Parlamento ve Parlamenter Sistem Nedir? Parlamento İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Parlamento ve parlamenter sistem nedir?  Parlamento kelimesi içeren “Parlamento” kelimesi kullanılmış cümle örnekleri. Parlamento ile ilgili cümleler.

parlamento

Kaynak: pixabay.com

Parlamento ve Parlamenter Sistem Nedir?

Meclis halindeki yasama organına «parlâmento» denir. Nazariyede, meclisin seçimle kurulmuş olup olmaması pek önemli değilse de tatbikatta, meclisin sınırlı olması, genel oy sistemiyle halk tarafından seçilmiş bulunması akla gelir.

Parlâmentoların başlıca görevi, kanun yapmak, bütçeyi inceleyip kabul etmektir. Hükümeti denetlemek de, parlâmentonun siyasi görevidir.

Parlâmentolar, ya tek, ya da çift meclisli olur. Zamanımızda, birçok ülkelerde yasama görevi, iki meclis arasında belli şartlarla bölüşülmüştür. Türkiye’de tek meclisli bir sistem ile yönetilen bir ülke durumundadır.

Parlamenter Rejim

Devlet idaresinin, bir yandan sorumsuz bir devlet başkanı, öte yandan parlamentoya karşı sorumlu kabine ile parlamento arasında belli şartlarla ortaklaşa yürütülmesi usulüdür. Tarifinden de anlaşılacağı üzere, devlet başkanı mevkiinde kral bulunsa da, parlâmenter rejim var sayılır.

Üç organın devlet idaresine ortak oluş şekli, her memlekette değişiktir, bu durum anayasalarında belirtilmiştir. Yalnız, yasama hakkı daima parlamentoya aittir. Ancak, devlet başkanı kanunları veto edebilir. Parlamanter rejimde, «yürütme organı» (devlet başkanı ve kabine) ile «yasama organı» (parlamento) arasında öyle bir denge kurulur ki, organlardan hiçbiri ötekine karşı üstünlük iddiasında bulunamaz, bu yolda fiilî bir harekete geçemez. Bu dengede devlet başkanı tarafsız bir itidal unsuru olur. Parlamanter rejimlerde, siyasi tartışmalar çeşitli siyasi kanaatler arasında denge kurulmasına, millet için doğru yolun bulunmasına geniş ölçüde yardım eder. Söz hürriyeti, devlet idaresi hakkında hesap sorma hakkı istenmesi parlamanter rejimden faydalı sonuçlar elde edilmesi için zaruridir.

Advertisement
parlamento

Kaynak: pixabay.com

Parlamento Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Parlamento Yasası, İngiltere’de Lordlar Kamarası’nın yetkilerini kısan 1911 ve 1949 tarihli iki yasaya verilen ad.
 2. *** Parlamenter rejimlerde siyasal sorumluluk ilkesi gereği hükümet ancak parlamentodaki çoğunluğun desteğiyle kurulup görevde kalabilir.
 3. *** Meclis halindeki yasama organına «parlâmento» denir.
 4. *** 19. yüzyıl parlamentolarında birinci meclis genel oyla seçilen temsilcilere, aristokratik karakterli ikinci meclis de soylular sınıfının üyelerine açıktı
 5. *** Avam Kamarası; Büyük Britanya Parlamentosu’nun halk tarafından seçilen alt meclisidir.
 6. *** Günlük hukuk dilinde meclis terimiyle anlatılmak istenen, parlamentodur.
 7. *** Başlangıçta tek bir yapıya sahip olan parlamento, zamanla iki bölüme ayrıldı.
 8. *** Öğreniminin yanı sıra kendi ele çok çalışarak geniş bilgi edindi, 22 yaşında Parlâmento’ya girdi, 23 yaşında maliye bakanı oldu.
 9. *** 1928’de Huntingdon’dan parlamento üyesi seçildi.
 10. *** 1814 tarihli anayasa uyannca yasama yetkisini Storting denen parlamento kullanır.
 11. *** 13 yaşına geldiğinde hükümetin denetimini üstlendi ve ilk parlamentosunu açtı.
 12. *** Sefer için gerekli parayı sağlamak için Nisan 1640’ta bir parlamento topladı.
 13. *** Bu ülkedeki parlamento, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla gelişmesi ise uzun yıllar alacaktı.
 14. *** Parnell Nisan 1875’te Meath milletvekili olarak parlamentoya girdi.
 15. *** 1628’de parlamentoyu dağıttı ve 11 yıl ülkeyi parlamentosuz yönetti.
 16. *** Parlamento da onun zamanında kuruldu. İlk parlamento 1295’te toplandı.
 17. *** 1876 Anayasası , Meclisi Umumi adlı bir parlamento kurmuştur. Bu parlamento Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusan olmak üzere 2 meclisten oluşmuştu.
 18. *** Aynı yıl parlamento fesh edilerek yeni seçimlere gidildi.
 19. *** Bir Muhafazakâr Partili olarak 1900’de Parlamento’ya girdi.
 20. *** Parlamento, seçilmiş olan tüm milletvekillerini içinde bulunduran kurumdur.
 21. *** Denetçiler parlamento, hükümet ya da devlet başkanı tarafından, bazı durumlarda da bunlar arasında işbirliğiyle seçilip atanır.
 22. *** Aynı zamanda politikayla da ilgilendiğinden 1837’de Parlâmento’ya üye seçildi.
 23. *** I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında feshedilen parlamento Nis’te (Niş) yeniden toplandı.
 24. *** Parlamento’nun 39 sandalyesi için yarışan adaylardan ancak 10’u birinci turda gerekli % 50 oyu almayı başarıp parlamentoya girebildi.
 25. *** Sürgündeki kardeşi James’in taht isteğini reddederek, Parlamento’da Lord Godolphin başkanlığında Tory grubunu tuttu.


Leave A Reply