Browsing: akımı

Dil ve Edebiyat

Edebiyatta Klasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Klasizm akımı nedir? Klasizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. Edebiyatta Klasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Klasizm, sözcük anlamı bakımından, kuralcı sanat yolu demektir. Fakat edebî akım olarak tanımlamak gerekirse, iki şekilde tanıtmak mümkündür : 1. Klasizim, bir milletin kendi öz dilinde meydana gelen ve zamana dayanabilen, modaya göre değişmeyen edebî eserlerin bağlı bulunduğu akımdır.

Dil ve Edebiyat

Edebiyatta Realizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Realizm akımı nedir? Realizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. Edebiyatta Realizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Realizm, olguculuğun (pozitivizmin) etkisi altında, hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Realizm, gerek akıl, gerekse hayal yolundan eşyanın ve doğanın gerçeğine ulaşmanın mümkün olamayacağına inanmaktadır. Aklın bulduğu ölçüler nesnel (objektif) değildir. Hayal ise zaten doğası bakımından gerçeğin zıttıdır. Bu nedenle

Tarih

Aydınlanma Çağı Düşünce Akımları ve Felsefesi

0

Aydınlanma çağı düşünce akımları hakkında bilgi. Aydınlanma çağı felsefesi nedir? Aydınlanma çağı kökenleri, bilimsel devrim dönemi hakkında bilgiler. Aydınlanma, İngilizce enlightenment, Fransızca siecle de lumieres (Aydınlık Çağı), Almanca aufklârung, 17. ve 18. yüzyıllarda Tanrı, us, doğa ve insan kavramlarının yeni bir birleşime ulaşmasıyla ortaya çıkan ve Avrupa’da sanat, felsefe ve siyaset alanlarında devrimci gelişmelere yol

Bilgi Dünyası

Ön Raffaeloculuk Nedir? Ön Raffaeloculuk Akımı Sanatçılar

0

Ön Raffaeloculuk Nedir? Ön Rafafaeloculuk sanat akımının özellikleri nelerdir ve ön Raffaelocular kimlerdir? Ön Raffaeloculuk Akımı Sanatçıları Ön Raffaeloculuk Ön-Raffaelocular, 19. yüzyılın ortalarında Kraliyet Akademisi’nin yaratıcılıktan uzak geleneksel tavrına karşı çıkan bir grup genç İngiliz ressamına verilen addır. Ön-Raffaelocular yüksek Rönesans öncesi sanatın doğrudan anlatımına hayranlık duyuyor ve Raffaello’nun klasikçiliğini idealize eden akademik geleneğe karşı

Bilgi Dünyası

İkinci Ulusal Mimarlık Akımı Özellikleri

0

İkinci Ulusal mimarlık akımı nedir, genel özellikleri nelerdir? İkinci mimarlık akımı örnekleri, hakkında bilgi. İkinci Ulusal Mimarlık Akımı II. Ulusal Mimarlık, yaklaşık 1940-50 arasında Türkiye’de yaygınlaşan mimarlık akımıdır. 1908-30 arasında egemen olan I. Ulusal Mimarlık akımı gibi Türkiye’ye özgü bir dil kurmayı amaçlayan düşünce sisteminin ürünüdür. 1930’lardaki Batı kökenli akılcı ve işlevci mimarlık anlayışına tepki

Bilgi Dünyası edebiyat

İkinci Yeni Şiiri Hakkında Bilgi

0

İkinci yeni şiir akımı nedir? İkinci yeni şiirlerinin özellikleri, önemli şairleri kimlerdir, hakkında bilgi. İkinci Yeni Şiiri İkinci Yeni, Türk şiirinde 1950’den sonra Garip akımına ve 1940 Kuşağı’nın toplumsal gerçekçi şairlerine tepki olarak doğan, değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır. İkinci Yeni adını ilk kez, akımın savunucularından Muzaffer Erdost kullandı.

Bilgi Dünyası

Art İzlenimcilik Özellikleri

0

Art izlenimcilik, post empresyonizm nedir, özellikleri nelerdir? Art izlenimcilik sanatçıları, akımın önemli eserleri hakkında bilgi. Art İzlenimcilik Art İzlenimcilik; post-empresyonizm olarak da bilinir, Fransa’da, görsel sanatlar alanında izlenimciliğe karşı oluşturulan harekettir. Bu adı ilk kez İngiliz sanat eleştirmeni Roger Fry çoğu Fransız olan Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec

Bilgi Dünyası felsefe

Felsefede İndirgemecilik Nedir?

