Nafaka Nedir?

0
Advertisement

Nafaka nedir ne demektir? Nafaka terimi ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Nafaka Nedir?

«Geçim için gerekli maddeleri satın almaya yetecek para» anlamına gelen bu deyim, hukukta «birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararı ile vermek zorunda olduğu aylık»tır.

Nafaka: 1) evlilik, 2) hısımlık münasebetlerinden doğar.

1. — Evlilik münasebetlerinde üç çeşit nafaka vardır:

a) Tedbir Nafakası. — Boşanma dâvası devam ederken, karara varılıncaya kadar kadının yoksulluğa, sefalete düşmemesini sağlamak üzere bağlanır (Medeni Kanun M. 137).

Advertisement

b) Yoksulluk Nafakası. — Boşanma sonunda, kabahatsiz olan karı veya koca büyük bir yoksulluğa düşerse, öteki taraf bir yıl müddetle «yoksulluk nafakası» vermeye mecburdur. Nafaka istiyen eşin kusursuz olması şarttır; nafaka verecek olanın boşanmaya sebebiyet verip vermemesi aranmaz (MK. m. 144).

c) İştirak Nafakası. — Boşanma veya ayrılıkta çocuğa bakma mükellefiyeti hangi tarafa verilmişse, öteki eş, çocuğun bakım, geçim, öğrenim masraflarına yardım etmekle, yani «iştirak nafakası» ödemekle yükümlüdür (MK. m. 148). İştirak nafakası, çocuk ergenlik çağına varınca sona erer.

2. — Herkes, sıkıntıda bulunan ana-babasına, bunların ana-babalarına… çocukları ile bunların çocuklarına… ve kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük karşılıklıdır. Şu kadar kî, nafaka isteyen kimsenin zarurete düşmüş, yahut yardım görmediği takdirde zarurete düşecek durumda olması şarttır. Karşılıklı nafaka yükümlülüğü,
a) Kan hısımları arasında,
b) civar hısımlarından yalnız kardeşler arasında caridir. Sıhrî hısımlar arasında nafaka yükümlülüğü yoktur. Kendisinden nafaka istenilen kardeşin refah içinde olması, yani iki kardeş arasında geçim şartlarının açık surette çok farklı bulunması gerekmektedir.

Nafaka miktarı, verecek olan kimsenin mali kudreti, içtimai mevkii; nafakaya müstahak kimsenin de ihtiyacı göz önüne alınarak tespit edilir. Para olarak belli dönemlerde ödenmesi esastır.

Nafaka dâvası, ya nafakaya muhtaç olan, ya da onun kanuni vekili tarafından açılır.

Advertisement


Leave A Reply