Like İle İlgili İngilizce Cümleler, Like İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

13

İçinde Like geçen İngilizce örnek cümleler. Like kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanımı ile ilgili olarak örnek cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Like İle İlgili İngilizce Cümleler

Advertisement

Like İle İlgili İngilizce Cümleler

 • ***I like him.
 • ***I like both.
 • ***I like cats.
 • ***I like jazz.
 • ***I like winter.
 • ***Do you like rap?
 • ***Do what you like.
 • ***Do you like snow?
 • ***I also like cake.
 • ***I didn’t like it.
 • ***I like chocolate.
 • ***I like his music.
 • ***I like red roses.
 • ***I like traveling.
 • ***Do you like music?
 • ***I don’t like this.
 • ***I like jazz music.
 • ***I like short hair.
 • ***I really like you.
 • ***Do you like tennis?
 • ***He doesn’t like us.
 • ***I like candlelight.
 • ***I like watching TV.
 • ***I’d like meat loaf.
 • ***It looks like rain.
 • ***Would you like ice?
 • ***Do you like bowling?
***Do you like cooking?
 • ***Do you like surfing?
 • ***I don’t like movies.
 • ***I like it very much.
 • ***I like love stories.
 • ***I like movies a lot.
 • ***I like taking walks.
 • ***I’d like to see her.
 • ***She didn’t like him.
 • ***Tom doesn’t like me.
 • ***We all like cycling.
 • ***Do whatever you like.
 • ***Don’t eat like a pig.
 • ***Don’t talk like that.
 • ***I like reading books.
 • ***I like to eat apples.
 • ***I’d like to kiss you.
 • ***I’d like to watch TV.
 • ***She felt like crying.
 • ***This car is like new.
 • ***Would you like to go?
 • ***Do you like to travel?
 • ***Does she like oranges?
 • ***He acted like a saint.
 • ***I don’t like her face.
 • ***I don’t like studying.
 • ***I don’t like this one.
 • ***I like playing sports.
 • ***I like their pictures.
 • ***Like father, like son.
 • ***She felt like dancing.
 • ***Sit wherever you like.
 • ***Tom doesn’t like cats.
 • ***Did you like the movie?
 • ***Do you like black cats?
 • ***Does Tom like tomatoes?
 • ***He acted like a madman.
 • ***I felt like I was dead.
 • ***I like classical music.
 • ***I like you a whole lot.
 • ***I would like mine rare.
 • ***I’d like to rent a car.
 • ***It looks like an apple.
 • ***We don’t like violence.
 • ***Would you like to come?
 • ***Would you like to wait?
 • ***You like it, don’t you?
 • ***You seem to like fruit.
 • ***Choose the one you like.
 • ***Do you feel like eating?
 • ***Don’t you like baseball?
 • ***Eat as much as you like.
 • ***He can swim like a fish.
 • ***I don’t like it, either.
 • ***I felt like I would die.
 • ***I like my job very much.
 • ***I like tennis very much.
 • ***I like the way you look.
 • ***I like the way you sing.
 • ***I like the way you talk.
 • ***I really like city life.
 • ***I’d like to play tennis.
 • ***Tom doesn’t like cheese.
***Which skirt do you like?
 • ***Would you like to dance?
 • ***Come on any day you like.
 • ***He looks like his father.
 • ***I don’t like any of them.
 • ***I don’t like this jacket.
 • ***I don’t like you anymore.
 • ***I like to be spontaneous.
 • ***I like to ride on trains.
 • ***I would like to meet him.
 • ***I’d like the bill please.
 • ***I’d like to go to London.
 • ***I’d like to talk to John.
 • ***Now this is more like it.
 • ***She looks like a teacher.
 • ***Tom worked like a madman.
 • ***We’re just like brothers.
***Would you like it washed?
 • ***Choose whichever you like.
 • ***Come at any time you like.
 • ***Did he look like a doctor?
 • ***Do you like Japanese food?
 • ***He’s sleeping like a baby.
 • ***I don’t like men like him.
 • ***I don’t like what he said.
 • ***I like instrumental music.
 • ***I’d like one more blanket.
 • ***I’d like some more coffee.
 • ***She looks like her mother.
 • ***Would you like some salad?
 • ***Eat whatever food you like.
 • ***He looks like your brother.
 • ***I don’t like pizza anymore.
 • ***I feel like another person.
 • ***I like this house as it is.
 • ***I’d like a receipt, please.
 • ***I’d like to ask a question.
 • ***I’d like to change my room.
 • ***I’d like to order the same.
 • ***I’d like to reserve a seat.
 • ***Mary looks like her mother.
 • ***Nancy looks like my sister.
 • ***She acted like a real baby.
 • ***We’re almost like brothers.
 • ***What do you like about her?
 • ***Where would you like to go?
 • ***He looks like an honest man.
 • ***How do you like my new suit?
 • ***I feel like going on a trip.
 • ***I’d like to join your group.
 • ***I’d like to see your sister.
 • ***She didn’t like her husband.
 • ***She felt like taking a walk.
 • ***She treated him like a king.
 • ***Take whichever one you like.
 • ***There is no place like home.
 • ***You like English, don’t you?
 • ***How do you like your new job?
 • ***How would you like your eggs?
 • ***I like French food very much.
 • ***I’d like to live in New York.
 • ***John and Ann like each other.
 • ***She didn’t like him at first.
 • ***Stop staring at me like that.
 • ***This cloth feels like velvet.
***We really like picnics a lot.
 • ***We’d like you to sing a song.
 • ***What flower do you like best?
 • ***Would you like a cup of milk?
 • ***Would you like anything else?
 • ***All of my friends like soccer.
 • ***I feel like taking a bath now.
 • ***What subject do you like best?
 • ***Would you like some more cake?
 • ***You will soon get to like her.
 • ***He’s just like his grandfather.
 • ***How do you like your beef stew?
 • ***How do you like your eggs done?
 • ***How do you like your new class?
 • ***I would like something to read.
 • ***I’d like to rent a compact car.
 • ***I’d like to stay for one night.
 • ***It looks like Tom won the race.
 • ***The school looks like a prison.
 • ***When would you like to see him?
***Which subject do you like best?
 • ***Why can’t I sing like they can?
 • ***You look just like your mother.
 • ***Do you feel like going swimming?
 • ***He asked if I like Chinese food.
 • ***He has been like a father to me.
 • ***How do you like your new school?
 • ***I don’t feel like working today.
 • ***I’d like to know the exact time.
 • ***I’d like to reconfirm my flight.
 • ***What would you like for dessert?
 • ***Where would you like to go next?
 • ***Would you like a cup of tea now?
 • ***Would you like bacon or sausage?
 • ***Would you like to dance with me?
 • ***Would you like to go to a movie?
 • ***Would you like to meet tomorrow?
 • ***Young people like popular music.
 • ***He acted like he owned the place.
 • ***He always treats me like a child.
 • ***I don’t like your taste in color.
 • ***I would like you to come with me.
 • ***I’d like to go to London someday.
 • ***I’d like to have a glass of wine.
 • ***Quite a few Americans like sushi.


13 yorum

  • AYŞEGÜL ŞİMŞEK on

   SIZ KIMSINIZ OGRETMENMISINIZ ISMINIZ TANIDIK GELIYORDA :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

 1. ayşegül gündoğdu on

  baya cümle var taktire şayan ama keşke ing li olsaydı çünkü öğretmenimiz 10 tane ing li like lı cümle kurmamızı ve 10 tanede ing li dont like lı cümle kurmamızı istedi çok kolay ama deftere derstede yazmıştık

Leave A Reply