Browsing: bilimi

Kimya

Kimyanın Tarihçesi

0

Kimya bilimi nasıl ortaya çıktı? Kimya bilimin tarihi, önemli bilim adamları, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Kimya Tarihi; Madde ve maddedeki değişimler daha ilkçağdaki Yunan filozoflarından bazılarının ilgisini çekti ve bu olayları incelediler. Demokritos ve Epikuros gibi filozoflar atom kuramım ortaya atarak “evren, boş mekândan, sonsuz büyük sayıda, sonsuz küçük boyutta taneciklerden oluşmuştur. Bu tanecikler bozulmaz,

Bilgi Dünyası

Otorinolarengoloji Nedir?

0

Otorinolarengoloji nedir? Otorinolarengoloji neyi inceler, içeriği ve tarihçesi nedir? Otorinolarengoloji hakkında bilgi. Otorinolarengoloji Otorinolarengoloji; kulak-burun-boğaz hastaliklari bilimi olarak da bilinir, kulak, burun ve boğazdaki hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık dalıdır. Önceleri, kulak hastalıklarının tedavisiyle göz doktorları ilgileniyordu; 19. yüzyılın sonlarında larengolojinin (boğaz hastalıkları dalı) gelişmesiyle, kulak ve boğaz arasındaki yakın ilişki ortaya çıktı, bü

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Coğrafya İlişkisi

0

Sosyolojinin coğrafya bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji coğrafya ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Coğrafya İlişkisi Sosyoloji – Coğrafya Coğrafya, toplumların yaşadıkları bölgenin iklimini, bitki örtüsünü, yüzey şekillerini, yeryüzündeki konumunu, yer altı ve yer üstü zenginliklerini inceleyen, bu ülkelerdeki nüfusun dağılımını ve ekonomik etkinliklerin özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Sosyoloji ise toplumla ve toplumsal olaylarla ilgilenen

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Ekonomi İlişkisi

0

Sosyolojinin ekonomi bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji ekonomi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Ekonomi İlişkisi Sosyoloji – Ekonomi Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı olan mal ve hizmetler arasında bir denge sağlamayı amaçlayan bilim dalıdır. Ekonomik yaşam, en gelişmişinden en basitine kadar tüm toplumlarda vardır. Çünkü insanların beslenme ve korunma gibi karşılanması zorunlu bazı

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi

0

Sosyolojinin Siyaset bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji Siyaset bilimi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi Sosyoloji – Siyaset Bilimi Siyaset bilimi; yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Siyasi parti tipleri, partilerin işlevleri, çeşitli grupların siyasi iktidar üzerindeki etkileri, seçme ve seçilme davranışı siyaset biliminin ele aldığı konuların başlıcalarıdır.

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Hukuk İlişkisi

0

Sosyolojinin hukuk bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji hukuk ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Hukuk İlişkisi Sosyoloji – Hukuk Hukuk; toplum yaşamının düzenli olması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan, yaptırım gücü yüksek ve devlet güvencesindeki kurallardan oluşur. Bu kuralları normatif açıdan (nasıl olması gerektiği bakımından) inceleyen bilime de hukuk bilimi denir. Dolayısıyla, kural koyucu (normatif)

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Psikoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin psikoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji psikoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Psikoloji İlişkisi Sosyoloji – Psikoloji Psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. Sosyolojinin konusu ise toplumdur. Toplum, bireylerden meydana gelir ve onlardan etkilenir. Bireyler de toplumdan ve diğer insanlardan etkilenir. Toplum ve birey arasındaki bu ilişki, sosyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi zorunlu kılar. Örneğin;

Bilgi Dünyası

Optik Bilimi Tarihsel Gelişimi

0

Optik bilimi nedir, neyi inceler? Optik biliminin doğuşu, tarihsel gelişimi, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Optik Tarihi Optik; ışığın oluşmasını ve yayılmasını, etkilerini ve uğradığı değişiklikleri inceleyen fizik dalıdır. Optiğin iki ana bölümü vardır: Fiziksel optik ve geometrik optik. Fiziksel optiğin konusunu ışığın yapısı ve niteliği oluşturur. Geometrik optik ise yansıma ve kırılmayı; mercek, ayna ve

Bilgi Dünyası

İmmünoloji Nedir?

0

İmmünoloji nedir, ne demektir? İmmünoloji neyi inceler, hangi hastalıklarla ilgilidir, immünoloji bilimin tarihi hakkında bilgi. İmmünoloji İmmünoloji; vücudun mikroorganizmalar ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı. Tıpta immünoloji, vücudun savunma sistemiyle ve bu sistemdeki bozukluklarla ilgilenir. Hastalıklara karşı yapay bağışıklık oluşturmayı Batı’da ilk kez 1976′ da, çiçek hastalığına karşı bir aşı geliştiren

Bilgi Dünyası

Hayvan Bilimi Nedir?

