Sheldon's Profile
Çaylak
35
points

Sorular
14

Cevaplar
22

 • Çaylak Soruldu on 14 Mayıs 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  DEYİMİN ANLAMI: ağlayacak kadar duygulanmak

  Hastane odasında babasını bırakmak zorunda kalınca gözleri doldu ama ağlayamadı.

  Yazdığın mektubu okurken gözlerim doldu, çok duygulandım.

  Bunca yaşanan duygusal olaya rağmen gözleri dolmadı bile, çok şaşırdım.

  Sana bir şey söylemeye gelmiyor, hemencecik gözlerin doluyor.

  Anne ile kızın kavuşma anını seyrederken hepimizin gözleri doldu.

  Bu filmin final sahnesinde gözleri dolmayacak bir babayiğit tanımıyorum.

  Arkandan gözlerim dolu dolu, bakakaldım.

  O olayı hatırladıkça hala gözlerim dolar.

  • 599 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Mart 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  DEYİMİN ANLAMI: çok abartmak

  Onun sözlerine nasıl inanabilirim ki? Herşeyi bire bin katarak anlatır.

  Hastalığını bire bin katarak anlattı, sanırsın ölüm döşeğinde..

  Annesinin abartma huyu çocukta da var, her şeyi bire bin katarak anlatıyor.

  Kızının başarısını bire bin katarak anlatıyor, dinleyenleri resmen bunaltıyordu.

  Lütfen bire bin katarak anlatma, insanları yanlış yönlendiriyorsun.

  Hiç arzu etmediğim şekilde olanları bire bin katarak anlatmış, o yüzden bana çok kızmışlar.

  • 494 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Şubat 2020 Kategori : Mühendislik.

  portik, bir yapının ön cephesinde, sütunlarla taşınan giriş sundurması ya da üzeri belirli aralarla dizilmiş sütunların taşıdığı bir çatıyla örtülü yaya yolu. Portik bazen yapıdan bağımsız olarak da yapılabilir.

  Eski Yunan mimarlığının en önemli öğelerinden biridir. Oradan Roma mimarlığına geçmiş, bu mimarlıklardan etkilenen bütün başka üsluplarda da kullanılmıştır. Eski Yunan tapınakları portiklerinin türüne göre kümelenir. Tapınağın naos’unun (kutsal mekân) yan duvarları giriş cephesinde iki yanından ileriye uzanıyorsa, bunlara ante denir. Böylece oluşan iki yanı kapalı, önü açık portikte antelerin arasındaki (in antis) sütunların sayısı birle dört arasında değişir. Bu tür tapmaklar henostylos (tek sütunlu), distylos (iki sütunlu), tristylos (üç sütunlu) ve tetrastylos (dört sütunlu) olarak adlandırılır. Anteler arasındaki sütun sayısı dörtten çok olmaz.

  Eğer giriş cephesinin iki yanından ileriye anteler taşmıyorsa tapınağın portiğinin yalnız önü değil, iki yanı da açık olur, bu durumda portik sütunları da girişin önünde dizilidir. Bu tür tapınaklara prostylos adı verilir. Bir prostylos portikte en az tetrastylos olur. Pentastylos (beş sütunlu), oktast-ylos (sekiz sütunlu), decastylos (10 sütunlu) vb tapmaklar da vardır.

  Hem ön, hem de arka cephelerinde portik-leri olan tapınaklara amphiprostylos, çepe-< çevre dört cephesi de sütunlarla sarılı tapınaklara da peripteros adı verilir. Dipterosf lar da çevresi iki sütun sırasıyla sarılı tapınaklardır.

  • 651 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Şubat 2020 Kategori : Coğrafya.

  iwo

  İwo, Nijerya’nın güneybatısında, Batı Eyaletinde kent.