0

Felsefede indirgemecilik nedir? İndirgemecilik akımı öncüleri, felsefesi, özellikleri nelerdir, indirgemecilik hakkında bilgi. İndirgemecilik İndirgemecilik; felsefede, belirli varlıkların daha yalın ya da temel başka varlıkların bileşiminden oluştuğu ya da bu varlıklara ilişkin başka ifadeler türünden tanımlanabileceği görüşü. Örneğin cisimlerin atomlardan oluştuğu ya da düşüncelerin duyu izlenimlerinin bir bileşimi olduğu savları indirgemeciliğin farklı biçimleridir. 20. yüzyılda indirgemeciliğin

Bilgi Dünyası

Hümanizm Hakkında Bilgi

0

Hümanizm nedir, Hümanizm akımının özellikleri nelerdir? Hümanizm akımı tarihçesi, temsilcileri, ilk hümanistler hakkında bilgi. Hümanizm Hümanizm, insana ve insan değerlerine en büyük ağırlığı veren düşünsel yaklaşım, Rönesans’ın temel kültürel akımıdır. İlk kez 19. yüzyılda Alman araştırmacıların kullandığı hümanizm (Humanismus) terimi, İtalya’da 15. yüzyılda gramer, tarih, retorik, şiir ve ahlak felsefesi gibi klasik bilgi dallarını belirten

Bilgi Dünyası İzlenim: Gün doğumu - Empresyonist akımı başlatan tablo

Empresyonizm Nedir?

0

Empresyonizm nedir? Empresyonizm sanat akımı ne anlama gelir? Empresyonizm akımını kim kurmuş ve mantığı nedir? Empresyonizm sanat örnekleri nelerdir? Resimde, XIX. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. «İmpression» (izgi) kelimesinden gelir. Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya «İmperession» adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı mayısında Paris’te bir sergide teşhir

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Milli Edebiyat Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

0

Türk Milli Edebiyat akımı ile ilgili bilgiler. Milli edebiyat akımı genel özellikleri, beş hececiler topluluğu ve önemli sanatçıları hakkında bilgiler. Türk edebiyatında toplum ve ülke sorunlarına daha çok yer veren Millî edebiyat akımı, başlangıçta Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerine dayanır. 1911 yılında Sehanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi dilde sadeleşmeyi savunarak büyük taraftar topladı. Böylece Millî edebiyat dönemi

Bilgi Dünyası

Fotoelektrik Akımı Konu Anlatımı

0

Fotoelektrik akımı nedir, nelere bağlıdır? Fotoelektrik akımı nasıl hesaplanır, özellikleri, konu anlatımı. Fotoelektrik Akımı a) Dış devrede üreteç yoksa: Şekil: 4-5 deki gibi havası boşaltılmış bir cam kap ve iki metal levhadan oluşan fotosele bir hassas ampermetre bağlar ve enerjisi metalin bağlanma enerjisinden büyük olan ışık düşürürsek ampermetrenin saptığını görürüz. Işığın düştüğü metal levhaya katot,

Bilgi Dünyası

Ulusal Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Ulusal Edebiyat akımı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Ulusal edebiyat akımı temsilcisi sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgiler. Ulusal Edebiyat Akımı Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına doğru Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştı. Bunlardan Türkçülük akımı, yabancı ilim adamlarının Türk dili, edebiyatı ve tarihi üzerindeki araştırmalarıyla başlamıştır denilebilir. Eski Türklerin

Bilgi Dünyası

Milli Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Milli Edebiyat Akımı ile ilgili olarak genel bilgiler. Milli edebiyat akımı nasıl ortaya çıkmıştır, yazarları kimlerdir ve genel olarak özellikleri nelerdir? Tanzimat Döneminde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa, Ali Süavî gibi kişiler Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar yaparak milliyetçilik (ulusçuluk) akımının hazırlayıcısı oldular. Bu dönemde dilin yalınlaştırılması konusunda da birtakım görüş ve düşünceler ortaya

Bilgi Dünyası

Sembolizm Hakkında Bilgi

0

Sembolizm (simgecilik) akımı nedir? Sembolizm hakkında biglilerin ve sembolizm özelliklerinin bahsedildiği yazımız. Sembolizm akımının önde gelen sanatçıları kimlerdir? Açıklıktan kaçınıp sembollü (simgeli) ifadelere yer veren bir edebiyat akımıdır. XIX. yüzyıl sonlarında Fransa’da meydana çıkmış, edebiyatta, özellikle şiirde yeni bir anlayış ve anlatış yolu açmıştır. Klasizm, romantizm, realizm (gerçekçilik) gibi akımların belirli, oldukça kesin sınırları, kuralları

Bilgi Dünyası

Realizm Nedir?

0

Realizm nedir ne anlama gelir? Sanatın edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema alanlarındaki realizm akımı gelişmeleri ve örnekleri nelerdir Sanatta, edebiyatta bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, doğayı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazan «natüralizm» (doğalcılık) da denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün

Bilgi Dünyası Georges Seurat - Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası isimli tablosu

Neo-Empresyonizm Akımı Hakkında Bilgi

0

Resimdeki neo-empresyonizm akımı ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin bulunduğu yazımız. Resim sanatında bir akımdır; «yeni empresyonizm» demektir. Empresyonist ressamlar «renkleri parçalama» işini içgüdü ile tatbik ederlerdi. Seurat, Signac gibi Fransız ressamları ise bu işi tamamiyle fizik bilimindeki ışık konusunun o dönemdeki son araştırmalarına uygun bir şekilde yaptılar. Fizikçi Helmoltz’un 1878’de, Rood’un da 1881’de

Bilgi Dünyası

Elektrik Akımı Nedir? – Hakkında Bilgi

0

Elektrik akımı nedir? Elektrik akımı nasıl oluşur, yönü nasıldır? Ampermetre, voltmetre nedir, hakkında bilgi. ELEKTRİK AKIMI NEDİR? Odamızdaki elektrik düğmesine bastığımızda bir anda ampul ışık vermeye başlar. Radyomuzun fişini prize taktığımızda saliseler içerisinde radyo çalışır. Bu örnekleri artırabiliriz. Peki bütün bu aletlerin içinde neler olur da çalışmaya başlarlar? , Cisimlerin yük alışverişi ile elektriklenirler. Eğer

Bilgi Dünyası Anarşizm Nedir?

Anarşizm Hakkında Bilgi

0

Anarşizm ne demektir? Anarşizm felsefesi nasıl ortaya çıkmış ve ne şekilde tarih boyunca gelişim göstermiştir. Anarşizmin çok eski bir tarihi vardır. Daha M.Ö. 430 yılında Sirenayka Okulunu kuran Aristippus, akıllı insanların bağımsızlıklarını devlete teslim etmemeleri gerektiğini söylemiş, Sokrates’e verdiği bir cevapta ne idare edilen, ne de idare eden olmak istemediğini bildirmiştir. Anarşist felsefenin ilk belli

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Parnasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Parnasizm akımı nedir? Parnasizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. PARNASİZM Parnasizm, «Sanat sanat içindir.» anlayışına dayanarak plâstik güzelliğe önem veren ve dış âlemin tasviriyle egzotik şeylere, yani yabancı ülkelerin manzaralarına ve geleneklerine merak sardıran bir edebi akımdır. Parnasizm, nesirden çok şiir sanatı üzerinde gelişmiştir. Bu akım, sanatı toplum yaşantısından ayırmış, eşyanın ve dış

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Dadaizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Dadaizm akımı nedir? Dadaizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. DADAİZM Birinci Dünya Savaşı, bütün Avrupa’yı ve çevresini bir yangın yerine çevirdikten sonra, ortadan çekilmişti. Açlık ve perişanlık bütün milletleri sarmış, ekonomik düzen alt üst olmuştu. Amerika bile bütün dünyaya silâh depoluğu yapmasına rağmen, sonradan ekonomik bunalım geçirmeye başlamıştı. Bütün bu çatışmaların ve karışıklıkların

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Kübizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Kübizm akımı nedir? Kübizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. KÜBİZM Kübizm, XX. yüzyılın başında ortaya çıkan ve daha çok resim alanında kendini gösteren, sonradan öteki sanat dallarına da etki yapan, konunun sadece görünen tarafım değil, görünmeyen yönlerini de göstermeye çalışan bir akımdır. 1910 yılında kendini gösteren kübizm, dört yıl kadar bir ömür sürdükten

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Sembolizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Sembolizm akımı nedir? Sembolizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. SEMBOLİZM 1885 yılından başlayarak 1902’ye kadar süregelen sembolizm, parnasizm’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolizm, sözcüklerin musikisi ve sembollerin yardımıyla duyguların en küçük parçalarına inmeye çalışan bir edebî akımdır. Romantikler coşkunluk içinde bulunan duyguların peşinden, realistler ve natüralistler bilim metodlarının sert adımlarının arkasından gidiyorlardı.

