Browsing: divan

Dil ve Edebiyat Divan Edebiyatı

Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri

0

Divan şiirinde nazım şekilleri ve türleri nelerdir? Divan şiiri nazım şekillerine örnekler, hakkında bilgi. Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri Muhammes: Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan şiirlere muhammes denmiştir. Genellikle 4-8 bent arasında yazılan muhammesler, şu uyak düzeniyle oluşturulmuştur: aaaaA bbbbA ccccA ddddA ÖRNEK Vay yüz min vay kim dildârdcın ayrılmışam Fitne-çeşm ü sahir-i

Tarih Divanı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

Osmanlı Divan Teşkilatı

0

Osmanlı Devletinde divan (hükümet) teşkilatı hakkında bilgi. Divan üyeleri kimlerdir ve divan üyelerinin görevleri nelerdir? DİVAN (HÜKÜMET) Divanın iki temel özelliği vardı : 1. En üst düzeyde yönetim örgütüydü. 2. En yüksek mahkeme idi. İlk zamanlardan 17. Yüzyılın sonlarına kadar Divan, Osmanlı yönetiminin başlıca merkezi organıydı. Divanda bütün devlet ve ülke işleri ile halka ait

Bilgi Dünyası Dİvan Şiiri

Divan Şiiri Hakkında Bilgi

0

Divan şiiri nedir? Divan şiirinin tarihçesi ve öncüleri kimlerdir? Divan şairleri, divan şiirinin gelişimi hakkında bilgi. DİVAN ŞİİRİ Yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı, eski Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı gibi adlarla da anılan Divan Edebiyatı 13. yüzyılda Hoca Dehhani ile başlayıp modern döneme kadar devam eden bir edebiyat geleneğidir. Bilindiği gibi modern döneme kadar bütün

Bilgi Dünyası Divan Edebiyatı

Divan Şiirinin Genel Özellikleri (Maddeler Halinde)

0

Divan şirinin genel özellikleri nelerdir? Divan şiirinin özelliklerinin maddeler halinde açıklamaları, hakkında bilgi. Divan Şiirinin Genel Özellikleri 1. Divan şiiri kendine özgü bir zevk ve anlayış ortamında oluşmuştur. Bu ortam, İslami öğelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti’ndeki saray çevresidir. 2. Divan şiiri yüce ve ideal olana yönelik bir şiirdir. Dolayısıyla bu şiirlerde somut

Et Yemekleri Divan Usulü Hindi Tarifi

Divan Usulü Hindi Tarifi

0

Divan usulü hindinin yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi. Biraz değişik ancak oldukça lezzetli bir hindi tarifi. Malzemeler: En az 4 kiloluk bir hindi 2 adet kuru soğan 1 kilo kestane 4 yemek kaşığı tereyağı İç Pilav için Malzemeler: Yarım kilo pirinç Yarım su bardağı antep fıstığı Yarım su bardağı kuş üzümü 2 adet ince kıyılmış

Bilgi Dünyası Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

0

Divan edebiyatı nedir? Divan edebiyatı nasıl ortaya çıkmıştır? Divan edebiyatının genel özellikleri ile divan edebiyatından örneklerin yer aldığı sayfamız. DİVAN EDEBİYATI Osmanlı Türkçesiyle yazılan klasik Türk edebiyatına verilen addır. XIII. yüzyılda Dehhânî gibi ilk şairlerle başlamış, gittikçe gelişerek XVII. yüzyıl ortalarında en yüksek ifade kabiliyetine erişmiş, XVIII. yüzyıl ortalarında gerilemeye başlayarak XIX. yüzyıl ortalarında Batı

Bilgi Dünyası Pencere Önü Sedir (Divan) Modelleri

Divan Ne Demek?

