Milli Güvenlik Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir?

0
Advertisement

Milli Güvenlik kurulu nedir? Milli Güvenlik kurulunun amacı ve görevleri nelerdir? MGK hakkında bilgi.

mgk-logoMİLLİ GÜVENLİK KURULU (MGK)

Ülkemizde 1982 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu’na danışmanlık yapması için düzenlenmiş bir kuruldur.

Milli Güvenlik Kurulu’nun başkanı Cumhurbaşkanı’dır.

Başlıca üyeleri: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ise; plânlama, eşgüdüm ve idarî çalışmaların yürütülmesi için kurulmuştur.

Advertisement

* Bu konu sonraki bölümlerde ayrıntılı işlenecektir.

1. Olağanüstü Haller

a. Doğal afetler, salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım durumunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

b. Şiddet olaylarının yaygınlaşması, kamu düzeninin bozulması hallerinde, Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde ya da tamamında altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Uygulanması

Anayasa’nm 119. ve 120. maddeleri uyarınca karar önce Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen TBMM’nin onayına sunulur. Meclis tatilde ise toplantıya çağrılır. Meclis, Bakanlar Kurulu’nun isteği ile her seferinde dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Advertisement

Olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükler çıkarılacak bir yasa ile düzenlenir.

2. Sıkıyönetim

Anayasa’nın 122. maddesine göre; olağanüstü durumda; ayaklanma olması, Cumhuriyeti yıkmaya, bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren olayların yaygınlaşması durumunda Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nunda görüşünü alarak ilân edebilir. Bu karar Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur. TBMM gerekli görürse sıkıyönetim süresini kısaltıp uzatabilir ya da sıkıyönetimi kaldırabilir.

Sıkıyönetimin her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatılması TBMM kararına bağlıdır.

Sıkıyönetim yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir. Sıkıyönetimde zabıta görevleri sivil makamlardan askeri makamlara geçer. Bazı özgürlüklerin kullanılması izne bağlanabilir. Bazı suçların sanıkları askeri mahkemelerde yargılanabilir.

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak görev yaparlar.


Leave A Reply