Mohaç Savaşı Hakkında Bilgi

0

Mohaç Savaşı hangi padişah zamanında, kimlerle ve ne zaman yapılmıştır? Mohaç Savaşı’nın sebepleri, önemi ve sonuçları hakkında bilgi.

Mohaç Savaşı canlandırmasıMohaç Savaşı; Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılmasına yol açan Osmanlılarla Macarlar arasındaki savaştır (1526).

Tuna boylarında yapılan savaşlar üzerine akıncı Bali Bey (Yahya Paşazade), Drava ve Sava ırmaklarını aşarak Macaristan topraklarına girdi. Fransa’nın Osmanlı padişahını Macarlara karşı kışkırtması ve Kanuni Sultan Süleyman‘ın da gücü hızla artan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğuna kesin bir darbe vurmak için harekete geçmesi, savaşın başlıca nedenleri arasındaydı. Osmanlı Ordusu kış boyunca sürdürdüğü hazırlıklardan sonra, Sofya Ovası’nda toplandı. 21 Nisan 1526’da Kanuni Sultan Süleyman,orduya katılmak amacıyla İstanbul’dan hareket etti. Ordunun komutanlığına Sadrazam Makbul İbrahim Paşa atandı. Kırım hanı Saadet Giray’a da askerleriyle birlikte orduya katılması için haber gönderildi. 100 bin kişiden fazla olan Osmanlı Ordusu, Belgrad’a ulaştı. Siram sahrası geçildikten sonra, Salankamen ve Petervaradin kaleleri alındı. Daha sonra Ullok Kalesi önünden Össek Kalesi’ne gelindi. Osmanlı Ordusu’nun Budin’e yürümesi, Macarların Mohaç Ovası’nı savaş alanı olarak uygun görmelerine neden oldu. Gerçekte Macarlar Osmanlıları Tuna’ya geçmek isterken, Drava yakınlarındaki son savunma çizgisi olan Karasu’da (Krasso) durdurmayı tasarladılar. Ancak bu mevsimde o alanın bataklık ve çamurlu olması buna olanak vermedi. 20 Temmuz 1526’da Budin’den ayrılan Macar Kralı II. Layoş, 6 Ağustos günü Tolna’ya geldi. Macar Ordusu da Tomory’nin komutasında güneye doğru hareket ederek Mohaç Ovası’nda karargâh kurdu ve Osmanlı Ordusu’nu karşılamaya hazırlandı.

Macar Ordusu’ nun bir başka kolu da II. Layoş’un komutasında Mohaç Ovası’na gelmek üzere harekete geçti. Osmanlı Ordusu ise savaş yürüyüşüyle kuzeye doğru ilerledi. Kanuni, Hırvat ve Sırpların Macarlara yardım etmelerini engellemek amacıyla akıncı beylerinden Hüsrev ve Bali beyleri görevlendirdi. 29 Ağustos 1526’da Osmanlı Ordusu, Mohaç Ovası’nın yüksek noktalarından birine ulaştı. 29 Ağustos 1526 sabahı Osmanlı Ordusu da savaş düzenine girdi ve Osmanlı öncüleriyle Macar atlı birlikleri arasında sert çarpışmalar oldu. Osmanlı öncü birliklerinin yenilerek çekilmesi, buna karşılık Bali ve Hüsrev beylerin komutasındaki akıncıların düşmanın yan kanatlarına sarkmaları savaşın gidişini kısa sürede değiştirdi. Bu arada Osmanlı topçusunun isabetli atışları, düşmanın asıl birliklerine büyük kayıplar verdirdi. Kısa sürede Macar Ordusu’nun erimeye başladığı görüldü. İlk anda 4 bin süvari ve 20 bine yakın piyade yitiren Macarlar paniğe kapıldılar. Macar Kralı II. Layoş’un da ölenler arasında olması Macarların dağılmasına yol açtı. Komutanların çoğu da ölmüş olduğundan Macarlar savaşacak güç bulamadılar. Kaçanların büyük çoğunluğu da yakalanarak öldürüldü. Kısa sürede kazanılan bu kesin zafer sonunda Kanuni Sultan Süleyman Budin üzerine yürüdü. 12 Eylül 1526 günü kentin anahtarları padişaha teslim edildi. Kanuni Budin’de II. Layoş’un sarayında kaldı, daha sonra Tuna üzerine köprü kurdurarak Peşte’ye geçti. Macar Kralı II. Layoş’un hazinesiyle sarayındaki bazı değerli eşyalar İstanbul’a gönderildi. Kanuni, Macar soylularını kabul etti ve Macar Krallığı’nı Erdel Voyvodası Zapolya’ya verileceğini söyledi. Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne bağlı bir yönetim biçimiyle örgütledikten sonra İstanbul’a döndü.

Mohaç Ovası’nda kazanılan bu zaferle Macaristan Osmanlı topraklarına katıldığı gibi, Osmanlı İmparatorluğu’na düşmanlık besleyen Avrupa devletleri de uzun yıllarca Osmanlı topraklarına saldırmaya cesaret edemediler.


Leave A Reply