Browsing: Eylem

Dil ve Edebiyat Türkçe

Yardımcı Fiiller Nelerdir? Örnek Cümleler

0

Yardımcı fiiller, eylemler nelerdir? Yardımcı fiiller nasıl yazılır, kullanımları nedir? Yardımcı fiiller ile ilgili cümle örnekleri. Yardımcı Fiiller (Eylemler) Nelerdir? Örnek Cümleler Yardımcı eylem olarak kullanılan eylemler, bir başka öğeyle birlikte, bir anlam ve görevi ortaklaşa yüklenen öğelerdir. Türkiye Türkçesinde yardımcı eylemler, ad soylu sözcüklerin ya da kimi eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan ve bir

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemde Kılınış ve Görünüş

0

Eylemde kılınış nedir, nasıl oluşur, açıklaması ve örnekler. Eylemde görünüş nedir, nasıl oluşur, açıklaması ve örnekler. Eylemde Kılınış ve Görünüş EYLEMDE KILINIŞ Türkiye Türkçesindeki eylemleri, anlattıkları işin, oluşun ve devinimin zaman açısından türü bakımından gözden geçirirsek, bunlardan bir bölümünün anlattıkları işte bir başlama, bir başlangıç anlamı bulunduğu göze çarpar. Örneğin belirtmek, başlamak, açmak, aydınlanmak, canlanmak

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemde Zaman Konu Anlatımı – Örnekler

0

Eylemde, fiilde Zaman nedir? Eylemde gelecek, geçmiş, şimdiki zaman ve bileşik zamanlı eylemler konu anlatımı, örnekler. EYLEMDE ZAMAN Bu kavram, eylemin içinde oluştuğu zamanı gösterir. Eylemin temel ana konusunu içerir. Eylem bir oluş, kılmış, yargı bildirirken zamanı da belirler. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman eylemlerin oluş zamanlarının başlıcalarıdır. Eylemler, zamanla birlikte, kişi

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemin Yapısı – Biçim Özellikleri Konu Anlatımı

0

Türkçede eylemin biçim özellikleri nelerdir? Eylemin, fiilin yapısı, kök durumda, bileşik ve türemiş durumdaki eylemler konu anlatımı. Eylemin Yapısı – Biçim Özellikleri Konu Anlatımı Dünya dilleri içinde dilimiz, biçim özellikleri yönünden dilcilerce bitişken diller (Fr. langues agglutinantes) adı verilen küme içinde sayılmakta ve bir bölüm dilcilerce, bu dil tipinin “ideal örneği” olarak görülmektedir. Altay ve

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemde Soru Nedir?

0

Eylemde, fiilde soru nedir? Eylemde soru nasıl oluşturur, cümle örnekleri nelerdir, örneklerle konu anlatımı. Eylemde Soru Nedir? Eylemde soru, çekimli eylemin mi (mı, mu, mü) soru ekini almasıyla anlatılır. Soru kavramı veren mi eki, olumlu ya da olumsuz eylemde kişi eklerinden önce ya da sonra gelir. Belirsiz geçmişte, şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemde Olumsuzluk Nedir? Örnekler

0

Eylemde, fiilde olumsuzluk nedir? Eylemde olumsuzluk nasıl oluşturur, cümle örnekleri nelerdir, örneklerle konu anlatımı. Eylemde Olumsuzluk Nedir? Örnekler Dilimiz olumsuzluk kavramını, birçok dillerde görülenin tersine, eylem gövdesi içinde anlatmaktadır. almak (olumlu), almamak (olumsuz), yazmak (olumlu), yazmamak (olumsuz), uyumak (olumlu), uyumamak (olumsuz), konuşturmak (olumlu), konuşturmamak (olumsuz) gibi. Türkiye Türkçesinde eyleme olumsuzluk kavramı -ma (-me) ekiyle ve

