Newton’un Hareket Kanunları Nelerdir?

0

Newton’un hareket kanunları nelerdir? Eylemsizlik kanunu, dinamiğin temel kanunu, etki ve tepki kanunu açıklaması.

Newton'un Hareket Kanunları

NEWTON HAREKET KANUNLARI:

1-Eylemsizlik Kanunu:

“Doğada hiçbir cisimle etkileşmeyen bir cisim duruyorsa durmasına, hareket ediyorsa sabit hızla doğrusal hareketine devam eder.”

Yani bir cisim üzerine hiçbir dış kuvvet etki etmiyorsa veya etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim ya durur ya da sabit hızla düzgün doğrusal hareket yapar.

\displaystyle \sum \overset{\to }{\mathop{F}}\,=0ise

v = 0 durur


v = Sabit Düzgün doğrusal hareket

2-Dinamiğin Temel Kanunu:

Dengelenmemiş bir kuvvet etkisinde bir cisim değişen hızlı (ivmeli) hareket yapar.

Dengelenmemiş kuvvet etkisinde cismin kazandığı ivme kuvvet ile aynı doğrultuda ve aynı yöndedir.

“Bir cisme etki eden bileşke net kuvvetin, o cisme kazandırdığı ivmeye oranı sabit olup cismin eylemsizlik kütlesine eşittir”


\displaystyle \sum \overset{\to }{\mathop{F}}\,\ne 0 ise \displaystyle \overset{\to }{\mathop{{{F}_{net}}}}\,=\sum \overset{\to }{\mathop{F}}\,\Rightarrow \overset{\to }{\mathop{a}}\, değişen hareket

\displaystyle \frac{\sum \overset{\to }{\mathop{F}}\,}{a}=Sabit=m olup dinamiğin temel kanunu \displaystyle \sum \overset{\to }{\mathop{F}}\,=m.\overset{\to }{\mathop{a}}\, şeklinde basit bir matematiksel bağıntı ile ifade edilir.

Bu bağıntıdan Kuvvet birimi SI birim sisteminde

F = m . a
a = m/s
ve m = kg olup

F = kg . m/s² = Newton (N) bulunur.

UYARILAR:
► Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa, cismin kazanacağı ivme kuvvetlerin bileşkesi doğrultusunda ve yönündedir.


► Bir cisme etki eden bileşke net kuvvet sabit ise cismin ivmesi de sabit olup cisim düzgün değişen hareket yapar.

► Cisme etki eden bileşke kuvvet değişiyorsa cismin ivmesi de değişir. Cisim değişen ivmeli hareket yapar.

► Cisme etki eden bileşke kuvvet cismin hareket doğrultusunda ise cismin hız vektörünün yalnız büyüklüğü değişir.
I- Kuvvet, cismin hareket yönüyle aynı yönde ise ivme (+) pozitiftir. Cisim hızlanır.

II-Kuvvet, cismin hareket yönüne zıt yönde ise ivme (—) negatiftir. Cisim yavaşlar.

► Cisme etki eden bileşke kuvvet cismin hız vektörüne dik ise cismin hız vektörünün yalnız yön ve doğrultusu değişir fakat büyüklüğü değişmez.
► Kuvvet-ivme grafiklerinde, doğrunun eğimi cismin kütlesini verir.

3- Etki-Tepki Kanunu:

Bir cisim üzerindeki kuvvetler, o cismin diğer cisimlerle etkileşmesi sonucu ortaya çıkar.

“Etkileşen iki cisimden biri diğerine bir F kuvveti uygularsa, diğer cisimde birincisine eşit büyüklükte fakat zıt yönde, aynı doğrultuda bir F’ kuvveti uygular.”


Birinci cismin uyguladığı kuvvete ETKİ dersek, ikinci cismin uyguladığı kuvvete TEPKİ denir.

\displaystyle \overset{\to }{\mathop{{{F}_{etki}}}}\,=\overset{\to }{\mathop{-{{F}_{tepki}}}}\,

Uyarı: Etki-tepki kuvvetleri zıt yönlü eşit büyüklükte kuvvetler olmasına rağmen bileşkeleri sıfır olmaz. Çünkü etki-tepki kuvvetleri hiçbir zaman aynı cisim üzerine etki etmez.

Etki-tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine etki ettiklerinden birbirlerini dengeleyemezler.
Bir Yorum Yazmak İster misiniz?