Şintoizm Nedir? Şintoizm (Şinto) Dini İnançları ve Felsefesi Nasıldır?

1
Advertisement

Şintoizm nedir? Japonların ulusal dini olan Şinto ya da Şintoizm nasıl bir inanç sistemidir. Şinto dininin kuralları, felsefesi ve özellikleri hakkında bilgi.

Şintoizm (Şinto)

Kaynak: pixabay.com

Şintoizm ya da Şintoculuk, (Şin-to, “Tanrısal Yol, Tanrılar Yolu’ndan). Japonların ulusal dini. En eski yazılı metinler 8. yüzyıldan kalmadır. Şintoculuğun getirdiği yaşam biçimi, geleneğin sürdürülmesine önem verdiğinden bu iki metinde yer alan eskiye ait bilgiler, bu inanışın geçmişini oldukça açıklar. Şintoculuk yaşanan bir dindir. Yazılı kuralları, gerektiğinde başvurulacak kitabı, Kutsal Kitaba uygun bilgece gösterilmiş yaşama tutumlarından oluşan bir inanış sistemi değil, yaşamayla kaynaşmış, bütünleşmiş bir inanma yoludur.

Yine de bazı temel kurallar, yaşama ilkeleri vardır. Fakat bunlar yukarıdan değil, içtendir. Şintoculuk temelde bir tür ruhlara tapınma dinidir. Bu nedenle Şintoculuğun çatısını kuran başlıca esaslar şöyle sıralanabilir:

1. Ruh ölümsüzdür,
2. Ölülerin ruhları yaşamayı sürdürür,
3. İnsan ölünce ruhu Tanrılaşır,
4. Ölü ruhları, yaşayan insanların yaşamına olumlu ve olumsuz bakımlardan etkili olurlar.
5. Yaşayan insanlar ölü ruhlarıyla etkileşime girebilirler.
6. Kimi ölü ruhları, çok daha fazla kudret kazanıp, evreni yaratan, evrene biçim veren Tanrılar haline girerler.

Ölü ruhlar, yani Karniler de rahat etmeyi isterler ve bu yalnızca yaşayanlar tarafından sağlanabilirler. Önce ölüye saygı duymak gerekir. Ölülerin sevgiyle anılmaları, mezarlarına gereksindikleri şeylerin koyulması onları sevindirir. Mutlu olmanın yolu da Karnileri hoşnut kılmaktır. Şintoculuk bir tür animizmdir. Şintoculukta bu dünyadaki yaşamın düzenlenmesi, bireyin erdemli olması temeldir. Eski atalarına gerekli saygıyı göstermeyen, onların anısına bağlı kalmayan insan erdemli sayılmaz. Böylece bireyde geçmişine sahip çıkma, geçmişteki deneyimlerden yararlanma, geçmişle bütünleşme ortaya çıkar. Böylece Şintoculuktan ortaya çıkan toplumsal gerçeklik, yazılmamış bir yasa olarak toplumu düzenler.

Şintoizm

Şintoizm

Şintoculuk bu bağlamda insanı kutsal, Tanrısal davranışlara çeken, insanı Tanrısal yaşamaya yönlendiren bir din olmaktadır. Atalara duyulan bağlılık, bireye, aileye, topluma, imparatora ve devlete duyulan bağlılığa kadar uzanmakta, birey bu nedenle toplumu ve devleti için olduğu kadar kendi onuru için de aynı sevinçle her türlü özveriyi gösterebilmekte, hatta ölmektedir. Şintoculuk Japonya‘da Çin etkisiyle birlikte giren Konfüçyüs dini ve Kore’den gelen Mahayana Budizmi ile karşılaşmıştır. Şintoculukta uygun olan yönleri bakımından kabul gören bu iki dinsel akım, pek çok bakımdan Şintoculuğa uymuş, onun etki alanında kalmıştır. Çünkü Şintoculuk Japon insanının karakter yapısını oluşturan en önemli etmendir.

Advertisement

Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan Şintoizm, Japonların Milli Dini konumundadır. Şinto-izm’in Japonca’da karşılığı Kami-Nomiçi (Tanrıların Yolu)’dir. Şintoizm yaklaşık 2500-3000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Şintoizmin herhangi bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur.

Şintoizm ‘in bir diğer özelliği milli, iptidai resmi inanış sistemi bulunmayan, diğer dinlere karşı oldukça hoşgörülü bir din olmasıdır. Şintoizm’in 2 temel özelliği kısaca; milli bir din olması ve tabiata tapmaya önem vermesidir.

Nakledildiğine göre Japonya’da 8 milyon ilah vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır.

Şintoizm ‘de ibadetler tapınaklarda veya evde yapılabilir. Japonların ibadet şekilleri çok sade ve basittir. ibadet etmek isteyen kişi mabede gider, elini, yüzünü ve ayaklarını Müslümanların abdest almaları gibi yıkarlar. Mabetteki kıymetli eşya karşısında diz çöker, ibadetini tamamlar ve dışarı çıkar. Eskiden ibadette kurban bulanmasına rağmen, günümüzde rastlanmamaktadır.

İbadet için temizliğe çok önem veren Japonlar bazı özel durumlarda İslam inancındaki gusüle benzer bir temizlik yaparlar, ibadeti rahipler idare eder. Evlenme törenlerini Şintoist rahipler, cenaze törenlerini ise Budist rahipler yönetir. Bu anlayış bir Japon tarafından “Biz Şintoist doğar, Budist ölürüz” şeklinde özetlenmiştir.

Şintoizm’de Tanrılar hem erkek (izanagi) hem de dişi (izanami) olabildiği gibi, tıpkı insanlar gibi doğar, evlenir, banyo alır, hastalanır, kıskanır, ağlar ve ölür. İlahları arasında en önemlisi güneş Tanrısı Amaterasu’dur. Japon İmparatoru, Güneş Tanrısı’nın torunudur. Şintoizm’in Kojiki ve Nihongi adında iki kutsal metinleri vardır.

Advertisement

Şintoizm Japonların milli bir dini olması nedeniyle Japonlar arasında yaygındır. Başta Japonya olmak üzere Japonların yaşadığı diğer ülkelerde de yayılma imkanı bulmuştur. Günümüzde Şintoistlerin sayısının 100 milyon’un üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.


Kaynak – 2

Şintoizm (Şinto); Japonların yerel dini inançlarına verilen addır ve Şintoistler, Şinto dinine inanan kişilerdir. Şinto, en eski dinlerden biridir. O kadar eskidir ki ne bir kurucusu ne de başlangıcına dair belirgin bir tarih bulunmaktadır.

Şinto sözcüğü genellikle “kami (ruh) yolu” olarak çevrilir. Şintoizme göre her şeyin ruhu vardır. En önemli kami Güneş Tanrıçası Amaterasu’dur. Japonya “doğan güneşin ülkesi” olarak adlandırılır ve Şinto tarih boyunca Japonya’nın resmi dini olmuştur.

Doğada bulunan ve tapınılan ruhların yanı sıra Şintoistler ölmüş atalarının ruhlarına da ibadet ederler. Bazı ailelerin evlerinde, ölmüş atalarının resimlerinin bulunduğu küçük Şinto kabirleri bulunur. Şinto dini diğer inançlarla çatışmaz ve pek çok Japon hem Şintoizm hem de Budizme inanır.

Aynı zamanda rahiplerce yönetilen kamuya açık Şinto tapınakları da bulunur. Tüm Şinto tapınaklarında kutsal alana açılan girişi gösteren torii adı verilen kapılar vardır, insanlar kişisel problemleri olduğunda, şükranlarını sunmak istediklerinde ya da kami, doğa ve insanlar arasında uyum için meditasyon yapmak istediklerinde bu tapınaklarda dua ederler,

Şinto’ya girmeden önce Şintoistler kendilerini kötü düşüncelerden ve ruhlardan arındırırlar. Bunu ellerini ve ağızlarını suyla yıkayarak yaparlar, Temizlendiklerine kanaat getirdiklerinde iki kere el çırpıp başlarıyla selam vererek tapınağa yaklaşırlar,


1 Yorum

Leave A Reply