0

Divan ne demek? Divan nedir? Divan ne anlama gelir? Divan kelimesinin genel olarak hangi anlamlara geldikleri ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız. Arapçadan gelme bir kelimedir, «toplama, toplanma» anlamına gelir. Başlıca üç anlamda kullanılmıştır: 1. Toplanma, topluluk, meclis anlamlarına gelir. Osmanlı İmparatorluğunda kabineye «Divan-ı Hümayun» denirdi (Bk. Divan-ı Hümayun). Bazı acele hallerde, Saray kapısı önünde

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Kıta

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Kıta nedir? Kıta özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Kıt’a KIT’A : Kıt’a iki beyitlik bir nazım türüdür. Esas kıt’a iki beyitten fazla olmaz. Yalnız gazel yazmada en güç şey matla bulmak olduğu için, matla bulamamış olan şairler, beş ve daha fazla beyitle meydana getirdikleri matlasız gazellerini, divanlarına kıt’a

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Musammat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Musammat nedir? Musammat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Musammat MUSAMMAT : Musammat, bir tür değil, bir nazım şeklidir. Fakat nazmın kafiyeleneşi bakımından ayrıca bir önemi vardır. Gazel ve kaside gibi nazımların mısraları, ölçü gereğince ikişer bölüme ayrılır. Böylece her beyitte dört bölüm bulunur. Bazı şairler, beytin birinci mısrasındaki

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Müstezat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Müstezat nedir? Müstezat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Müstezat MÜSTEZAT : Divan edebiyatında müstezat denen nazım şekli özel bir önem taşımaktadır. Müstezat bir manzumenin mısralarına kısa mısralar eklemek suretiyle yapılır. Müstezat, «artık mısra» demektir. Artık mısra, şu ölçünün ilk ve son kalıplarıyla yapılırdı : Mef’ûlü mefâilü mefâilü feûlün

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Mersiye

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Mersiye nedir? Mersiye özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Mersiye MERSİYE : Mersiye, ölçüler için yazılan ve terkib-i bent biçiminde düzenlenen, beyit birimine bağlı bir nazım türüdür. Din büyükleri için yazılan mersiyeler olduğu gibi, din dışı kişiler için de yazılan mersiyeler vardır. Mersiye Halk edebiyatımızın ağıt türüne karşılık sayılabilir.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Terci-i Bent

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terci-i Bent nedir? Terci-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Terci-i Bent TERCİ-İ BENT : Şekil bakımından Terkib-i bent’e benzer. Yalnız bentler arasındaki geçiş beyti, değiştirilmeden tekrarlanır. Yani bütün bentler arasındaki bağlantı aynı beyitle yapılır. Sekiz – on bendin aynı beyitle bağlanabilmesi için bütün bentlerin bu beyitle ilgili

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Terkib-i Bent

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terkib-i Bent nedir? Terkib-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Terkib-i Bent TERKİB-İ BENT : Terkib-i bentler başlıca iki çeşit konu üzerinde yazılır. Ya şairin kendi felsefi düşüncelerini, toplumun bozuk yönlerini; riyâkârlıkları, dalkavuklukları, hasislikleri; devlet büyüklerinin kötü davranışlarını ele alır, bunları tenkid eder, ya da mersiye konularını işler.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Kaside

0

Divan edebiyatında kaside nedir? Kasidenin bölümleri, özellikleri, kaside örnekleri, kaside hakkında detaylı bilgi. Divan Edebiyatında Kaside KASİDE : Kaside dış görünüş bakımından tıpkı gazele benzer. Bu da beyit birimiyle yazılır. Yalnız gazelden çok uzundur. Kaside en az otuz üç, en fazla da doksan dokuz beyit olur. Fakat en çok tutulanları 45 – 50 beyit arasında

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Gazel

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden gazel nedir? Gazel özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Gazel GAZEL Gazel, beyit birimiyle meydana getirilmiş bir nazım türüdür. İlk beyti Matladır. Yani ilk beytin mısraları birbirleriyle kafiyelidir. (Matla deyince, mısraları birbirleriyle kafiyeli olan beyit anlaşılmalıdır). Matla, mısraları kendi aralarında kafiyeli ilk beyit olmakla beraber, gazelin tümünün bundan çıkması