0

Hayvan bilimi (zooloji) nedir? Hayvan bilimi neyi inceler, çalışma alanları, özellikleri nelerdir? Hayvan bilimi hakkında bilgi. HAYVAN BİLİMİ Hayvanbilimi hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların vücut yapılarını, nasıl yaşadıklarını, beslendikleri, çoğaldıklarını, hareketlerini ve davranışlarını incelerler. Hayvan krallığında çok fazla ve çeşitli hayvan bulunur ve karmaşık bir yapı vardır. Hayvan biliminin birçok özel dalı vardır. Bu dallar

Bilgi Dünyası

Siyaset Bilimi Konusu ve Tarihçesi

0

Siyaset bilimi nedir ve neyi inceler? Siyaset Bilimi nasıl ortaya çıktı, tarihçesi, konusu ve kapsamı hakkında bilgi. SİYASET BİLİMİ Siyaseti inceleyen bilim dalıdır (politoloji de denir). Siyaset bilimi çok eskilere dayanır. Gerçekten de Eski Yunanlıların, siyaset biliminin yaratıcıları oldukları söylenebilir: Eflatun‘un Devlet’i, Aristoteles‘in Politika ‘sı bunun örnekleridir. Daha sonra Romalıların da siyaset bilimiyle ilgilendikleri görüldü:

Bilgi Dünyası

Fonetik (Sesbilim) Nedir?

0

Sesbilgisi, fonetik ya da sesbilim ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. hece, uyum, vurgu ve ulama gibi terimlerin örnekleri ile açıklanması. Dildeki seslerle değişikliklerini, bu değişikliklerin tarihini inceleyen bilimdir. Dilbilgisi başlıca üç bölüme ayrılır: 1 — Sesbilgisi (sesbilim, fonetik); 2 — Şekilbilim (morfoloji); 3 — Sözdizimi (sentaks). Bu üç ana bölümden en başta geleni

Bilgi Dünyası

Paleontoloji Nedir?

0

Paleontoloji bilimi nedir ne anlama gelir? paleontoloji biliminin uğraşı alanları ve Paleontoloji ile ilgili genel ve temel bilgilerin bulunduğu yazımız. Eski çağlardaki canlı varlıkları inceleyen, bu arada taşıllarla (fosillerle) uğraşan bilim dalıdır. Paleontolojinin çalışma alanı toprak altıdır, çünkü eski çağlarda yaşamış, bugün ortadan kalkmış hayvanların, bitkilerin taşlaşmış kemikleri ancak yeraltının çeşitli derinliklerindeki kayalar arasında bulunur.

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir? Tarih Bilimi Hakkında Bilgi

0

Tarih nedir? Tarih ile ilgili bilgilerin yer aldığı tarih bilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarih hangi konuları ele alır? TARİH, geçmişteki insan topluluklarının gerek kendi aralarında, gerekse komşuları ile olan siyasal, toplumsal münasebetlerini, yerini, zamanını göstererek anlatan bilimdir. Geçmiş hakkında anlatılanlar yer, zaman belirtilmedikçe ya «destan», ya da «masal» olmaktan ileri geçmez. İnsanlar

Bilgi Dünyası jeoloji

Jeoloji Nedir? Jeoloji Hakkında Geniş Bilgi

0

Jeoloji nedir? Jeoloji bilimi hangi konular ile ilgilenir. Jeolojinin dalları ve çalışma şart ve şekilleri nelerdir? JEOLOJİ, dünyanın yapısını, geçirdiği değişiklikleri inceleyen bilimdir. Eski Yunanca «geos» (yer), «logos» (bilim) sözlerinden gelen bu kelime «yer bilimi» anlamındadır. Bütün tarih boyunca insanlar dünyanın yapısını merak edegelmişlerdir. Çevremizde gördüğümüz kayalar neden bu kadar çeşitli? Dağlar nasıl ve ne

Bilgi Dünyası mineraller

Mineraloji Bilimi Hakkında Bilgi

0

Mineraloji bilimi ile ilgili olarak doğuşundan bugüne genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Mineralleri inceleyen bilime «mineraloji» denir. İnsanların minerallerle ilk karşılaşması yeryüzünde ilk insanlar zamanında başlar. İlk insanlar keskin yüzlü parçalara bölünebilen çakmaktaşı gibi mineralleri silah yapımında, daha başka birçok işlerde kullanmışlardır. İnsan yaşayışının gelişmesiyle, mineraller üzerindeki bilgiler de ilerlemiş, araştırmalar başlamıştır. Eski Yunanlı bilgin