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Sürrealizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Sürrealizm akımı nedir? Sürrealizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. SÜRREALİZM Sürrealizm, Freud‘un ortaya koyduğu psikanalize dayanan bir edebî akımdır. Sürreailzm, realist akıma göre daha korkusuzca öne çıkarak düşüncenin gerçek dayanaklarım, hiç bir baskı altında tutmadan gösterebilmek çabasındadır. Sürrealizmle ahlâkın ortaya koyduğu utanç perdesi tüm olarak ortadan kaldırılıyor. Bilinçaltı (şuuraltı) davranışlar, hiç bir tasa

Bilgi Dünyası Futurizm

Edebiyatta Fütürizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta fütürizm akımı nedir? Fütürizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. FÜTÜRİZM Fütürizm, makineyi ve hızı sanata sokan bir kübizm akımıdır. XX. yüzyılın başlarında, büyük siyasi ve askeri olaylar meydana gelmiştir. Bunların sonucu olarak toplumlar, çok acı sosyal dertlerle karşılaşmışlardır, insanlar ya şaşkına dönmüş, ya da dünyaya yeni bir yön vermek için, sıkı bir çalışmaya

Bilgi Dünyası

Ampir Sanat Akımı Hakkında Bilgi

0

19. yüzyılın başlarında ortaya Fransa’da çıkmış olan Ampir sanat akımı ile ilgili bilgiler. Ülkemizdeki ampir sanatı ve eserleri ile ilgili bilgiler. Ampir sanatının özellikleri. Ampir,Fransa’da Napolyon Bonapart döneminde, yaklaşık 1804’te başlayıp 30 yıl kadar süren sanat akımı. Ampir üslup Fransa’dan Avrupa’nın öteki ülkelerine, daha sonra da Türkiye’ye yayıldı. İmparatorluk üslubu olarak tanınan bu akımı Fransa’da

Bilgi Dünyası

Batıcılık Nedir?

0

Batıcılık ne demektir? Batıcılık akımının özellikleri ve amacı nedir? Batıcılık hakkında bilgi Batıcılık; Osmanlı Devleti’nde ilk batılılaşma düşüncesi, savaşlarda alınan yenilgiler sonrasında ortaya çıkmıştı. Avrupa devletlerindeki gelişmeleri anlamak ve Osmanlı ülkesinde uygulamak isteyen Osmanlı devlet adamları, bu düşüncelerini öncelikle askeri alanda, daha sonra kültür, teknik ve eğitim alanlarında uygulamaya başladılar. Osmanlı Devleti’nde Lale Devri, Batılılaşma

Bilgi Dünyası

Türkçülük Nedir?

0

Türkçülük ne demektir? Türkçülük akımının özellikleri ve amacı nedir? Türkçülük hakkında bilgi. Türkçülük;Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşan milliyetçilik hareketleri, XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nde de etkili olmaya başladı. Öncelikle Balkanlarda yaşayan Hıristiyan azaınlıklar üzerinde, Avrupalı devletlerin kışkırtmalarını sonucunda etkili olan milliyetçilik hareketleri, Osmanlı siyasi birliğinin bozulmasına neden oldu. Zamanla Osmanlı topraklarından ayrılan Balkan topraklarında kalan

Bilgi Dünyası

Turancılık Nedir?

0

Turancılık ne demektir? Turancılık akımının özellikleri ve amacı nedir? Turancılık hakkında bilgi Turancılık;Turancılık; dünyadaki bütün Türkleri bir bayrak altında birleştirme düşüncesidir. II. Abdülhamit dönemindeki baskılar nedeniyle yurt dışına kaçan bazı Türk aydınları tarafından gündeme getirilen bu düşüncenin en önemli temsilcisi Ziya Gökalp‘tir. Ziya Gökalp‘in ‘Turan’ adlı şiirinde; Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük

Bilgi Dünyası

Osmanlıcılık Nedir?

0

Osmanlıcılık ne demektir? Osmanlıcılık akımının özellikleri ve amacı nedir? Osmanlıcılık hakkında bilgi. Osmanlıcılık Osmanlı Devleti’nin Balkan toprakları azınlık isyanları nedeniyle elden çıkmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti’nde azınlıkların bazı konularda Müslümanların sahip oldukları haklara sahip olmamaları bu isyanlarda en önemli nedenlerden biriydi. XIX. yüzyılda, Avrupa’daki demokratikleşme ve anayasa-laşma sürecinin de etkisiyle Osmanlı aydınları arasında ortaya çıkan Osmanlıcılık

Bilgi Dünyası

Ekspresyonizm Akımı Nedir

0

Ekspresyonizm akımı nedir? Ekspresyonizm akımı hakkında bilgi ve ekspresyonist ressamlar kimlerdir ve özellikleri nelerdir?. 1901 yıllarında ekspresyonizm daha önceki akımlara bir tepki olarak doğdu. İzlenimlerden çok ruhi yaşantılar önem kazandı, bunların ifade imkanı arandı. 1900’den sonra özellikle Almanya’da gelişen bu hareketin başlıca temsilcileri E. Kirchner, E. Heckel, K. Schmitt-Rottluff, E. Nolde, F. Hodler, E. Münch,

Bilgi Dünyası

Dışavurumculuk Nedir? Kısaca

0

Dışavurumculuk ne demektir? Dışavurumculuk sanat akımının özellikleri, hakkında kısaca bilgi. Dışavurumculuk (Ekspresyonizm); 20. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımıdır; anlatımcılık. İzlenimciliğe bir tepki olarak doğdu. Amaç, olayların varlıkların dış dünyada olduğu gibi değil de, sanatçının iç dünyasına yansımış biçimleriyle anlatılmasıdır. Sanatçılara nesnel dünya görüşlerini dışavurma olanağı sağlayan bu akımın en etkili

Bilgi Dünyası

Nihilizm (Hiççilik) Nedir?

0

Nihilizm (Hiççilik) Nedir? Nihilizm özellikleri, tarihi, hiççilik akımı öncüleri, hakkında bilgi. Nihilizm (Hiççilik) varolan görüşlerin, düşüncelerin, geleneklerin ve düzenin yadsınması. Her türden değeri yadsıyan bir düşünce biçimi olan hiççilik terimini ilk kez İvan Turgenyev Babalar ve Oğullar adlı eserinde kullandı. Rusya’da 1860’larda bir yandan Kırım yenilgisi, öte yandan Çar II. Aleksandr’ın giriştiği başarısız reformlar, bir

Bilgi Dünyası

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Nedir?

0

Sürrealizm, Gerçeküstücülük ne demektir? Sürrealizm akımın özellikleri nelerdir? Gerçeküstücülük hakkında bilgi. Sürrealizm (Gerçeküstücülük); Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris’te ortaya çıkan edebiyat ve sanat akımı. Önceleri Dadacılıktan etkilenen Andre Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, Philippe Soupault vb yazarların öncülüğünde başladı. Bu yazarlar, “karşı edebiyat”, yeni bir gerçek ve yeni bir yaşama biçimi arayışlarını Litterature (Edebiyat) 1919

Bilgi Dünyası

Kübizm Hakkında Bilgi

0

Kübizm akımının özellikleri nelerdir? Kübist sanatçılar kimlerdir? Kübizm nedir, hakkında bilgi. Kübizm; 1908-1910 arasında Fransa’da ressam Picasso ve Branquen’in çalışmalarından doğan sanat anlayışıdır. Bu anlayış olgunluk döneminde nesneleri göze göründükleri gibi betimlemek yerine, onları geometrik biçemleri bölmeyi ve tablo yüzeyine koşut planlarda yanyana ve üstüste getirerek yeniden kurmayı amaçlar. İlk Kübist sanatçılar Cezanne’in 1904’te Emile

Bilgi Dünyası

Felsefede Kuşkuculuk Nedir?

0

Kuşkuculuk felsefe akımı nedir? Kuşkuculuk felsefesinin özellikleri, tarihçesi, gelişimi ve filozofları hakkında bilgi. Kuşkuculuk; bilgi öğretisi ve ahlak konularına ilişkin olarak ortaya çıkan felsefe akımıdır. Temelde ister ahlak olsun, ister bilgi öğretisi, hepsinin doğru olan yargıya dayanması gerekir. Doğru yargıda dile gelen doğru bilginin olanağından ister yöntemce, ister ilke bakımından kuşku duyulmasına dayanan kuşkuculuğun başlangıçları

Bilgi Dünyası

Kübizm Nedir?

12

Kübizm neye denir? Resim sanatında Kübizmin ortaya çıkışı, özellikleri, önemli sanatçılar, Kübizm hakkında bilgi. Kübizm resim sanatında bir akımdır, bir şeyde gözün her türlü yönlerden görebileceği özellikleri bir arada, geometrik biçimlerde göstermeye çalışır. Bu tarz resimlere kübik denir. “Kübik” deyimi ilk önce 1908’de Fransa’da ressam Georges Braque’ın tabloları için kullanılmıştı. Sonradan başka ressamlarda aynı akımda