Özel Eğitim Nedir? Kimlere Verilir?

0

Özel eğitim nedir? Özel eğitim kimlere verilir, neden gerekli ve önemlidir? Özel eğitim hakkında bilgi.

Özel Eğitim

Advertisement

ÖZEL EĞİTİM

1. ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel gereksinimi olan çocuklar “özel eğitim gerektiren birey” terimi altında “Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır.

2. ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim; özel eğitim gerektiren çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş programlar ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimdir.

Özel eğitim; beden, zihin, ruh, duygu ve sosyal özellikleri nedeni ile olağandışı ayrılıklar gösteren, bu nedenle de normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 0-18 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar.

Anayasa’mızda açık biçimde ifadesini bulan “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmünü getiren 42. maddesi ve “Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği” ilkesi özel eğitim hizmetlerinin özünü oluşturmaktadır.

Advertisement

Ülkemizde engelli bireylere verilen eğitim genel olarak iki türlüdür:

A. Engel türü ve derecesine göre açılan okullarda yürütülen eğitim

B. Kaynaştırma Eğitimi

A. Engel Türü ve Derecesine Göre Açılan Okullarda Yürütülen Eğitim

Ülkemizde İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Ortopedik Engelliler, Zihinsel Engelliler olmak üzere 4 engel grubuna göre özel eğitim verilmektedir.

B. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

3. ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZEL EĞİTİMİ

1996 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “İlköğretim Çağı Öğrencilerinin Özel Yeteneklerini Geliştirme Projesi” ile çalışmalar yürütmüş, daha sonra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25/10/2001 tarihli ve 373 sayılı kararı ile “Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi” yürürlüğe konularak konu, bir mevzuat hâline getirilmiştir. Bu yönerge ile Bilim ve Sanat Merkezleri kurulmuştur.

Bilim ve Sanat Merkezleri; öğretmenlerin gözlemleri, grup taramaları ve bireysel incelemelerden elde edilen verilere dayanarak uzmanlarca üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin; bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve özel yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla; onların okullarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde, özel yeteneklerini geliştirici mahiyette programların uygulandığı özel eğitim kurumlarıdır. Bu anlamda okullarımızda konular, bilgi ve kavrama düzeyinde işlenirken bu merkezlerde, üstün veya özel yetenekli çocukların özel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerinde “Proje Tabanlı Eğitim” esas alınmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply