Samiler Kimlerdir?

0

Samiler denilen ulus/ırk hakkında kısa bilgiler.

Samiler, Hint-Avrupa kavramı gibi, yalnızca bir grup akraba dilleri konuşan ulusları niteler. Samiler, kendileri gibi kısa boylu, esmer ve uzun kafalı, olan, eski Akdeniz insanlarından ırk yönünden farklı değillerdir. Sami dillerinin özelliği, sessiz harflerin öneminde yatar. Genelde üç tane sessiz harf bir sözcüğün kökünü oluşturur. Üstelik bazı yazı türlerinde sesli harfleri hiç kullanılmaz.

Advertisement

En eski Sami boyları Arabistan Çölü’nün kenarındaki bozkırlarda yaşıyorlardı. Buradan kalkıp Mezopotamya’ya akın eden Sami boyları İO 2400 civarında Akkat Im-paratorluğu’nu kurdular. M.Ö. 2000’e doğru Mezopotamya’da ve Filistin’de Samilerin Amurru boyu yerleşti. (Filistin’deki Sami öğesinin genel adı Kenanlardır). M.Ö 12 yüzyılda, özellikle Suriye’nin iç bölgelerinde, Amurrula-rın yerini Aramiler aldı. İÖ 9. yüzyıldan başlayarak Fenikeliler kendi Sami dillerini Akdeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümüne yaydılar. Yaşayan Sami dillerinin en önemlileri Arapça ve îbranicedir.


Leave A Reply