Browsing: Devlet

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi Nasıldı?

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi nasıldı? Anadolu Selçuklu hükümdarlarının ünvanları, saray görevlileri ve idari birimler hakkında bilgiler * Anadolu Selçuklu Devleti birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. * Birçok Türk devletinde olduğu gibi “veraset sistemi” ve “kut anlayışı” devam etmiştir. * Şehzadeler melik unvanıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin gözetiminde eğitilirdi. Bu uygulamadaki amaç ileride tahta

İnkılap Tarihi Atatürk ve Laiklik

Laikliği Doğuran Nedenler

0

Laikliği doğuran nedenler nelerdir? Laik devlet nedir ve neden gerekli olmuştur? Laikliğin nedenleri hakkında bilgi. Laikliği Doğuran Nedenler Fransızcadan dilimize geçmiş olan laiklik Yunanca ‘Laikos’ sözcüğünden türemiştir. Terim olarak ise, din ve devlet işlerinin birbirlerinde ayrı olarak yürütülmesidir. Laiklik Avrupa’da Hristiyan din adamlarının oluşturduğu ve hayatın her alanına uyguladığı aşırı baskının ve şiddetin kurumsal egemenliğine

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir? Devlet Hakkında Bilgi

0

Devlet nedir? Devlet nasıl tanımlanır ve devletin genel özellikleri nelerdir? Devlet terimi ile ilgili bilgiler. Belirli sınırları içinde toprağı olan, bir hükümet idaresinde kanunlara göre teşkilatlanmış bulunan bağımsız topluluklara «devlet» denir. Hukuk esaslarına bağlı kalarak, kamunun dışarıya karşı ve içeride güvenliğini korumak, refah ve saadetini sağlamak, devletin gayesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için girişilmesi gerekli faaliyetler,

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir? Türleri Nelerdir?

0

Devlet nedir? Devlet türleri nelerdir? Devletin zorunlu unsurları nelerdir? Kaynağına ve yapısına göre devletler hakkında bilgi. DEVLET Devlet, belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip üstün ve ayrıcalıklı hükmetme gücüyle donatılmış bir siyasi iktidar tarafından yönetilen insan topluluğunun meydana getirdiği yapılanmadır. Devletin Zorunlu Unsurları: Bir devletin varlığından söz edebilmemiz için dört temel unsurun

Bilgi Dünyası Platon (Eflatun)

Platon’un Devlet Anlayışı Nedir?

0

Platon’un cumhuriyet ve devlet anlayışı nasıldır? Ünlü filozof Platon’a göre devlet ve devlet anlayışı nasıl olmalıdır? PLATON, hak ve hukuk ilkelerine uygun ideal bir devlet yaratmak emelindeydi. Bu, öyle bir devlet olacaktı ki, ünlü filozof Sokrates gibileri, öldürmek şöyle dursun, baş tacı edip kral mevkiine oturtulacaktı. Yeni yetişecek nesillerin üstünlüğünü bağlayabilmek için en iyi erkeklerle

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devlet İdaresi Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı devlet idaresi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı idari teşkilatı ile hükümet teşkilatı hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde düzinelerce millet yaşar, çeşitli iklimler hüküm sürer, birbirinden pek farklı medeniyetler bulunurdu. Onun için, bu geniş topraklar aynı siyasi rejimle idare edilemezdi. Değil uzak eyaletler, meselâ Anadolu eyaletleri için

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir? (Kısaca)

0

Devlet nedir, devlet demek ne demektir? Devlet denilince ne anlamamız gerekir? Devletin tanımı ve kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Devlet, belli bir ülke üzerinde yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı olan insan topluluğunun oluşturduğu • sürekli, • siyasal • hukuksal bir bütündür. Devletin oluşumunun kökeni hakkında değişik görüşler (Aristo ve Konfiçyüs güçlü aileye; J.J.Rousseau toplum

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Din

İslam Kültür ve Uygarlığı Hakkında Bilgiler

0

İslamiyetin doğup yayılması ile birlikte yaşadığı coğrafyalarda oluşturduğu kültür ve medeniyet (uygarlşık) ile ilgili bilgiler. 1. İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞININ NİTELİĞİ • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an; aynı zamanda islam kültür ve uygarlığının da temelini oluşturur. • İslamiyetten önce çok ilkel bir hayat sürdüren ve önemli bir kültürel varlık gösteremeyen Araplar, İslamiyetin çıkışından sonra

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

0

İlk kurulan Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ile ilgili bilgiler. Devlet Yönetimi, din, inanış, sosyal, edebi yaşam ve bilime bakış açısı. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Temel birim Oguş (aile) idi. Ataerkil bir özellik gösteren aile, soyları oluşturuyordu. Soyların ya da ailelerin bir araya gelişiyle bod ya da boylar oluşuyordu. • Eski Türk devletlerinde yönetim birimi

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir?

