Resmi Gazete Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Resmi gazete nedir? resmi gazete ne işe yarar? resmi gazetenin tarihi ve özellikleri hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

Resmi GazeteDevlet tarafından çıkarılan gazetedir. «Kanunların ve Nizamnamelerin Suret-i Neşir ve Hânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunun 1. maddesine göre aşağıda yazılı mevzuat ve kararların «Resmî Gazete» ile yayınlanması mecburidir:

1 — Kanunlar, devletler arası antlaşmalar ve anlaşmalar, tekel ve taahhüt mahiyetindeki sözleşmeler ve imtiyazlar, kanunların yorumu, özel af ilanı, cezaların hafifletilmesi, değiştirilmesi, ertelenmesi, soruşturma ve kanuni kovuşturma yapılması veya ertelenmesi, idam hükümlerinin onanması gibi kamuyu ilgilendiren T.B.M. Meclisi kararları,

2 — Tüzükler,

3 — Cumhurbaşkanınca onanan tayinler,

4 — Hükümetçe onanan kamu hizmetiyle ilgili sözleşmeler ve verilen kararlar,

Advertisement

5 — Danıştayca derneklerin kamuya yararlı olduklarına dair verilen kararlar,

6 — Yargıtay içtihat birleştirme kararları,

7 — Hükümetçe ve bakanlıklarca çıkarılan yönetmelikler,

8 — Kanunlarda, tüzüklerde «Resmî Gazete» ile yayınlanması mecburi kılınan maddeler.

«Resmî Gazete»de yayınlananlar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Resmi Gazete, Ankara’da, Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünce pazar ve resmi tatil günleri dışında her gün yayınlanır. Yayınla ilgili esaslar, 1927 tarihli Resmi Gazete Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Advertisement

«Resmî Gazete»nin başlığı altında, kuruluş tarihi 7 ekim 1920 olarak gösterilmişse de, başlangıcı, 1831’e kadar çıkmaktadır.

Devlet tarafından çıkarılan bütün kararları yayınlamak, bu arada okurlarına haber de vermek üzere, II. Mahmut’un kurduğu «Takvim-i Vekayi», Türkiye’nin ilk resmi gazetesi olarak, 11 Kasım 1831’de çıkmaya başlamıştır.

23 Nisan 1920’de T.B.M. Meclisi açılınca, Meclis ve Hükümet kararlarını, kanunları yayınlamak üzere, 7.10.1920 tarihinde Ankara’ da «Ceride-i Resmîye» adı ile, 1 numaradan başlamak üzere, bir gazete çıkarılmıştır. Bu ad, 2.11.1922’de «Resmi Ceride» olmuş, 2.1.1928’de «Resmi Gazete»ye çevrilmiştir.


Leave A Reply