olduğu batı dünyasında doğmuş ve gelişmiştir.

Hristiyanlıkta kilise her şeyin üstünde tutuluyordu. Hayatın her alanında her şey kilisenin buyruğu altındaydı. Özellikle Katolik Kilisesi Tanrı adına görüş bildirmek hak ve yetkisine sahipti. Katolik anlayışı tam bir ruhbanlık anlayışına dönüşmüştü.

Fransız İhtilali’nden önce Hristiyanlık dünyasında devletin temelini Tanrı’nın hakları oluşturmaktaydı. Yetkisini Tanrı’dan alan kimseler hiç kimseye hesap verme gereği duymamıştı. Kilise ve din adamları; hükümdarları etkileri altına almış, hayatın her alanına hükmetmişlerdi. İnsanların din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmış, kilise ve din adamlarına karşı çıkan herkese işkence yapılmış ve bu kişiler dinden dışlanmıştır.

Advertisement

Kilisenin ve krallığın hayatın bütün alanlarına uyguladığı acımasız ve sert tutum, öze dönüşe neden olmuştur. Siyasi kimliği olan bazı kişiler ve bilim adamları halkı, kiliseye ve onunla birlikte hareket edenlere karşı örgütlemişlerdir. Bunun neticesinde Fransa’da ihtilal olmuş, egemenlik kral ve kiliseden alınarak halka verilmiştir. Laiklik anlayışı, kilisenin ve kralların olumsuz tutumlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

LAİK DEVLET

Laik bir devlette;

***Din ve devlet işleri birbirinden ayrı yürütülür.

***Hangi din ve inanca sahip olursa olsun herkese eşit davranılır.

***Hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık tanınmaz.

Advertisement

***Herkesin din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınır.

***Dinin istismar edilmesine müsaade edilmez.

***Vatandaşlar istediği dine inanabilir, inancının gereklerini yerine getirebilir.

****İnsanların inanç, düşünce ve ibadet hürriyeti savunulur.

LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİSİDİR.

Din ve vicdan hürriyeti insanın doğuştan getirdiği temel haklardan biridir. Bu nedenle herkes istediği dini benimseme, inancını açıklama ve uygulama hakkına sahiptir.

Laik devletin görevleri arasında;

***Hangi din ve inanca sahip olursa olsun herkese eşit davranmak,

***Din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alarak herkesin dini kanaatlerini söylemesine, inancının gereklerini yerine getirmesine imkân sağlamaktır. Ayrıca devlet hiç kimseyi başka bir dine, inanca ya da mezhebe vb. zorlayamaz.


Leave A Reply