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Halk Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile halk bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. EDEBİYAT TARİHİ – HALK BİLİMİ İLİŞKİSİ Halk bilimi Avrupa’da olduğu gibi bizde de yeni bir kavramdır. Bizde bu bilim dalıyla ilgili çalışmalar Avrupa’dan 50 – 60 yıl sonra başlamıştır. Kavram da henüz tam olarak yerleşmemiştir. Folklor, halkiyat, halk bilgisi

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Toplum Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile toplum bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. Edebiyat Tarihi Toplum Bilimi İlişkisi; Edebiyat tarihinin asıl konusu eserler ve kişilerdir. Ancak dönemin eser ve kişilerini tarih sırasıyla art arda sıralamak, edebiyat tarihi yazmak değildir. Eseri ortaya koyan insan, bir çevreye bağlıdır. Bunun yetişmesinde, biçimlenmesinde rastlantının yeri yoktur.

Bilgi Dünyası

Etnoloji Nedir? Neyi İnceler?

0

Etnoloji ne demektir? Etnoloji bilimi neyi inceler, özellikleri, çalışma şekilleri, tarihçesi hakkında bilgi.  Etnoloji; halkları inceleyen bilim; budunbilimdir. Terim, kullanılmaya başlandığı 19. yüzyıldan bu yana birkaç kez anlam değiştirdi. Bilim adamları kültürel bir biyoloji (dirimbilim) yaratığı olarak insanoğlunu inceleme konusuyla ilgilenmeye başladıklarında etnoloji (Yunanca insan soyu anlamına gelen “ethnos” sözcüğünden türemedir) terimi kullanıma girdi. Paris’te

Bilgi Dünyası

Pedagoji Nedir? Ne İş Yapar?

0

Pedagoji ne demektir? Pedagoji neyi inceler, ne iş yapar, çalışma alanları, pedagoji hakkında bilgi. Pedagoji; çocuklarının eğitimiyle ilgili bilim dalıdır; eğitbilim ya da eğitim bilim olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi alanının temelini oluşturan öğreticilikle ilgili sorunlar, bilginin içeriğine olduğu kadar, bilginin aktarılış biçimine de bağlıdır. Bu yüzden pedagoji yalnız bilginin içeriği üzerinde durmakla kalmaz, çocuğun

Bilgi Dünyası

Oftalmoloji Nedir?

0

Oftalmoloji ne demektir? Oftalmoloji neyi inceler, oftalmoloji bilimi ile ilgili bilgi. Oftalmoloji;göz hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Tüm eski uygarlıklarda oftalmoloji, tıbbın bir yan dalı olarak önemli bir yer tutardı. Yapılan önemli bulgularla eski bilgiler tümüyle değişti. Özellikle 1851’de Helmholt tarafından bulunan oftalmoskop, irisin arkasındaki göz lezyonlarının muayenesini, 1911’de Gullstrand tarafından bulunan yarıklı lamba ise canlı

Bilgi Dünyası

Onkoloji Nedir? Neyi İnceler?

0

Onkoloji nedir? Onkoloji bilimi neyi inceler, çalışma yöntemleri, hastalıkları, hakkında bilgi. Onkoloji; urları (tümör) inceleyen bilim dalıdır. Doku ve organları oluşturan hücreler çeşitli nedenlerle yıprandıklarında ya da öldüklerinde, organizma onların yerine yenilerini koyar. Bu yenilemenin gerçekleşmesi için o bölgede bulunan hücrelerin fazladan bölünmesi gerekir. Bazı durumlarda ise değişik hücreler oluşarak, nedbe dokusu gelişebilir. Her ne olursa

Bilgi Dünyası

Nümizmatik Neyi İnceler?

0

Nümizmatik ne demektir? Nümizmatik bilimi neyi inceler, tarihçesi, çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi. Nümizmatik; madeni paraların ve madalyaların tarihi ve tanımıyla ilgilenen bilim dalıdır. Paraların ekonomi tarihinin ayrılmaz bir parçası oldukları, kendilerini kullanan insanlara ve iktidara tanıklık ettikleri, politik, ticari, toplumsal, dinsel ve sanatsal akımları yansıttıkları gözönüne alınırsa, nümizmatiğin alanı da son derece genişler. İlk

Bilgi Dünyası

Geçmişten Günümüze Tıptaki Gelişmeler

1

Tıp bilimi ne zaman doğmuştur? Tıbbın doğuşu, tarihçesi ve gelişimi, tıp alanındaki ilerlemeler nelerdir, hakkında bilgi. Tıp; insan sağlığı ve hastalıkların nedenlerini, korunma ve hastalıkları önleme yollarını inceleyen bilimdir. İnsanın sağlığını korumaya yönelik çabaları, onun doğal içgüdüleri içinde yer alır. Bu nedenle tıbbın başlangıcı insanlık tarihinin başlangıcına kadar iner. Başlangıçta insanlar hastalıklara yol açan etkenlerin