Peygamber Nedir? Peygamberler Hakkında Bilgi

0

Peygamber nedir ne demektir? Peygamberler hakkında ansiklopedik bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin listesinin yer aldığı yazımız.

Dini inanışlara göre, Tanrı ile insanlar arasında «habercilik», «elçilik» görevini gören, Tanrı’nın buyruklarını insanlara ulaştıran kişilere «peygamber» denir. Dilimize Farsça’dan geçen bu kelime «haber getirici» anlamına gelir. Arapçada karşılığı «nebî» ve «resûl», Türkçesi de «elçî»dir.

Advertisement

Peygamberler insanlık tarihinde büyük bir rol oynamışlardır. Bunu, biri din, biri de tarih olmak üzere, iki alanda inceleyebiliriz.

Din Alanında. — Kutsal inanışlara göre peygamber Tanrı tarafından seçilmiş, ödevi Tanrı tarafından kendisine verilmiş «seçkin» bir kişidir. Bütün peygamberler Tanrı’nın elçisi olmadan önce de akıllı, uyanık, temiz, kötülükten uzak, Tanrı’ya yakın kişilerdir. Soy-sop bakımından da, bağlı bulundukları toplulukların en üstünü idiler. Gene dini inanışlara göre, «peygamberlik» Tanrı vergisidir. Tanrı, dilediğine verir, çalışıp, çabalamakla elde edilemez.

Tarih Alanında. — Tarih yönünden peygamberler hem toplumların ahlâk yöneticisi, hem de siyasi liderlerdir. Süleyman, Davut, Musa, Muhammed bağlı bulundukları toplumu hem ahlâki, hem de siyasi bakımdan yönet-,miş kimselerdir. Peygamberlerin toplumun içinden soy-sop bakımından da seçkin kişiler olmaları onların yöneticiliklerine örnek sayılır.

Öte yandan, bilim, din duygusunun, ilk insan toplumunda var olduğunu, insanın varlığını düşünürken «din» fikrinin doğduğunu ileri sürer, peygamberlerin de bu düşünceden kuvvet bularak ortaya çıktığını kabul eder.

Advertisement

Gelmiş, Geçmiş Peygamberler

Dini inanışa göre, insan soyu Adem’den türemiştir, Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Kutsal Kitaplar, Adem’in Cennet’te yaşadığını bildirir. Adem, kendisine iş olarak yaratılan Havva île Cennet’te yaşarken suç işlemiş, Tanrı ikisini de dünyaya göndermiştir. İnsan soyu, Adem’ den dünya yüzünde o kadar çoğalmış ki, Tanrı da bunun için Âdem’i bağışlıyarak, insanlara doğru yolu göstermesini emretmiş. Adem’ den sonra gelen peygamberler de Tanrı’nın emirlerini insanlar arasında yaymışlardır.

Kuran- Kerim’de adları sıra ile bildirilen peygamberler şunlardır:

1) Âdem; 2) İdris; 3) Nûh; 4) Hud; 5) Salih; 6) İbrahim; 7) Lût; 8) İsmail; 9) İs-hak; 10) Yakup; 11) Yusuf; 12) Eyyub; 13) Şuayb; 14) Musa; 15) Harun; 16) Davud; 17) Süleyman; 18) İlyas; 19) Elyesâ; 20) Yunus; 21) Zülkifl; 22) Zekeriya; 23) Yahya; 24) Hz. İsa; 25) Hz. Muhammed.

Bundan başka Lûkınan (Lokman), Uzeyr, Zülkarneyn adlı üç peygamber daha sayılırsa da, bunların durumlarında uyuşmazlık vardır.

Bu peygamberlerin hemen hepsi «İbranî» yani Yahudi asıllıdır. Birçokları kral, prens, komutandılar. Bazıları da bilimle, felsefeyle uğraşırlardı. Bu seçkin kişiler, belirli, sınırları dar bir toplulukta söz sahibi olmuşlar, ancak İsa’nın ölümünden sonra, din yaygın bir hale gelmiştir.

Advertisement

Her peygamber kendi çağına uygun inanışlar, emirler getirdiğinden, sonra gelenler, çoğunlukla, öncekilerin koyduklarını biraz değiştirmişlerdir. Bu yüzden Müslümanlar, son peygamberin emirlerini kabul ettikleri için, Hz. Muhammed’den öncekileri peygamber olarak kabul etmekle beraber, onların emirlerini günü geçmiş sayarlar.


Leave A Reply