  İbadan’ın kuzeydoğusunda, demiryolları kavşak noktasında kuruludur. Ticaret, tarım ürünleri (kakao, palmiye yağı, buğday) pazarı merkezidir. Ülkenin en büyük Yoruba yerleşimlerinden biridir. Geçmişte İwo Krallığı’na başkentlik yapan İwo’nun, Lagos ve Kano ile demiryolu bağlantısı vardır.

  • 439 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 11 Şubat 2019 Kategori : Mühendislik.

  piano nobile (İtalyancada “soylu kat”), mimarlıkta, Rönesans dönemi yapılarının birinci katına verilen ad. Tipik bir Rönesans sarayında ev sahibinin konuklarını kabul ettiği salonlar zemin katın üstündeki katta yer alır. Bu salonların bulunduğu katın tavanları da öbür katlara göre daha yüksek tutulmuş ve özenle bezenmiştir. Bu kata bazen görkemli bir dış merdivenle çıkıldığı da olur.

  • 945 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 11 Şubat 2019 Kategori : Kimya.

  pi bağı, kimyada, iki atom arasında ve iki atomun belirlediği doğruya kabaca paralel iki bölgede konumlanmış bir yörüngemsideki bir çift elektron arasında oluşan bağlayıcı etkileşim. İki atom ancak aralarında bir sigma bağı varsa bir ya da iki pi bağıyla bağlanabilirler. Örneğin azot molekülündeki (N2) azot atomları arasındaki üçlü bağ bir sigma bağıyla iki pi bağından oluşur.

  • 815 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 4 Ekim 2018 Kategori : Felsefe.

  Felsefede Olanak

  Olanak, felsefede, zorunluluk ile olumsallık arasındaki karşıtlığın açıklanmasında yararlanılan temel kiplik kategorilerinden biridir. Mantıkta olanak, herhangi bir çelişkinin bulunmadığına işaret eder. Helenistik dönemde Yunanistan’da “doğru olan ya da doğru olacak olan” ve “olmasa bile, olması herhangi bir şey tarafından önlenmeyen” biçiminde tanımlanan olanak Aristoteles’e göre zorunluluk ile ilişkisi içinde ele alınmalıdır. Ona göre, “Bütün insanlar ölümlüdür” gibi zorunlu bir önerme bir şeyin özüne ilişkin bir yargı iken, “Bazı insanlar uzun boyludur”, gibi olanaklı bir önerme bir şeyin ilineksel niteliği ile ilgili bir yargıdır. Bazı filozoflar olanaklı şeylerin ya da durumların, kavramları çelişki içermeyen şeyler ya da durumlar olduğunu öne sürerler. Kant’a göre, bir şeyin deneysel olanağını belirlemek için o şeyin doğasının gerçek deney koşullarına uyup uymadığının araştırılması gerekir.

  • 672 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Ekim 2018 Kategori : Mitoloji.

  Okuninushi; Şinto dininin İzumo kolunun mitolojisinde baş kahramandır.

  Okuninushi’nin en önemli eşi, Fırtına Tanrısı Susanoo’nun kızı Prenses Suseri’dir. Okuninushi, fırtına tanrısı uyurken saçını çatının kirişlerine bağlar ve böylece Susanoo’nun yeraltındaki sarayından kaçarlar. Okuninushi kaçarken fırtına tanrısının en değerli eşyaları olan kılıç, kopuz, ok ve yayı da götürür. Kopuzun bir ağaca sürtünerek çıkardığı gürültüden Susanoo uyanır. Susanoo onları ışık ülkesi ile karanlık ülkesi arasındaki geçide kadar izler, ama daha sonra bağışlar.

  Okuninushi daha sonra cüce tanrı Sukunahikona’yla birlikte dünyayı yaratmaya başlar. Gene onunla birlikte hekimlik sanatını geliştirir ve kuşlarla böceklerin yol açtığı felaketleri denetim altına alma yollarını bulur. Tanrısal torun Ninigi ortaya çıkıncaya değin İzumo’yu yönetmeyi sürdüren Okuninushi, siyasal yönetimi Ninigi’ye devretmekle birlikte dinsel işlerin denetimini kendine saklar. Çağdaş Japon halk inancında hastalıkları iyileştiren ve evlileri mutlu kılan bir tanrı olarak saygı görür.