0

Devlet ne demektir ne anlama gelir? Devletin özellikleri ile sosyal ve hukuk devleti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVLET, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusal ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu, tüzel varlık. İlk insan topluluklarının rastgele bir araya gelmiş bir kalabalık olmaktan çıkıp toplum haline gelmeleri, temel insan kurumlarının ortaya çıkmasıyla

Bilgi Dünyası

Selçuklu Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Büyük ve Anadolu Selçuklu dönemi uygarlığı ile ilgili genel bilgiler. Selçuklularda devlet yönetimi, ordu, toplum hayatı, din, dil, edebiyat ve sanat hakkında bilgiler. Devlet Yönetimi. — Büyük Selçuklular’da da, Anadolu Selçukluları’nda da, devleti «Sultan» yönetirdi. Sultanlık babadan oğula geçerdi. Sultanın en büyük yardımcısı vezir’di. Devlet işlerine divan denen bir kurul bakardı. Divanın başkanı vezirdi. Devlet

Bilgi Dünyası Laiklik

Laiklik Nedir? Laik Devletin Özellikleri

0

Laiklik nedir, tanımlaması ve açıklaması. Laik devletin özellikleri nelerdir? Laiklik ve din hakkında bilgi. LAİKLİK; Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olmasıdır. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Laiklik, Hristiyanlığın hâkim olduğu batı dünyasında doğmuş ve gelişmiştir. Hristiyanlıkta kilise her şeyin üstünde tutuluyordu. Hayatın her alanında her şey kilisenin buyruğu altındaydı.

Bilgi Dünyası

Devletin Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Devlet nedir? Devletin özellikleri, işlevleri nelerdir? Devlet hakkında bilgi. DEVLET; Devlet, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasi örgütlenmedir. Devletin varlığı için zorunlu olan üç temel öge; halk, vatan ve egemenliktir. Halk, belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve devleti kuran insan topluluğudur. Devletin varlık nedeni halktır. Halkın üzerinde yaşadığı

Bilgi Dünyası

Devletin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

0

Devletin görev ve sorumlulukları nelerdir? Devletin temel amaç ve görevleri, sorumlulukları hakkında bilgi. Devletin Görev ve Sorumlulukları Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti yapısında olan devletlerde bireye ve topluma hizmet esastır. Anayasamızda; “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti“, şeklinde nitelikleri tanımlanan devletimizin vatandaşlarına karşı birçok görev ve sorumlulukları vardır. Eğitim, çalışma, adalet, savunma, sağlık,

Bilgi Dünyası

Ankara Devlet Konservatuvarı Tarihçesi

0

Günümüzde Hacettepe Üniversitesine bağlı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruluşu, tarihçesi hakkında Ankara Devlet Konservatuvarı, Batı müziği, sahne sanatları, müzikle bağıntılı sahne sanatları (opera, bale) dallarında sanatçı yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğrenim veren kurumdur. TBMM’nin 1924 yılının ikinci yarısı için kabul ettiği bütçeyle 1 Eylül 1924’te Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Musiki Muallim Mektebi adıyla kuruldu,

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Devlet Anlayışı

0

Osmanlı kültür ve uygarlığı kapsamında Osmanlılarda devlet anlayışı ve yönetimi ile ilgili bilgiler Osmanlı Devleti’nde yönetim sisteminin oluşmasındaki başlıca etkenler şunlardır: ✓ Eski Türk gelenekleri ✓ İslam dininin kuralları ✓ Ele geçirilen topraklardaki ulusların devlet ve yönetim anlayışları Osmanlı Devleti’nden önceki Türk devletlerinde genel olarak eski Türk devlet geleneklerinde yer alan, ‘Ülke hükümdar ailesinin ortak

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Devlet

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak devlet nedir? Devletin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Devlet Çeşitli devlet tanımları yapılmışsa da, genelde devlet, toplumun siyasal örgütlenişini ya da toplumdaki siyasal örgütlerin tümünü ifade eder. Devlet bir hukuk kurumu olarak, soyut sayılabilecek bir kavramdır, devlet adına siyasal iktidarı, denetimi, otoriteyi kullanan “hükümet”

Sözlükler

Devlet Nedir – Sözlük Anlamı

0

Devlet ne anlama gelir? Devlet kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Devlet ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. *devlet isim, hukuk, toplum bilimi 1. isim, hukuk, toplum bilimi Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık 2. Bu tüzel varlığın yönetim organları “Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek.” –

Bilgi Dünyası

Selçuklularda Devlet Yönetimi

7

Selçuklularda devletin yapısı, teşkilatlanması, yönetim şekli nasıldır? Selçuklularda devlet anlayışı hakkında bilgi. Selçuklular devlet kurmadan önce, eski gelenek ve törelere bağlı bir ulustular. İslam dinini kabul ettikten sonra, yönetsel bir ikilemin içine sürüklendilerse de eski töre ve yönetim biçimlerini uygulamanın yanı sıra İslami bir anlayışla, ülke yönetimini örgütlemede, başarılı oldular. Bu konuda, Abbasiler, Karahanlılar ve

Sanat NKFU

Devlet Sanatçıları Listesi – Devlet Sanatçısı Olma Tarihleri

0

Kimler ne zaman Devlet Sanatçısı ünvanını aldı? Devlet sanatçılarımız, Devlet sanatçısı ünvanı alanların listesi. 1971 Yılında Seçilen Devlet Sanatçıları 15 Mart 1971 tarih ve 13779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik çerçevesinde Devlet Sanatçısı unvanı verilen sanatçılar: Prof. A. Adnan Saygun (Kompozitör) Necil Kazım Akses (Kompozitör) Ulvi Cemal Erkin (Kompozitör) Mithat Fenmen (Kompozitör) Prof. İlhan Usmanbaş