Osman Bey Dönemi Siyasal Olayları ve Beyliğin Devlet Olması Sebepleri

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman bey dönemi olayları ve beyliğin büyük bir devlete dönüşmesini sağlayan etmenler hakkında bilgiler.

Osman Bey Dönemi harita

 • Osmanlı Devleti’ni kuranlar, Oğuzların Kayı Boyundandır.
 • Kayılar, önce Selçuklularla beraber Horasan’a yerleşmişlerdi. Bir bölümü Malazgirt Savaşı’ndan önce, bir bölümü de sonra Moğol baskısıyla Anadolu’ya gelmişlerdir.
 • Kayıların Osmanlı Devleti’ni kurmuş olan bölümü, Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alâeddin Kaykubat döneminde Ankara yakınındaki Karacadağ’a yerleştirildiler. Bu esnada başlarında Gündüz Alp bulunuyordu.
 • Daha sonra kendilerine Söğüt ve Domaniç, yaylak ve kışlak olarak verildi. Buraya, geldiklerinde başlarında Ertuğrul Gazi bulunuyordu.
 • Bizanslılarla mücadelede önemli başarıları görülen Ertuğrul Gazi, Selçuklu sultanı tarafından uç beyliğine atanmıştır. Ertuğrul Gazi’nin ölmesi üzerine yerine oğlu Osman Bey geçti (1281).

OSMAN BEY DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1299-1324)

 • İlhanlıların, Anadolu Selçuklu Sultanını sürgüne gönderdikleri ve Selçuklu tahtının boş kaldığı 1299, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir.
 • Osman Bey, faaliyetlerine Bizans toprakları üzerinde başladı. Karacahisar, Yenişehir, Bilecik, Yarhisar ve inegöl alınarak buraya Türkmenler yerleştirildi.
 • İpekçilik, dokuma ve demir madenleriyle tanınmış olan Bilecik merkez yapıldı.
 • Osman Bey’in Bizans’a karşı yürüttüğü mücadele, iç bölgelerden ve diğer beyliklerden birçok savaşçının gelip Osman Bey’e akıncı olmalarını sağlamıştır.
 • Osmanlıların ilerleyip İzmit’e kadar yaklaşmaları üzerine, Bizanslılar Osmanlılar üzerine bir kuvvet gönderdiler: Yapılan Koyunhisar Savaşı‘nda Bizanslılara karşı zafer kazanıldı. Bu savaş, Osmanlı-Bizans kuvvetlerinin ilk karşılaşmasıdır. Bunun sonucunda bazı kaleler alındı ve Bursa üç taraftan kuşatılmış oldu.
 • Kendi iç sorunları ve Balkanlardaki meselelerle uğraşan Bizans Devleti, Osmanlılara karşı uzun süre harekete geçemedi.
 • Osman Bey’in, Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmesi ona Ahi ve mutasavvıflar arasında saygınlık kazandırdı. (Şeyh Edebali din, eğitim ve adalet işlerinde Osman Bey’e büyük yardımlarda bulundu.)

Başlangıçta, Anadolu’daki Türk Beylikleri içinde en küçüklerinden biri olan Osmanlı Beyliği, kısa sürede güçlendi ve büyük bir devlet oldu.

BEYLİKTEN BÜYÜK BİR DEVLETE YÜKSELMEYİ SAĞLAYAN ETMENLER

 1. Osmanlılar’ın, Türk-Bizans sınırında bulunmaları yani, coğrafi konumlarının genişlemeye elverişli olması
 2. Osmanlı sınırındaki Türk beyliklerinin bu yeni beyliğe karşı düşmanca tavır almamaları
 3. Anadolu’nun genel siyasi durumunun, Osmanlılar’ın ilk dönemlerinde rahatça hareket etmelerine olanak sağlaması
 4. Balkanlarda siyasi karışıklıklar olması ve kendi yönetimlerinden hoşnut olmayan halkın, Türk istilasına karşı koymada isteksiz davranması
 5. Batı sınırlarına gelip birikmekte olan göçebe, köylü, kentli Türk unsurların Osmanlı Beyliği’nin güçlenmesini sağlaması.
 6. Osmanlılar’ın kısa sürede geniş topraklara sahip olmaları ve yerleşmek isteyen çok sayıda göçebe topluluğun toprak isteğini karşılayarak onları kendilerine çekmeleri
 7. Osmanlıların, dinsel hoşgörüyü bir devlet politikası haline getirmeleri sonucu, halkın Osmanlı egemenliğini kolayca kabul etmesi.
 8. Osmanlılar’m Balkanlardaki ilk fetih hareketleri sırasında çok az kayıp vermeleri, bu fetihlerde elde edilen ganimetle devlet hazinesinin zenginleşmesi.
 9. Genç tutsaklardan oluşan yeniçerilerin, hükümdarın buyruğunda sürekli piyade gücü oluşturması, ayrıca tımar sistemi sayesinde büyük bir askeri gücün ortaya çıkarılması
 10. İlk Osmanlı hükümdarlarının (Osman Bey, Orhan Bey, özellikle 1. Murat) büyük kuruculuk ve örgütleme yeteneklerine sahip olmaları


Leave A Reply