Nüfusun Yapısal Özelliklerine Göre Piramitler

1

Nüfusun yapısı nasıldır? Nüfusun yapısındaki değişikliklere göre nüfus piramitleri, özelliklerine göre piramitler, özellikleri ve önemi hakkında bilgi.

nüfus

Nüfusun Yapısal Özelliklerine Göre Piramitler

Nüfusun Yapısı;

Nüfusun yapısı denildiğinde; yaş ve cinsiyet durumu, çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı, aktif nüfus miktarı, eğitim – öğretim durumu, kır-kent nüfusu gibi özellikler anlaşılır.

Nüfusla ilgili yapısal özellikler, nüfusun sayısından daha önemlidir. Ülkeler kalkınma planlarını yaparken nüfusun yapısını esas alırlar.

Nüfusun Yaş Yapısı

Bir nüfusta “ortalama yaş”ın yaş gruplarının geniş çapta dağılımı hakkında bir gösterge teşkil edememesinden dolayı yapı hakkında daha iyi bilgi edinebilmek için nüfusun üç yaş grubuna ayırmak ve her bir grubu toplam nüfustaki payını göstermek en yararlı yoldur.

0-14 yaş grubu ………genç nüfus
15-65 yaş grubu……..olgun nüfus
65 + yaş grubu………..yaşlı nüfus

nüfus

Nüfusun yaş gruplarının dağılımı nüfus piramitleri ile gösterilir. Yaş gruplarının en genç nüfustan başlayarak yatay kolonlar halinde üst üste gösterildiği piramitlerde her yaş gruplarındaki erkek sayısı diyagramın sol, kadın sayısı da sağ kısmında işaretlenir.

Ülke ya da bölgelerin nüfus piramitlerine bakılarak o alandaki nüfus hareketleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Hatta nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını bir arada gösteren bu piramitlerin o alanın demografik yapısı yanında sosyo-ekonomik özelliği hakkında da bilgi verebilir.

Genel olarak geniş bir piramit tabanı, hızlı bir nüfus artışı ve doğum ile ilgilidir. Eğer piramit her yaş grubunda giderek daha az nüfus göstererek yükseliyorsa ideal bir nüfus yapısını gösteriyor demektir. Dar taban ve dik kenarlarla uzayan bir piramit doğum ve genç yaşlarda ölüm azlığına işaret eder. Eğer piramit oval bir hal almışsa yakın bir gelecekte nüfusta azalma olacağı anlaşılır.

Buna göre, nüfus piramitleri gelişen (İçe dönük) , durağan (Düzgün), gerileyen (Çan biçimli) ve asimetrik şekilli olarak gruplandırılır.

NÜFUS PİRAMİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ

nufus-piramiti-duragan

nufus-piramiti-gelisen

nufus-piramiti-gerileyen

nufus-piramiti-orta-tip

Nüfusun Cinsiyet Yapısı

Nüfusun bir başka özelliği de kadın ve erkek oranıdır. Genel olarak 100 yada 1000 kadına düşen erkek sayısı olarak tanımlanan cinsiyet oranı ülkeden ülkeye olduğu kadar, ülke içinde de değişiklikler gösterir.

Bir ülke ya da bölgede toplam nüfusta kadın yada erkek nüfusun fazla olmasında doğumlar ve ölümler dışında etki yapan en önemli olay göçlerdir. Genel olarak göçmen gönderen ülke ya da bölgelerde kadın nüfus fazlalığı, göçmen alan ülke ve bölgelerde ise erkek nüfus fazlalığı görülür.

Sanayileşmiş bölgelerde erkek nüfus daha fazla iken, tarım bölgelerinde kadın nüfus daha fazladır.


1 Yorum

Leave A Reply