mahalle's Profile
Çaylak
130
points

Soru Sayısı
45

Cevaplar
42

 • Çaylak Soruldu on 14 Temmuz 2018 Kategori : Kimya.

  Arsfenamin, tedavi amacıyla kullanılmış ilk kimyasal maddelerden biri olan arsenikli ilaçtır.

  Kimyasal tedavinin (kemoterapinin) öncüsü olan Alman bakteriyoloji bilgini Paul Ehrlich tarafından bulunan ve 1909’da Salvarsan ticari adıyla piyasaya sürülen arsfenamin, 1928’de penisilinin bulunmasına değin frengi hastalığının en etkili ilacıydı. Sonraları yerini, toksik (zehirleyici) etkisi daha az olan çeşitli ilaçlara bıraktı.

  • 362 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 19 Haziran 2018 Kategori : Genel.

  KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ

  > ilamsız icranın konusu para alacaklarıdır. Ancak kiralanan taşınmazın icra yoluyla tahliyesinde (KTİYT) istisnai olarak bir şeyin yapılması (bir yükümlülüğün yerine getirilmesi) ilamsız icraya konu olmaktadır. Söz konusu yükümlülük kiracının taşınmazı tahliye etmesidir. Burada alacaklı, taşınmazın sahibi, borçlu ise taşınmazda kiracı olarak bulunan kimseyken, alacak hakkı da “taşınmazın tahliye edilmesi” olmaktadır.

  > Taşınmazın sahibi iki nedenden ötürü taşınmazın tahliyesini talep edebilmektedir: Kiranın ödenmemesi ve kira sözleşmesinin süresinin-dolması.

  Bu iki nedene bağlı olarak alacaklı takip talebi – tahliye talebi ile icra dairesine başvurmaktadır. İcra dairesi başvuru üzerine borçluya ödeme emri-tahliye emri göndermek suretiyle kiracıyı uyarmaktadır. Burada da borçlunun tahliye emri-ödeme emrine itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

  > Sonuç itibariyle taşınmaz sahibinin haklı çıkması durumunda icra dairesi cebri icra yoluyla taşınmazın tahliyesini gerçekleştirerek alacak hakkının gereğini yerine getirmektedir.

  • 431 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Haziran 2018 Kategori : Genel.

  Otoklav, yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilen, çoğunlukla çelikten yapılmış sızdırmaz kaptır. Kimya sanayisinde, boya üretiminde ve yüksek basınç isteyen kimyasal tepkimelerde çeşitli otoklav türleri kullanılır. Bakteriyolojide ve tıpta ise aygıtlar su içine konup bir otoklavda, basınç altında, suyun kaynama noktasının üstündeki sıcaklıklara ısıtılmasıyla sterilize edilir.

  Deniş Papin 1679’da otoklavın bir ilk benzerini geliştirdi. Günümüzde kullanılan düdüklü tencereler bu ilk otoklavın uyarlanmış bir türüdür.

  Otoklav sözcüğü, kaptaki basıncın belirli bir düzeye yükselmesiyle otomatik olarak sızdırmaz hale gelen donanımları tanımlar, ama otoklavların bir bölümü de mekanik olarak dışarıdan kapatılır.

  • 382 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Haziran 2018 Kategori : Biyografi.

  Otman Baba, asıl adı hüsam şah (d. 1378 -ö. 1478), Kalenderi şeyhlerindendir. Yaşamına ilişkin bütün bilgiler, halifelerinden Küçük Abdal’ın Vilayetname-i Şahi olarak da bilinen Vilayetname-i Otman Baba adlı yapıtına dayanır. Bu yapıta göre Timur’la birlikte Anadolu’ya geçen Otman Baba uzun süre Germiyan ve Saruhan çevrelerinde dolaştı, II. Menmed’in (Fatih) sancakbeyliği sırasında Manisa’da bulundu. Rumeli’deki fetihlere katıldı.

  Otman Baba Vilayetname’de dilediği hastayı iyileştiren, nerede olursa olsun müritlerinin yardımına yetişen, doğa güçlerini dilediğince kullanan büyük bir veli olarak gösterilir. Bektaşilerce de büyük bir veli ve önemli Bektaşi şeyhlerinden Akyazılı Sultan’ın şeyhi kabul edilir.

  • 449 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Haziran 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Oto-Mange dilleri, Oto-Pame, Popoloka, Mikstek, Zapotek, Çinanteka, Mange öbek ve ailelerinin oluşturduğu Amerika Yerli dilleri üst ailesidir. Bazı dilbilimciler Tlapanek ve Huave öbeklerini de bu aile içinde sınıflandırır. Bu öbeklere bağlı, yaşayan diller Meksika’da konuşulur. Zamanla yok olan Mange dilleri ise eskiden El Salvador’ dan Kosta Rika’ya kadar Orta Amerika’nın batı kıyısında konuşulurdu.

  Oto-Mange dilleri içinde en önemlileri, Oto-Pame ailesine bağlı olan ve Meksika’ nın Hidalgo, México, Veracruz, Querétaro ve komşu eyaletlerinde konuşulan Otomi dili; Mikstek ailesine bağlı olan ve Guerrero, Puebla ve Oaxaca eyaletlerinde konuşulan Mikstek lehçeleri; Zapotek ailesine bağlı olan ve Oaxaca’da konuşulan Zapotek lehçeleri (ya da dilleri) ve Oto-Pame ailesine bağlı, Michoacán ve México eyaletlerinde konuşulan Mazahua dilidir. Çoğu Oto-Mange dilinde, okunuşu aynı olan sözcükleri ayırt etmek için karmaşık bir tonlama sistemi kullanılır.

