Nicos Poulantzas Kimdir? Hayatı Siyasi Görüşleri ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Nicos Poulantzas kimdir ve ne yapmıştır? Nicos Poulantzas’ın hayatı, siyaset üzerine görüşleri ve eserleri nelerdir, hakkında bilgi.

Nicos Poulantzas

Nicos Poulantzas; (d. 1936, Atina, Yunanistan – ö. 3 Ekim 1979, Paris, Fransa), Yunanlı Marksist siyaset kuramcısı ve sosyologdur. Gelişmiş ülkelerdeki devlet biçimleri ve sınıfsal yapıya ilişkin çalışmalarıyla tanınır.

Nicos Poulantzas

Atina Üniversitesi’nde ve 1960’tan sonra Paris Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1964’te hukuk felsefesi alanında Nature des choses et droit. Essai sur la dialectique du fait et de la valeur (Şeylerin Doğası ve Hukuk. Eylemin ve Değerin Diyalektiği Üstüne Bir Deneme) adlı teziyle doktorasını tamamladı. Fransa’da Vincennes Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. Ayrıca Frankfurt, Atina ve Boston üniversitelerinde dersler verdi. 1960’tan sonra, Yunanistan’ da Avrupa komünizmi görüşlerini savunan Yunanistan Komünist Partisi’nin (İç) üyesiydi. 1979’da kendini pencereden atarak yaşamına son verdi.

Poulantzas’ın Görüşleri ve Yazıları

Doktora çalışmasını Sartre’ın varoluşçuluğunun ve dönemin “eylem felsefelerinin” etkisi altında yazan Poulantzas, 1960’ların sonuna doğru Louis Althusser’in yapısalcı Marksizminin etki alanına girdi. Bu dönemde yazdığı ilk önemli kitabı Pouvoir politique et classes sociales’de (1968; Siyasal iktidar ve Toplumsal Sınıflar) devletle sınıflar arasındaki karmaşık ilişkiyi kavramlaştırmaya çalışırken, C. Wright Mills gibi radikal Amerikalı sosyologların deneyci yöntemlerini de eleştirdi. Marx, Lenin ve Gramsci’nin görüşlerine bağlı kalmakla birlikte “sınıf fraksiyonları” ve “iktidar bloku” gibi bazı görece yeni kavramları da tartışma gündemine getirdi. Bu alanda belki de en önemli katkısı, kapitalist devletin kapitalizmin uzun vadeli çıkarlarını savunmak için kapitalist sınıflardan “göreli bir bağımsızlığa’ sahip olması gerektiğini göstermesiydi.

Nicos Poulantzas

Daha sonra bir “kuraldışı devlet biçimi” olarak gördüğü Alman ve İtalyan faşizmleriyle askeri diktatörlükleri ele aldığı Fascisme et dictature’de (1970; Faşizm ve Diktatörlük, 1980) III. Enternasyonal’in (Komintern) faşizm tahlilini de eleştirdi. Öbür önemli yapıtları, gelişmiş kapitalist ülkelerin yeni sınıf yapısını ve özellikle “yeni orta sınıfları” incelediği Les classes sociales dans le capitalisme aujourd’hui (1974; Günümüzün Kapitalizminde Toplumsal Sınıflar), Güney Avrupa ülkelerinde diktatörlüklerin çöküşünü yeni orta sınıfların yükselişine ve burjuvazinin iç farklılaşmasına bağlayan La crise des dictatures (1974; Portekiz, ispanya ve Yunanistan’da Geçiş Süreci, 1981) ile Avrupa komünizminin daha “solcu” bir biçimini oluşturmaya çalışan L’Etat, le pouvoir et le socialisme’dir (1978; Devlet, İktidar ve Sosyalizm).


Leave A Reply