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Müfret

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden müfret nedir? Müfret özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Müfret MÜFRET (Bağımsız beyit) : Müfret tek başına beyittir. Divanların sonuna Müfredat başlığı altında konan bir nazım türüdür. Müfretlerin kendilerinden başka hiç bir nazım türüyle ilişkisi yoktur. Müfretlerin, mısraları birbirleriyle kafiyeli olanları yanında, olmayanları da vardır. Kafiyeli olmaları şart değildir.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Beyit

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden beyit nedir? Beyit özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Beyit BEYİT : Beyit iki mısranın anlam bakımından birbirlerini tamamlamalarından, yani bir söz (cümle) meydana getirmelerinden doğmuş iki mısralık bir nazım birimidir. Bir nazım türü değildir. Eskiden birçok nazım şekilleri, beyit dediğimiz ikişer mısralık bölümlerin alt alta sıralanmasıyla meydana getirilirdi.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Mısra

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden mısra nedir? Mısra özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Mısra MISRA (Âzâde mısra) : Mısra, ölçülü (vezinli) tek satırlık nazımdır. Aynı ölçüde yazılmış başka bir mısra ile birleşirse beyit meydana gelir. Hiç bir manzumeye bağlı olmayan mısra, tek başına en küçük nazım türüdür. Divan Edebiyatı sanatçıları tek mısra âzâde

Biyografi

Priştineli Mesihi Kimdir?

0

Büyük Rumeli şairi Priştineli Mesihi hayatı ve eserleri ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Priştineli Mesihi, divan şairi (? 1470 – Bosna 1512). Priştine’li diye de anılır. Gerçek adının İsa olduğu, mahlasını (şiirdeki takma ad) bu yolda yakıştırdığı belirtilir. II. Bayezit dönemi sadrazamlarından Hadım Ali Paşa’nın divan katipliğini yaptı. Paşasının ölümü üzerine (1511) gerçekten

Bilgi Dünyası

Divan Nedir?

0

İslam ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan divan nedir? Divan çeşitleri ve divan özellikleri hakkında bilgi. DİVAN, İslam uygarlığı etkisindeki (ümmet çağı) yüksek zümre sanatçılarının, -uzun mesneviler dışında- şiirlerini topladıkları kitaplara verilen isimdir. Divan-ı Fuzuli, Divan-ı Baki, Divan-ı Nedim… Çok kesin bir kural olmamakla birlikte aşağı yukarı bütün divanlarda şu düzene uyulur: 1-

Bilgi Dünyası

İkindi Divanı Nedir?

0

Osmanlıda İkindi Divanı nedir? İkindi divanının özellikleri, neden toplanır, tarihteki yeri hakkında bilgi. İkindi Divanı; Osmanlı Devleti’nde, Divan-ı Hümayun‘un olağan toplantılarının dışında, sadrazamın başkanlığında kurulan divan, ikindi vakti kurulduğu için bu adla anılmıştır. Sadaret konağında (sonradan sadaret dairesi) salı ve perşembe günleri dışında kurulan ikindi divanında, Divan-ı Hümayun’da sonuca bağlanamayan konular görüşülürdü. Çavuşbaşı, tezkireci, kalem

Bilgi Dünyası

Figani Kimdir

0

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan divan şairi Figani kimdir? Figani’nin kısa hayat hikayesi ve Figani hakkında bilgi. Muhteşem Yüzyıl isimli dizi film ile ismi anılan ve merak edilen Figani Kanuni döneminde yaşamış bir divan şairidir. Aslen Trabzonlu’dur ve Trabzon’da doğmuştur. Doğum yılı ile ilgili herhangibir bir bilgi bulunmamaktadır. Gerçek adının Ramazan Çelebi olduğu bilinmektedir.