Peygamberlerin Görevleri Nelerdir? Peygamberler Hakkında Bilgi

0

Peygamber nedir ne demektir? Peygamberlerin görevleri nelerdir? Peygamberler hakkında bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberler.

Dini inanışlara göre, Tanrı ile insanlar arasında «habercilik», «elçilik» görevini gören, Tanrı’nın buyruklarını insanlara ulaştıran kişilere «peygamber» denir. Dilimize Farsça’dan geçen bu kelime «haber getirici» anlamına gelir. Arapçada karşılığı «nebî» ve «resûl», Türkçesi de «elçî»dir.

İslam'da Amel

Peygamberlerin Görevleri

Peygamberler, Allah’ın seçtiği kişilerdir ve insanların dinine hizmet etmek için gönderilirler. Peygamberlerin görevleri genellikle aşağıdaki şekilde sıralanır:

  1. Allah’ın varlığını ve birliğini insanlara bildirmek: Peygamberler, Allah’ın varlığını ve birliğini insanlara bildirirler ve insanların Allah’a inanmasını sağlamak için çaba sarf ederler.
  2. Allah’ın kitabını insanlara getirmek: Peygamberler, Allah’ın insanlar için yazdığı kitapları insanlara getirirler. Bu kitaplar, insanların doğru bir yaşam tarzını benimsemelerini ve kötülüklerden kaçınmalarını öğretir.
  3. İnsanlara Allah’ın emirlerini ve yasaklarını bildirmek: Peygamberler, insanların ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini bildirirler ve insanları Allah’ın emirlerine ve yasaklarına uymaya teşvik ederler.
  4. İnsanları dini konularda eğitmek: Peygamberler, insanları dini konularda eğitirler ve onların dini inançlarını derinleştirmelerini sağlar.
  5. İnsanların moral ve manevi durumlarını iyileştirmek: Peygamberler, insanların moral ve manevi durumlarını iyileştirmek için çaba sarf ederler ve onların hayatlarını daha iyi hale getirmelerini sağlar.
  6. İnsanların toplum ve kamu hayatı için liderlik yapmak: Peygamberler, insanların toplum ve kamu hayatı için liderlik yapar ve onların sosyal, ekonomik ve hukuki sorunlarını çözmelerini sağlar.
  7. İnsanların ölüm sonrası hayatı hakkında bilgilendirmek: Peygamberler, insanların ölüm sonrası hayat hakkında bilgilendirir ve onların ahiretteki kaderleri için dua etmelerini sağlar.
  8. Örnek bir hayat yaşamak: Peygamberler, insanlar için örnek bir hayat tarzını sergiler. Onları insanlar için örnek bir hayat tarzını sergiler ve insanların onların yaptıklarını takip etmelerini önerirler. Onlar, insanların hayatlarının her alanında nasıl dürüst, sadık, merhametli ve adil olmaları gerektiğini gösterirler. Peygamberler, aynı zamanda insanların nefslerini yenebilecekleri ve gerçek bir maneviyat haline gelebilecekleri yolları gösterirler.

Bu görevler, Peygamberlerin öncülük ettiği toplumların inanç, düşünce ve davranışlarının birçok yönünü etkilemektedir. Onların görevleri bireysel ve toplumsal düzeyde dini, ahlaki ve manevi değerleri içermektedir. Peygamberler, hem insanların hem de toplumların kurtuluşları için önemli bir rol oynarlar.

Peygamberler insanlık tarihinde büyük bir rol oynamışlardır. Bunu, biri din, biri de tarih olmak üzere, iki alanda inceleyebiliriz.

Din Alanında. Kutsal inanışlara göre peygamber Tanrı tarafından seçilmiş, ödevi Tanrı tarafından kendisine verilmiş «seçkin» bir kişidir. Bütün peygamberler Tanrı’nın elçisi olmadan önce de akıllı, uyanık, temiz, kötülükten uzak, Tanrı’ya yakın kişilerdir. Soy-sop bakımından da, bağlı bulundukları toplulukların en üstünü idiler. Gene dini inanışlara göre, «peygamberlik» Tanrı vergisidir. Tanrı, dilediğine verir, çalışıp, çabalamakla elde edilemez.

Tarih Alanında. Tarih yönünden peygamberler hem toplumların ahlâk yöneticisi, hem de siyasi liderlerdir. Süleyman, Davut, Musa, Muhammed bağlı bulundukları toplumu hem ahlâki, hem de siyasi bakımdan yönet-,miş kimselerdir. Peygamberlerin toplumun içinden soy-sop bakımından da seçkin kişiler olmaları onların yöneticiliklerine örnek sayılır.

Öte yandan, bilim, din duygusunun, ilk insan toplumunda var olduğunu, insanın varlığını düşünürken «din» fikrinin doğduğunu ileri sürer, peygamberlerin de bu düşünceden kuvvet bularak ortaya çıktığını kabul eder.

Gelmiş, Geçmiş Peygamberler

Dini inanışa göre, insan soyu Adem’den türemiştir, Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Kutsal Kitaplar, Adem’in Cennet’te yaşadığını bildirir. Adem, kendisine iş olarak yaratılan Havva île Cennet’te yaşarken suç işlemiş, Tanrı ikisini de dünyaya göndermiştir. İnsan soyu, Adem’ den dünya yüzünde o kadar çoğalmış ki, Tanrı da bunun için Âdem’i bağışlıyarak, insanlara doğru yolu göstermesini emretmiş. Adem’ den sonra gelen peygamberler de Tanrı’nın emirlerini insanlar arasında yaymışlardır.

Kuran- Kerim’de adları sıra ile bildirilen peygamberler şunlardır:

1) Âdem; 2) İdris; 3) Nûh; 4) Hud; 5) Salih; 6) İbrahim; 7) Lût; 8) İsmail; 9) İs-hak; 10) Yakup; 11) Yusuf; 12) Eyyub; 13) Şuayb; 14) Musa; 15) Harun; 16) Davud; 17) Süleyman; 18) İlyas; 19) Elyesâ; 20) Yunus; 21) Zülkifl; 22) Zekeriya; 23) Yahya; 24) Hz. İsa; 25) Hz. Muhammed.

Bundan başka Lûkınan (Lokman), Uzeyr, Zülkarneyn adlı üç peygamber daha sayılırsa da, bunların durumlarında uyuşmazlık vardır.

Bu peygamberlerin hemen hepsi «İbranî» yani Yahudi asıllıdır. Birçokları kral, prens, komutandılar. Bazıları da bilimle, felsefeyle uğraşırlardı. Bu seçkin kişiler, belirli, sınırları dar bir toplulukta söz sahibi olmuşlar, ancak İsa’nın ölümünden sonra, din yaygın bir hale gelmiştir.

Her peygamber kendi çağına uygun inanışlar, emirler getirdiğinden, sonra gelenler, çoğunlukla, öncekilerin koyduklarını biraz değiştirmişlerdir. Bu yüzden Müslümanlar, son peygamberin emirlerini kabul ettikleri için, Hz. Muhammed’den öncekileri peygamber olarak kabul etmekle beraber, onların emirlerini günü geçmiş sayarlar.


Leave A Reply