Psikolojide Varoluşçu Yaklaşım Nedir?

0

Psikolojide Varoluşçu yaklaşım, kuramı nedir? Varoluşçu yaklaşımın kurucusu, Rollo May, özellikleri, Varoluşçu hakkında bilgi

Rollo May

Rollo May

Psikolojide Varoluşçu Yaklaşım

Temsilcileri arasında Rollo May ve Victor Franki vardır, insanın ölümlü olması ve bunun farkında olmasından ötürü, bireyin yaşamındaki temel sorumluluğunun kendisinde olduğuna ilişkin farkındalığın, hayatını yönlendiren en önemli unsur olduğunu vurgulayan bir yaklaşımdır. Varoluşçuluk, insanın varoluşsal sorunlarını öznellik düzeyinde tartışan çok yönlü, çok çeşitli bir dünya görüşüdür. Bu dünya görüşü, felsefe düzeyinde, bir şeyler araştırması anlamı taşır, insanın şeyler dünyasındaki yerini, sorunlarını saptamaya, bu sorunlara çözüm getirmeye çalışır. Varoluşçulara göre insanlar birbirlerinin aynısıdırlar.

Advertisement

İnsan, elinde olmadan bu dünyada var olmuş bir yaratıktır. Varlığını fark edebilen tek yaratıktır. Varlığını fark etmeyle beraber varlığının neden ve niçinlerini sorgulamak durumundadır. Bu durum, insanın varlığına anlam arama sürecidir. Varlığa anlam aramak doğuştan gelen bir ihtiyaçtır. Kendini sorgulayan insan, sorgulamanın sonucunda birtakım açmazlara düşmektedir. Bu açmazlarla karşılaşan birey büyük bir bunaltı, sıkıntı ve korku hissetmektedir.

Hissettiği bu derin bunaltı halini tekrardan anlamlandırma ihtiyacı duymakta ve bundan da bir takım klinik tablolar ortaya çıkmaktadır. Her birey varoluşuna anlam arayışıyla birlikte sorgulamaları sonucunda birtakım sorulara ve sonuçlara ulaşmaktadır. Cevabını bulamadığı temel birkaç soru vardır. Bu soruların cevapsızlığı ve özümsüzlüğü insanı yalancı bir dünyaya mahkûm bırakmaktadır. İnsan oyun içinde oyun oynamakta ve kendi kendini kandırmaktadır.

İnsanın dünyadan ayrı bir varlığı yoktur. Dünya da insandan ayrı var olmaz, insan ve içinde bulunduğu ortam bir bütündür. İnsanın duygu ve davranışlarını dış dünyadan gelen veya bedenin içinden gelen uyaranlar oluşturur biçimindeki ayrımları kabul etmez Davranışlar her an olabilir. insan kendisinin, kendisini etkileyen olayların ve olaylar üzerindeki etkisinin bilincinde olduğu için seçimler yapabilir, kararlar alabilir.

Advertisement


Leave A Reply