Bilgi Dünyası Türkçe

Fiilin Dil ve Cümle İçindeki Yeri ve Önemi

0

Fiil, eylem nedir? Fiilin, eylemin Türk dilindeki yeri ve önemi, nedir? Fiilin cümledeki görevleri nelerdir? Fiilin Dil ve Cümle İçindeki Yeri ve Önemi Dili oluşturan, sesbirim, hece, biçimbirim, sözcük, tümce gibi, birbiriyle sıkı ilişkiler içinde bulunan çeşitli öğeler içinde sözcük’ün yerine, kitabımızın Giriş’inde değinmiştik. Sözcük türlerinin en önemli öğelerinden biri olan eylem ise, dildeki bildirme

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemde Kişi Kavramı

0

Eylemde kişi nedir? Eylemlerin sonlarına eklenen kişi ekleri nelerdir? Eylemde kişi kavramı hakkında bilgi. EYLEMDE KİŞİ KAVRAMI Kişi, eylemlerde söz konusu olan bir kavramdır. İşin, oluşun ve eylemin kimin tarafından yapıldığını, kiminle ilgili olduğunu belirtir. Eylem kök ve gövdelerine gelen çatı, kip ve zaman eklerinden sonra kullanılarak çekimli eylemi oluştururlar. Birinci, ikinci, üçüncü tekil ve

Bilgi Dünyası Türkçe

Ettirgen Eylem Nedir? Örnekleri

0

Ettirgen eylem nedir? Ettirgen eylemlerin özellikleri nelerdir? Ettirgen eyleme örnek cümleler, kullanım şekli hakkında bilgi. ETTİRGEN EYLEM Ettirgen eylemle oluşmuş bir tümcede öznenin yaptığı ya da yaptırdığı işten doğrudan doğruya bir nesnenin etkilendiği görülür. Özne de çoğunlukla işi yapan değil yaptırandır. Ettirgen eylemlerin tümü, bir nesne ile kullanıldıklarından, geçişli eylemlerdir: yat-, yat-ır-, düş-, düş-ür-, düş-ür-t-,

Bilgi Dünyası Türkçe

İşteş Eylem Nedir? Örnekleri

0

İşteş eylem nedir? İşteş eylemlerin özellikleri nelerdir? İşteş eyleme örnek cümleler, kullanım şekli hakkında bilgi. İŞTEŞ EYLEM Eylemin birden çok özne tarafından yapıldığını göstermek üzere geçişli ya da geçişsiz eylem kök ya da gövdelerine -ş- çatı ekinin getirilmesiyle yapılan eylemlerdir: ağla-ş-, tanı-ş-, gül-üş-, gör-üş- gibi. Karşılıklı aynı görevi yapan özneler aynı zamanda nesne görevini de

Bilgi Dünyası Türkçe

Dönüşlü Eylem Nedir? Örnekleri

0

Dönüşlü eylem nedir? Dönüşlü eylemlerin özellikleri nelerdir? Dönüşlü eyleme örnek cümleler, kullanım şekli hakkında bilgi. DÖNÜŞLÜ EYLEM Eylemin anlattığı işin, belli bir özne tarafından yapıldığını göstermek üzere, eylem kök ya da gövdelerine -n-, -l- -ş- çatı ekleri getirilerek yapılan eylemlerdir. Öznenin belli oluşu yönünden bunları, aynı zamanda etken birer eylem de sayabiliriz. Öznelerin, eylemin yaptığı

Bilgi Dünyası Türkçe

Edilgen Eylem Nedir? Örnekleri

0

Edilgen eylem nedir? Edilgen eylemlerin özellikleri nelerdir? Edilgen eyleme örnek cümleler, kullanım şekli hakkında bilgi. EDİLGEN EYLEM Türkçede etken eylemler, -l- ve -n- çatı eklerini alarak edilgen eylemleri oluştururlar. Yüklemleri edilgen eylemle yapılan tümcelerde, gerçek özneler belli değildir. Edilgen eylemle kurulmuş tümcelerde özne, gerçek özne değildir; işi yapan ya da işe konu olan kişi ya

