Nizamname Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Nizamname ne anlama gelir? Nizamname kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Tüzük
“Olsa olsa, bu şirketin nizamnamesinde yazılı olacak.” – N. Hikmet
Tanzimat’ın ilanından (1839) sonra Osmanlı hükümetlerince, daha sonra da 1961 Anayasası’na değin Cumhuriyet hükümetlerince yasaların uygulanışını göstermek için çıkarılan tüzüklere verilen ad. Tanzimat’ın öngördüğü yeniliklerle ilgili kanunname ve nizamnameleri hazırlama görevi önce Meclis-i Vâlâyı Ahkâm-ı Adliye’ye, 1868’den sonra da Şurayı Devlet’e verildi. Şurayı Devlet’e bağlı bir alt komisyon olan Tanzimat Dairesi’nde hazırlanarak genel kurulda son biçimini alan nizamname taslakları, Meclis’i Vükela’da (bakanlar kurulu) kabul edildikten sonra padişah onayını içeren “irade”lerin yayımlanmasıyla yürürlüğe girerdi.

Osmanlı nizamnamelerinin bazıları (Âsâr-ı Atika Nizamnamesi, Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi vb) Cumhuriyet döneminde de uzun süre yürürlükte kalmıştır. Cumhuriyet döneminde nizamnamenin tanım ve kapsamı belirginleşti. 1924 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu yasaların uygulanışını göstermek ya da bunların emrettiği işleri belirtmek üzere, içinde yeni hükümler bulunmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek koşuluyla nizamnameler çıkarırdı. 1961 Anayasası’nın kabulünden bu yana Türk hukukunda nizamname teriminin yerini tüzük almıştır.


Leave A Reply