Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri

0
Advertisement

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) nedir, ne iş yapar? Rehberlik Araştırma Merkezinin görevleri, amacı ve işleyişi hakkında bilgi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)

RAM’ın Etkinlikleri

 • • Okulun ya da ailenin isteğiyle, okul başarısızlığı nedeniyle gelen öğrenciler teste tabi tutularak test ve gözlem sonuçlarına göre gerekli önlemler alınır. Öğrenciler kendi sınıfına devam edecek durumda değilse özel eğitim sınıflarına ya da öğrenciler zeka seviyelerine göre uygun özel eğitim okullarına gönderilerek eğitim – öğretim hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.
 • • İşitme engelli, ortopedik engelli, görme engelli vb. sorunlarla başvuran öğrenciler aynı şekilde incelenerek düzey ve özürlerine uygun eğitim veren özel eğitim okullarına ya da normal sınıfta kaynaştırma programına tabi tutulmaktadır.
 • • Destek eğitimden yararlanmak isteyen özürlü öğrenci ve bireyler için gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra özel eğitime ihtiyacı olanlara kurul raporu hazırlanmaktadır.
 • • Özel eğitim okullarına gönderilen veya normal sınıflarda kaynaştırma programına alınan öğrencilerin belirli aralıklarla takibi yapılıp gelişimleri gözlemlenerek ve gerekli önlemler alınmaktadır.
 • • Değişik psikolojik problemler ve davranış bozuklukları nedeniyle gelen öğrencilere kişilik testleri uygulanmakta, psikolojik danışma ve oyun terapisi yapılmaktadır. Üniversite hastaneleriyle işbirliğine gidilerek tıbbi tedavi gereken vakalarda gerekli psikolojik tedaviler tıbbi destekle yapılmaktadır.
 • • Kendilerini daha yakından tanımak isteyen .çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim kurmak ve kendini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere psikolojik danışma hizmeti verilmektedir.
 • • Çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiği hakkında anne ve babalara, öğrencileriyle daha iyi bir diyalog kurmak isteyen öğretmenlere, üst eğitim kurumlarını ve meslekleri tanımak isteyen öğrencilere bilgi verilmektedir.
 • • Özellikle rehber öğretmeni olmayan okullara gidilerek öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.
 • • Tarama isteyen okullar gidilerek zeka taraması yapılmaktadır.
 • • Üniversitelerle işbirliğine gidilerek belirli zamanlarda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik konferanslar düzenlenmektedir.

Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerinin il düzeyindeki yapısı;

 • Merkez Müdürlüğü
 • Merkez Müdür Yardımcılığı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Başkanlığı
 • Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı

Merkez Müdürünün Sorumluluğu ve Görevleri

Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, merkezin ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasından il/ilçedeki milli eğitim müdür yardımcısına/şube müdürüne karşı sorumludur.

Merkez Müdürünün Görevleri:

 1. Merkez müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapar.
 2. Merkezin bölümlerine, mesleki formasyonu bölüm hizmetlerine uygun ve deneyimli bir elemanı, bölüm başkanı olarak görevlendirir.
 3. Merkez personelinin mesleki formasyonlarına uygun şekilde merkezin bölümlerinde görevlendirilmelerini ve iş bölümünü, ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak yapar.
 4. Bölümlerin çalışmalarını izler, hazırladıkları program, rapor ve projelerini inceleyerek onaylar, sonuçlarını değerlendirir.
 5. Merkez çalışmalarında kullanılan psikolojik ölçme araçları, danışan dosyaları ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini ve standartlarına uygun kurulmasını sağlar.
 6. Bölümler arası çalışmaları koordine eder.
 7. Merkezin yıllık çalışma programı ve raporu ile rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu, her yıl eylül ayının sonuna kadar bulunduğu il ve ilçenin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümüne gönderir.
 8. Personelin adaylığının kaldırılması ile ilgili işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütür. Merkez elemanlarının hizmetin gerektirdiği konularda yetişmelerini sağlar.
 9. Merkez komisyonuna başkanlık eder, alınan kararlara göre gerekli çalışmaları yürütür.
 10. Merkezin hizmetleriyle ilgili yeni gelişmeleri izler ve hizmetin kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri alır.
 11. Merkez hizmetlerinin ekip çalışması anlayışıyla yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.
 12. Merkezin çalışma alanında bulunan eğitim-öğretim kurumlarının, yöneltmedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarının planlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar.
 13. Merkezin personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş işleri ile hizmetlerin gerektirdiği araç-gerecin sağlanması için uygun çalışmaları yapar.
 14. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu toplantılarına katılır.
 15. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin tanılanmaları için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibini oluşturur, bu ekibe başkanlık eder ve çalışmaların amacına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.
 16. Merkezin tarama, tanılama, özel eğitim hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde il veya ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümü sağlar.
 17. Merkezin bölümlerinin tarama, tanılama ve danışanlarla ilgili uygulamalarında gerekli sağlık hizmetleri için görev bölgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan birimlerle eş güdümü sağlar.
 18. Merkezin görevlerine ilişkin konularda il/ilçede seminer ve kurs gibi hizmet içi eğitim etkinliklerinin mahalli hizmet içi eğitim planına alınması için gerekli önerilerde bulunur, çalışmaları izler. Konferans, panel, sempozyum gibi gerekli etkinliklerin de gerçekleştirilmesini sağlar, ilgili merkez elemanlarını etkinliklerde görevlendirir.
 19. Harcamalarda merkezin ita amirliğini yapar.
 20. Eleman sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili merkez etkinliklerine katılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü Başkanlığı

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda merkezin çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda psikolojik danışman, psikolog, psikometrisi, eğitim programcısı ve sosyal çalışandan oluşur.

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı

Özel eğitim hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda merkezin hizmet verdiği çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda çeşitli branşlarda özel eğitimci, psikolog, psikometrisi, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve psikolojik danışmanlardan oluşur.

Advertisement

Leave A Reply