Bilgi Dünyası Türkçe

Etken Eylem Nedir? Örnekleri

0

Etken eylem nedir? Etken eylemlerin özellikleri nelerdir? Etken eyleme örnek cümleler, kullanım şekli hakkında bilgi. ETKEN EYLEM Türkçede en çok etken eylemlerin tümcede yüklem oldukları görülür. Etken eylemler, dilimizde, eylem kök ya da gövdelerinin doğrudan doğruya, kendi bilinen anlamlarıyla kullanılmalarıdır. Bunların kullanılışında, eylem kök ya da gövdeleri, eyleme yeni anlam ve yeni bir görünüş katan

Bilgi Dünyası

Eylemde Yapı Konusu

0

Eylemde yapı nedir? Eylemde yapı konusu, basit eylem, bileşik eylem, türemiş eylem konusu, örnekler, açıklaması. EYLEMDE YAPI 1. BASİT EYLEM: Kök halindeki eylemlerdir. Bir kitap aldım. Kaybettiğin kitabı buldum. 2. TÜREMİŞ EYLEM: Yapım eki almış eylemlerdir. Borcumuz az-al-dı. Hava kara-r-dı. Kimseyi küçü (k) –mse-me-meli-sin. Onu da sepet-le-di-ler. Hamur biraz sert-leş-ti. Onunla hergün gör-üş-ür-üz. Mektuplar yaz-ıl-dı.

Bilgi Dünyası

Eylemde Çatı Konusu Örnekler

0

Eylemde çatı nedir? Eylemde çatı konusu, nesnelerine ve öznelerine göre çatı konusu, örnekler, açıklaması. EYLEMDE ÇATI Eylemleri, zaman ve kişi bakımından inceledik. Şimdi de öznelerine ve nesnelerine göre inceleyelim. ÇATILAR A) ÖZNELERİNE GÖRE 1. ETKEN: Öznesi belli olan ya da özne alabilen. 2. EDİLGEN:Öznesi belli olmayan, özne almayan. Ekleri: “-l-, -n-“dir. 3. DÖNÜŞLÜ: Yapılan eylemden

Bilgi Dünyası

Eylem Kiplerinde Anlam Kayması Örnekleri

0

Dilbilgisinde eylem kiplerinde anlam ve zaman kayması nasıl olur? Örneklerle açıklaması. EYLEM KİPLERİNDE KAYMA: 1. Geniş zaman bilinen geçmiş zaman yerine kullanılabilir: Rahmetli birgün çocuklarını etrafına toplar (geniş zaman) ve der (geniş zaman) ki: -Kimseyi incitmeyin. Rahmetli dendiğine göre “topla-” ve “de-” eylemleri bilinen geçmiş zamanda yapılmıştır (“topladı”, “dedi”). 2. Geniş zaman, bilinmeyen geçmiş zaman yerine

Bilgi Dünyası

Eylem Kipleri Nelerdir?

0

Eylem kipleri nelerdir? Eylemde haber kipleri ve dilek kipleri, basit, bileşik ve koşul bileşik zamana göre kiplerin örnekleri. EYLEM KİPLERİ HABER KİPLERİ 1- Bilinen geçmiş zaman 2- Bilinmeyen geçmiş zaman 3- Geniş zaman 4- Gelecek zaman 5- Şimdiki zaman DİLEK KİPLERİ 1- Dilek-şart 2-İstek 3- Gereklilik 4- Emir Dilek kiplerinde belli belirsiz bir gelecek zaman

Bilgi Dünyası

Eylemde Kişi Konu Anlatımı

0

Eylemde kişi nedir? Eylemde (fiilde) kişi kavramı, kişi ekleri ve çekimleri, eylemde kişi konusu anlatımı. Eylemde Kişi Konu Anlatımı Eylemde kişi ekleri değişik biçimlerde karşımıza çıkabilir. I gitti – m gitti – n gitti – – gitti – k gitti – niz gitti – ler II gitmiş – im gitmiş – sin gitmiş – –