Okul Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

0

Rehberlik hizmetleri okul düzeyinde nasıl örgütlenmiştir? Okul müdürünün, yardımcısının, yürütme komisyonunun görevleri nelerdir?

Okul Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

17 Nisan 2001 tarihinde 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi şekilde verilmiştir.

Okul Müdürünün Görevleri:

1. Okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.

2. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.

3. Okulun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.

4. Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgiifbölümüne bildirir.

5. Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir.

6. Psikolojik danışma ve rehberlik servisinde birden fazla psikolojik danışman olması halinde; program, planlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, mesleki formasyon ve özel beceri gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar.

7. Psikolojik danışma ve rehberlik servisiyle iş birliği yaparak okuldaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez ve sınıf rehber öğretmenlerini bir zorunluluk olmadıkça yönetim işlerinde görevlendirmez.

8. Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir.

9. Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtların tutulmasını sağlar.

10. Başka eğitim ve öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumundan ister ve psikolojik danışma ve rehberlik servisine iletir.

11. Psikolojik danışma ve rehberlik servisince hazırlanan program ile yürütme planının birer örneğini ders yılının başladığı iik ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik araştırma merkezine gönderir.

Müdür Yardımcılarının Görevleri:

1. Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri psikolojik danışma ve rehberlik servisine iletir.

2. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.

3. Okul müdürünün vereceği psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar.

Yürütme Komisyonu

Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eşgüdüm ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon okul müdürünün liderliğinde bir öğretim yılı içinde en az üç kez (birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içinde) toplanarak okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine dair kararlar alır ve değerlendirmeler yapar.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığı altında aşağıdaki üyelerden oluşur:

1. Müdür yardımcıları

2. Psikolojik danışma ve rehberlik servisi psikolojik danışmanları

3. Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci

4. Disiplin kurulundan bir temsilci

5. Okul-aile birliğinden bir temsilci

6. Okul öğrenci temsilcisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri:

1. Psikolojik danışma ve rehberlik servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme planını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.

2. Psikolojik ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler.

3. Eğitim ortamında, öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler.

4. Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrenciyi yönlendirmede, okuldaki eğitim – öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.

5. Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.

Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri

1. Psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.

2. Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin hazırladığı okulun rehberlik programlarını ve çalışma raporlarını onaylar ve birer örneğini rehberlik araştırma merkezine gönderilmek üzere okul müdürlerine iletir.

3. Uygulanan rehberlik programını, gerçekleştiren ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir.

4. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri etkinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN GÖREVLERİ

SINIF REHBER ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

Diğer Öğretmenler

Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de (diğer branş öğretmenleri) gerektiğinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisinin planlama ve eşgüdümü ile çalışmalarına yardımcı olurlar. Okul müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler.

Branş öğretmenlerinin en önemli rehberlik görevleri kendi derslerine ilgiyi çekmek, kendi derslerine en iyi nasıl çalışılabileceği konusunda öğrencilere bilgi vermek, öğrencilerle empati kurmak, onları koşulsuz kabul etmek, onlara saydam olmak, uygun bir model olmaktır.


Leave A Reply