Browsing: edebiyatta

Dil ve Edebiyat

Edebiyatta Klasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Klasizm akımı nedir? Klasizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. Edebiyatta Klasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Klasizm, sözcük anlamı bakımından, kuralcı sanat yolu demektir. Fakat edebî akım olarak tanımlamak gerekirse, iki şekilde tanıtmak mümkündür : 1. Klasizim, bir milletin kendi öz dilinde meydana gelen ve zamana dayanabilen, modaya göre değişmeyen edebî eserlerin bağlı bulunduğu akımdır.

Dil ve Edebiyat

Edebiyatta Realizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Realizm akımı nedir? Realizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. Edebiyatta Realizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Realizm, olguculuğun (pozitivizmin) etkisi altında, hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Realizm, gerek akıl, gerekse hayal yolundan eşyanın ve doğanın gerçeğine ulaşmanın mümkün olamayacağına inanmaktadır. Aklın bulduğu ölçüler nesnel (objektif) değildir. Hayal ise zaten doğası bakımından gerçeğin zıttıdır. Bu nedenle

Dil ve Edebiyat edebiyat

Edebiyatta Novella Nedir?

0

Edebiyatta novella nedir? Novellanın özellikleri nelerdir? Novella türünün önderleri ve örnekleri hakkında bilgi. Novella Novella, Avrupa’da öykü ve romanın gelişimini etkileyen, gerçekçi ve yergili bir anlatımla yazılmış sağlam yapılı kısa anlatıdır. Ortaçağda İtalya’da ortaya çıkan novella, siyasal ya da aşkla ilgili, gülünç yöresel olaylara dayanıyordu ve tek tek öyküler genellikle anekdotlar, efsaneler ve aşk öyküleriyle

Bilgi Dünyası edebiyat

İdil (Şiir) Nedir?

0

Edebiyatta idil nedir? İdil şirin konusu ve özellikleri nelerdir? Edebiyatta idil hakkında bilgi. İdil (Şiir) İdil (Yunanca eidyllion: “küçük resim”), kır ya da köy yaşamını anlatan, yer yer bir manzarayı betimleyen ya da çağrıştıran kısa şiirdir. Antik Çağda terim, basit konuları işleyen ve doğa betimlemelerine yer veren kısa pastoral şiirler için kullanılıyordu. Pastoral şiir, İÖ

Bilgi Dünyası

İroni Nedir? Hakkında Bilgi

0

İroni ne demektir? Edebiyatta, sanatta, tiyatroda ironi nedir? İroni nasıl yapılır, tarihi, hakkında bilgi. İRONİ İroni, edebiyatta, asıl anlamın gizlendiği ya da sözcük anlamlarıyla çeliştiği sözel biçimiyle (sözel ironi) kullanılan ya da sahnede beklenen olayla gerçekleşen olayın uyuşmama durumuna (dramatik ironi) yol açan tekniktir. Sözel ironinin temelinde, olan ile olması gereken arasındaki karşıtlığın biraz yukarıdan

Bilgi Dünyası

Klasizm Nedir? Klasizm Hakkında Bilgiler

0

Klasizm nedir? Klasizm ile ilgili olarak genel bilgi ve açıklamalar. Edebiyatta ve sanattın diğer dallarında klasizm hakkında bilgiler. Sanatta, edebiyatta, eskiden beri yerleşmiş kurallara uyan eserlere «klâsik», bu tarza da «klâsisizm» denir. Bir dilin en güzel, en kusursuz örneklerini veren eserler klâsik sayılır. Okul programlarına girecek kadar, üzerinde herkesin ortak değer hükümleri verdiği eserler de

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Parnasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Parnasizm akımı nedir? Parnasizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. PARNASİZM Parnasizm, «Sanat sanat içindir.» anlayışına dayanarak plâstik güzelliğe önem veren ve dış âlemin tasviriyle egzotik şeylere, yani yabancı ülkelerin manzaralarına ve geleneklerine merak sardıran bir edebi akımdır. Parnasizm, nesirden çok şiir sanatı üzerinde gelişmiştir. Bu akım, sanatı toplum yaşantısından ayırmış, eşyanın ve dış

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Dadaizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Dadaizm akımı nedir? Dadaizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. DADAİZM Birinci Dünya Savaşı, bütün Avrupa’yı ve çevresini bir yangın yerine çevirdikten sonra, ortadan çekilmişti. Açlık ve perişanlık bütün milletleri sarmış, ekonomik düzen alt üst olmuştu. Amerika bile bütün dünyaya silâh depoluğu yapmasına rağmen, sonradan ekonomik bunalım geçirmeye başlamıştı. Bütün bu çatışmaların ve karışıklıkların

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Kübizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Kübizm akımı nedir? Kübizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. KÜBİZM Kübizm, XX. yüzyılın başında ortaya çıkan ve daha çok resim alanında kendini gösteren, sonradan öteki sanat dallarına da etki yapan, konunun sadece görünen tarafım değil, görünmeyen yönlerini de göstermeye çalışan bir akımdır. 1910 yılında kendini gösteren kübizm, dört yıl kadar bir ömür sürdükten

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Sembolizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Sembolizm akımı nedir? Sembolizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. SEMBOLİZM 1885 yılından başlayarak 1902’ye kadar süregelen sembolizm, parnasizm’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolizm, sözcüklerin musikisi ve sembollerin yardımıyla duyguların en küçük parçalarına inmeye çalışan bir edebî akımdır. Romantikler coşkunluk içinde bulunan duyguların peşinden, realistler ve natüralistler bilim metodlarının sert adımlarının arkasından gidiyorlardı.

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Sürrealizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Sürrealizm akımı nedir? Sürrealizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. SÜRREALİZM Sürrealizm, Freud‘un ortaya koyduğu psikanalize dayanan bir edebî akımdır. Sürreailzm, realist akıma göre daha korkusuzca öne çıkarak düşüncenin gerçek dayanaklarım, hiç bir baskı altında tutmadan gösterebilmek çabasındadır. Sürrealizmle ahlâkın ortaya koyduğu utanç perdesi tüm olarak ortadan kaldırılıyor. Bilinçaltı (şuuraltı) davranışlar, hiç bir tasa

Bilgi Dünyası Futurizm

Edebiyatta Fütürizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta fütürizm akımı nedir? Fütürizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. FÜTÜRİZM Fütürizm, makineyi ve hızı sanata sokan bir kübizm akımıdır. XX. yüzyılın başlarında, büyük siyasi ve askeri olaylar meydana gelmiştir. Bunların sonucu olarak toplumlar, çok acı sosyal dertlerle karşılaşmışlardır, insanlar ya şaşkına dönmüş, ya da dünyaya yeni bir yön vermek için, sıkı bir çalışmaya