  • 398 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Haziran 2018 Kategori : Kimya.

  Otokataliz, bir kimyasal tepkimenin, tepkime sırasında ortaya çıkan ürünlerden birinin etkisiyle hızlanmasıdır. Kataliz etkisi gösteren ürünün miktarı arttıkça tepkimenin hızı da artar. Hidrokarbon bileşiklerinin oksijenle girdiği tepkimenin (otooksidasyon), tepkime sırasında oluşan organik peroksitler tarafından katalizlenmesi ya da gaz halindeki germanın (GeH4) hidrojene ve katı haldeki germanyuma bozunma tepkimesinde ortaya çıkan germanyumun katalizör işlevi görerek tepkimeyi hızlandırması otokataliz örnekleridir.

  • 433 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 31 Mayıs 2018 Kategori : Genel.

  İCRA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

  İcra hukukunun kaynakları şunlardır:

  *** İcra ve iflas Kanunu (İİK)

  *** Yargıtay Kararları

  *** İcra ve iflas Kanunu Nizamnamesi

  *** İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

  *** Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

  ***Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği, Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik

  ***Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi

  ***İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

  • 488 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Aralık 2017 Kategori : Tarih.

  Bloklaşmalar

  Menfaatleri birbiriyle örtüşen devletler bir araya gelerek gruplar oluşturmuştur.

  Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletleri
  • Almanya
  • Avusturya-Macaristan
  • italya
  • Osmanlı Devleti
  • Bulgaristan

  Üçlü İtilaf (Anlaşma) Devletleri
  • İngiltere
  • Fransa
  • Rusya
  • İtalya(1915)
  • Romanya
  • ABD,
  • Belçika,
  • Yunanistan vb

  • 599 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Aralık 2017 Kategori : Tarih.

  Birinci Dünya Savaşı’nın Özel Nedenleri:

  ► İngiltere: Oldukça ilerlemiş sömürgelerine rağmen Almanya’nın yayılmacı politikalarından rahatsız olmuştur.

  ► Almanya: İlk hedefi Fransa’ya ait kömür yatakları bakımından zengin Alsas – Loren bölgesini ele geçirmek olan Almanya, Fransa ile mücadeleye başlamıştır. Denizlerde hakimiyet kurma düşüncesi Almanya’yı İngiltere ile karşı karşıya gelmiştir.

  ► İtalya: Sömürgecilik yarışında yerini almak ve Akdeniz’de güçlenmek istemesi italya’yı bu savaşa sürüklemiştir.

  ► Fransa: Almanya ile Alsas-Loren bölgesi için giriştiği mücadele sebebiyle İngiltere ile işbirliği yaparak sömürgeci politikalarıyla I. Dünya Savaş’ındaki yerini almıştır.

  ► Rusya: Panslavizm politikası ile Balkanlardaki nüfuzunu artırarak sıcak denizlere inmek istemesi Rusya’nın bu savaştaki en önemli amacıdır.

  ► Avusturya-Macaristan: Rusya’nın panslavizm politikasından rahatsız olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu savaşta Rusya’nın karşısında yer almıştır. Amacı birlik ve beraberliğini korumaktır.

  • 609 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Aralık 2017 Kategori : Tarih.

  Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenleri :

  ► Fransız İhtilali ve milliyetçilik akımı
  ► Sömürgecilik yarışı
  ► Sanayi inkılabı
  ► Silahlanma bloklaşma

  • 596 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Aralık 2017 Kategori : Tarih.

  Yavuz Sultan Selim kutsal emanetleri İstanbul’a getirmiştir. Günümüzde Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

  • 7025 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Aralık 2017 Kategori : Sözlük.

  Müteferrika; Osmanlı Devleti’nde padişahın hizmetinde çalışan ve çeşitli hizmetlerde görevlendirilen kişilere bu ünvan verilirdi. İbrahim Müteferrika, Macar asıllı olup Osmanlı Devleti’ne sığınarak Müslüman olmuştur.

  • 1131 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Eylül 2017 Kategori : Mutfak / Yemek.

  İskender kebabı, şiş ya da döner kebapla hazırlanan. Bursa yöresine özgü yemek. Asıl İskender kebabı küçük parçalara ayrılmış pidenin üstüne şişte pişirilmiş kuşbaşı kuzu eti dizilerek yapılır. Sonra buna salça, yoğurt ve tereyağı eklenir. Çabuk ve kolaylıkla hazırlandığı için bugün büyük kentlerde İskender kebabı daha çok dönerden yapılmaktadır.

  • 1117 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Kasım 2016 Kategori : Genel.

  Ulus

  Feodal düzenin yıkılışı ve sanayileşme süreciyle ortaya çıkan; toprak, ekonomik yaşam, duygu, dil ve kültürel özellikler yönünden ortaklaşa niteliklere sahip insan topluluğudur.

  Ulusu Oluşturan Unsurlar

  1. Ekonomi Birliği

  2. Toprak birliği

  3. Dil Birliği

  4. Tarih ve Kültür Birliği

  • 1432 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 747 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma