Sanayi Devriminin Nedenleri ve Sonuçları

0

İnsanlığın yönünü değiştirmiş bir inkılap yani devrim olan Sanayi devrimi hakkında bilgiler. maddeler halinde nedenleri ve sonuçları.

Sanayi Devrimi

Sanayi devrimi; tarıma ve sanatlara dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu ekonomiye geçiş sürecidir.

XVIII. Yüzyılda İngiltere’de başlamış, buradan diğer ülkelere yayılmıştır.

İngiltere, çıkardığı bir kanunla ülkesine gelen ve ülkesinden götürülen her türlü malın kendi gemileriyle taşınmasını şart koştu. Böylece, büyük bir ticaret filosu kurdu.

James Watt‘ın buharı keşfetmesiyle sanayi devrimi başladı. Küçük işletmeler, atölye ve el tezgâhları (manifaktürler), yerini fabrikalara bıraktı.

Sanayi İnkılâbının İlk Önce İngiltere’de Başlama Nedenleri

1. İngiltere’de huzur ve asayiş olması

2. İngiltere’nin tek bir merkezi otoriteye sahip olması, diğer Avrupalı devletler gibi çeşitli otoritelere bölünmemesi

3. İngiltere’nin sanayii için gerekli ham madde ve pazara sahip olması

4. İngiltere’de enerji sorununun olmaması. Yeterli kömür ve demire sahip olması

5. İngiltere’nin, teknik elemanlarının yurt dışına çıkışını yasaklaması

6. Stratejik ve ekonomik açıdan önemli olan yerlerin İngiltere’nin elinde olması

7. İngiltere’de araştırma ve serbest düşünme ortamı olması, bilimsel gelişmelerin herhangi bir engelle karşılaşmaması

Sanayi Devrimin Sonuçları

a. Yeni temel maddeler (özellikle demir ve çelik) öne çıktı.

b. Kömür, elektrik, buhar makinesi, içten yanmalı motor gibi yeni enerji kaynakları kullanılmaya başlandı.

c. İnsan gücü ihtiyacını azaltarak büyük üretim artışı sağlayan (iplik eğirme makinesi, su ya da buharla çalışan dokuma tezgahı gibi) yeni makineler icat edildi.

d. Uzmanlık düzeyinde işbölümüne dayalı yeni bir iş örgütlenmesi ortaya çıktı.

e. Ulaşım ve iletişim araçlarında büyük gelişmeler görüldü. Kültürlerin ve ulusların birbirlerine yaklaşmaları kolaylaştı.

f. Bilim, daha çok sanayiye uygulanır oldu ve doğal kaynaklardan daha çok yararlanılmaya başlandı.

g. Teknolojik gelişmeler seri üretime geçmeyi sağladı.

h. Tarım ve ticaret gelişti, refah düzeyi yükseldi.

ı. Kentleşme hızlandı, nüfusun büyük bir bölümü kentlerde toplandı, işçi sınıfı hareketi gelişti.

Sanayi inkılâbı ile hammadde ve pazar ihtiyacı arttı. Bu da

– Sömürgeciliğin, yaygınlaşmasına

– Almanya’nın İngiltere’ye rakip olmasına,

– Büyük şirketlerin kurulmasına

– 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açtı.


Leave A Reply