  • 739 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Cumhuriyetçilik temel ilkesini; Milli Egemenlik ve Özgürlük ve Bağımsızlık bütünleyici ilkeleri bütünler.

  Milliyetçilik temel ilkesini;  Milli Birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü bütünleyici, Yurtta Barış Dünyada Barış, İnsan ve İnsanlık Sevgisi ve Özgürlük ve Bağımsızlık ilkeleri bütünler.

  Laiklik temel ilkesini; Akılcılık ve Bilimsellik, Çağdaşlaşma ve Batılılaşma bütünleyici ilkeleri bütünler.

  İnkılapçılık temel ilkesini; Çağdaşlaşma ve Batılılaşma ve Akılcılık ve Bilimsellik

  Halkçılık temel ilkesini; Yurtta Barış Dünyada Barış ve İnsan ve İnsanlık Sevgisi ilkeleri bütünler.

  Devletçilik temel ilkesini; Ekonomik kalkınma ve sanayileşme bütünleyici ilkesi bütünler.

  • 833 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  DEVLETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

  ♦ Türkiye’de ilk defa planlı ekonomiye geçilmiştir.

  ♦ Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

  ♦ Teknik eleman eksikliği giderilmiştir.

  ♦ Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.

  ♦ Türk çiftçisine ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sağlanmıştır.

  • 595 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE DEVLETİN BAŞLICA GÖREVLERİ

  ♦ Adalet ve güvenliği sağlayarak vatandaşlarının haklarını garanti altına almak

  ♦ Dış siyaset ve diğer uluslarla olan ilişkileri iyi yöneterek milletin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak

  ♦ Ekonomik alanlarda özel teşebbüs ile devlet arasındaki ilişkileri dengeli olarak yürütmek

  ♦ Bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal yardım, sanat ve ticaret işleriyle ilgilenmek

  • 675 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

  ♦ Beş yıllık kalkınma planları yapılması ve bu planlar doğrultusunda dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayinde fabrika ve işletmeler kurulması

  ♦ Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank’ın kurulması

  ♦ Devlet bankalarının kurulması

  ♦ Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi

  ♦ Temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi

  ♦ Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında halkın gereksinimlerini karşılayabilmek için yatırımlar yapılması

  ♦ Merkez Bankası’nın kurulması

  ♦ Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar yapılması

  ♦ Demiryollarının devlet tarafından yapılması

  ♦ Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

  ♦ Kamulaştırma çalışmalarının hızlandırılması

  • 644 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Devletçilik İlkesinin Genel Özellikleri

  ♦ Devletçilik halkçılığın zorunlu bir sonucudur.

  ♦ Devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmeyi amaçlar.

  ♦ Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk milletinin ve devletinin durumundan dolayı zorunlu olarak ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıştır.

  ♦ Atatürk’e göre devletçilik özel teşebbüs hürriyetinin ve piyasa ekonomisinin reddedilmesi değildir.

  ♦ Devletçilik, planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir.

  • 577 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2017 Kategori : Fizik.

  En başta gelen doğal ışık kaynağı GÜNEŞ’tir. Gündüz aydınlığının sebebi GÜNEŞ’ten gelen ışık enerjisidir.

  • 1054 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 1 Haziran 2017 Kategori : Sağlık.

  Aslında bu tip soruların yanıtlarını internette aramamanız daha sağlıklı. Çünkü bu tarz ilaçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir kullanım arz edebilir.

  En mantıklısı bağlı bulunduğunuz Sağlık ocağına gidip Aile Hekimine danışın. O size en doğrusunu söyleyecektir.

  • 1081 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma