Browsing: Felsefe

Dil ve Edebiyat

Önerme Çeşitleri ve Örnekleri

0

Önerme çeşitleri nelerdir? Önerme türleri, anlatımları, özellikleri ve örnekleri. Önerme çeşitlerinin örneklerle anlatımı ÖNERME ÇEŞİTLERİ Önermeler gerektirdiği yargı sayısı, yargının niteliği, niceliği ve kipliği (tarzı) bakımından şu türlere ayrılır: 1. NİCELİKLERİNE GÖRE ÖNERMELER Önermeler; niceliklerine göre tümel, tikel ve tekil olmak üzere üç grupta toplanır. a) Tümel Önermeler: Tümel terimlerin yüklemlendirilmesiyle elde edilen önermelerdir. •

Okul Taban Puanları Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü 2019 Başarı Sıralaması

0

Felsefe başarı sıralamaları. 2019 yılı için Felsefe bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız. 2019 Yılı Felsefe Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları Felsefe bölümüne ait olan 2018 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sınav sisteminin yeni isimleri

Bilgi Dünyası

Ateizm Nedir? Ateizm Tarihi

0

Ateizm nedir, neyi savunur? Felsefede ateizm nedir? Ateizmin tarihi ve tarihteki ateistler hakkında bilgi. Ateizm Nedir? Ateizm Tarihi Ateizm, Tanrıtanımazlık olarak da bilinir, Tanrı’yı ya da tinsel varlıkları kabul eden metafizik inançların eleştirisi ve yadsınmasıdır. Tanrısal varlığın gerçekliğini öne süren ve tanıtlamaya çalışan teizmin karşıtıdır. Ateizm, Tanrı’nın var olup olmadığı sorusunu karşılıksız bırakan, bu sorunun

Bilgi Dünyası

Panpsişizm Nedir?

0

Panpsişizm nedir? Felsefede Panpsişizm ne demektir, Panpsişizm görüşünün öncüleri ve düşünürlerinin görüşleri nelerdir, hakkında bilgi. Panpsişizm Panpsişizm; (Yunanca pan: “bütün” ve psykhe: “ruh”), felsefede, gerçekliğin birbirinden ayrı ve farklı ruhsal varlık ya da zihinlerce oluşturulduğu görüşüdür. Maddenin canlı olduğunu kabul eden hilozoizm ile doğadaki her şeyi Tanrı’yla özdeşleştiren panteizmden farklıdır. Panpsişizmin tipik bir temsilcisi olan

Bilgi Dünyası

Ontoloji Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ontoloji nedir ve neyi inceler? Felsefe dallarından ontoloji özellikleri, konusu, filozofları ve çalışmaları hakkında bilgi. Ontoloji Ontoloji; (Yunanca ontologio: “varlıkbilim”), bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalıdır. Ontoloji terimi ilk kez 17. yüzyılda kullanılmakla birlikte, felsefi bir yaklaşım olarak ele alınması Eski Yunan’a, özellikle Aristoteles’e değin iner.

Bilgi Dünyası

Nirvana Nedir? Hakkında Bilgi

0

Nirvana nedir, ne demektir? Felsefede nirvana anlayışı nasıldır? Nirvanaya nasıl ulaşılır, hakkında bilgi. NİRVANA Nirvana (Sanskrit dilinde “Sönme” ya da “Patlama”), Pali dilinde nibbana, Hint dinsel düşüncesinde tefekküre dayalı uygulamaların nihai amacıdır. Budacılıkta, arzuların ve bireysel bilincin yok edilmesiyle ulaşılan aşkın özgürlük durumunu anlatır. Buna göre, kişinin dünyaya kendini merkez alarak bakması biçimindeki yanılsama ve

Bilgi Dünyası Sokrates

Sokrates Öncesi Filozoflar

0

Sokrates öncesi filozoflar, felsefeciler kimlerdir? Sokrates öncesi filozofların felsefeye katkıları nelerdir, hakkında bilgi. SOKRATES ÖNCESİ FELSEFECİLER Pek kesin olmayan “Sokrates öncesi felsefeciler” terimi, İ.Ö. VI. yy’dan İ.Ö. V. yy’ın sonuna kadar, bilimin, tanrıbilimin ve doğmakta olan felsefenin kavramsal araçlarını ortaya koyan Yunan düşünürlerini belirtir. Onlardan önce, Homeros şiirleri çevrimi, evrenin ortaya çıkışını anlatan Hesiodos’un açıklamaları,

Bilgi Dünyası Immanuel Kant

Ödev Etiği Nedir?

0

Ödev etiği nedir? Felsefe’de ilkelerini ilk olarak Immanuel Kant tarafından ortaya atılmış olan Ödev Etiği kuramı hakkında bilgi. Ödev etiği, deontolojik etik (Yunanca deon: “ödev” ve logos: “bilim”) olarak da bilinir, felsefede, insan eylemlerinin ahlaklılığı ile ödev kavramı arasındaki ilişkilere ağırlık veren etik kuram. Özgül ahlaki yükümlülükleri değil, etik ile mantık arasındaki ilişkileri vurgular. Ödev

Bilgi Dünyası felsefe

Felsefede İndirgemecilik Nedir?

0

Felsefede indirgemecilik nedir? İndirgemecilik akımı öncüleri, felsefesi, özellikleri nelerdir, indirgemecilik hakkında bilgi. İndirgemecilik İndirgemecilik; felsefede, belirli varlıkların daha yalın ya da temel başka varlıkların bileşiminden oluştuğu ya da bu varlıklara ilişkin başka ifadeler türünden tanımlanabileceği görüşü. Örneğin cisimlerin atomlardan oluştuğu ya da düşüncelerin duyu izlenimlerinin bir bileşimi olduğu savları indirgemeciliğin farklı biçimleridir. 20. yüzyılda indirgemeciliğin

Bilgi Dünyası

Felsefede İdealizm Nedir?

0

Felsefede idealizm nedir? Felsefi idealizmin tarihsel gelişimi, idealistler ve görüşleri, kuramları, nesnel idealizm hakkında bilgi. Felsefede İdealizm İdealizm, felsefede, dünyayı ve varoluşu, bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklayan öğreti, idealistler, varlıklar arasındaki soyut ilişkilerin, duyularla algılanan nesnelerden daha gerçek olduğunu ve insanların var olan her şeyi düşünsel bağlamda, idealar aracılığıyla ve idealar olarak bildiğini savunurlar.

Bilgi Dünyası PLATON

Felsefede İdea Nedir?

0

Felsefede idea nedir, ne anlama gelir? Platon’un idealar kuramı, idea ile ilgili görüşler ve hakkında bilgi. İDEA İdea; felsefede, bilgi ile varlık arasında ilişki kurduğu düşünülen kavramdır. Terimi ilk kez kullanan Platon, “bir şeyin ne’liğini belirleyen biçim” anlamını verdiği ideaları maddesiz nesneler olarak görüyordu. Platon’a göre, dünyadaki sonsuz çeşitliliğe birlik getiren ve bu çeşitlilik içinde

Bilgi Dünyası

Eklektizm (Seçmecilik) İle İlgili Bilgiler

0

Eklektizm ya da diğer adı ile seçmecilik nedir? Eklektizm felsefesi ne anlama gelir? Eklektizm ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Felsefe ve din bilimi konularında, çeşitli sistemlerden düşünceleri, görüşleri seçip alma usulüdür. Yalnız, çeşitli felsefelerden yararlanarak bunları yeni bir biçim ve değer kazanacak şekilde birleştiren her hangi bir sisteme «eklektik» demek doğru değildir,

Bilgi Dünyası felsefe

19. ve 20. Yüzyıl Felsefesi

0

Immanuel Kant’tan sonra 19. ve 20. yüzyıl felsefesinin özellikleri nelerdir? Pozitivizm, Sezgicilik ve Varoluşçuluk hakkında bilgi. 19. ve 20. Yüzyıl Felsefesi KANTTAN SONRA FELSEFE a) POZİTİVİZM: Pozitizm, olguların ve olgusal ilişkilerin betimlemesini (tasvirini) bilgilerimizin tümü sayıp, metafizik açıklamaları anlamsız diye reddeden bir görüştür. A. Comte’a göre, pozitif demek, gerçek, sürekli, yararlı, kesin, görülen, dokunulan şey

Bilgi Dünyası Immanuel Kant

Kristisizm ve Immanuel Kant

0

Kristisizm (Eleştirelcilik) nedir? Felsefede Kristisizm dönemi özellikleri, Immanuel Kant’ın felsefesi, düşünceleri hakkında bilgi. KRİTİSİZM ve İ. KANT (1724 -1804) Kant felsefesi bir eleştiri (kritik), bir değerlendirme felsefesidir. Bilgi teorisinde, bilginin oluşumu ve sınırlarını çizer, ahlak anlayışın da insan davranışlarına temel olabilecek evrensel ilkeleri araştırır. Yargı gücünün eleştirisinde ise “güzel ve yüce” yargısını değerlendirmeye çalışır. Bu

Bilgi Dünyası

Felsefede Hellenistik Dönem Hakkında Bilgi

0

Hellenistik dönem nedir, özellikleri nelerdir? Hellenistik dönem belli başlı akımlar ve filozoflar, felsefede hellenistik dönem hakkında bilgi. HELLENİSTİK ÇAĞ Hellenistik çağın ana özellikleri: a) İskender’in Asya seferleriyle başlayan bu dönem, Yunan kültürünün, doğu kültürüyle karşılaşma ve kaynaşma dönemidir. b) Bilim ve felsefe alanında belli bir merkez olmamasına karşılık, İskenderiye Doğu ve Batı kültürünün etkileşip kaynaştığı

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin felsefe ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri felsefe ilişkisi Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi Felsefe, bir bilim dalının ulaşmaya çalışacağı uzun vadeli amaçları vermektedir. İnsan hayatı ve davranışlarına ilişkin felsefi görüşler 2 grupta incelenebilir: I. Bireye dönük/bireyi merkeze alan, II. Topluma dönük/toplumu merkeze alan. Bireye dönük felsefelerde bireyin kişisel bütünlüğü ve

Bilgi Dünyası

Stoacılık Nedir? Hakkında Bilgi

0

Felsefede stoacılık nedir? Stoacı filozoflar, stoacılığın özellikleri, stoacı düşünce nedir, tarihçesi, hakkında bilgi. STOACILIK Kitonlu Zenon tarafından İ.Ö. III. yy’ın birinci yarısında kurulan ve İ.S. II. yy’a kadar süren felsefe okulu (eski, orta ve yeni stoacılık olarak bölümlendirilir). Zenon’un bu okulunun stoacılık diye adlandırılmasının nedeni, derslerini, Atina’da Poikile revağında (yunancada stoa sözcüğü revak anlamına gelir)

Bilgi Dünyası

Skolastik Nedir? Skolastiğin Tarihi

0

Skolastik, skolastik düşünce nedir? Skolastik düşüncenin doğuşu, gelişimi, tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi. SKOLASTİK Skolastik terimi, geniş anlamda, felsefe ve tanrıbilim bakımından, Avrupa okullarında IX. ile XVII. yy’lar arasındaki öğrenimin tümünü kapsar (bu anlamda Hristiyan tanrıbilimine sıkı sıkıya bağlıdır ve akıl ile, Kutsal Yazılar’da yer alan ve Kilise Babaları tarafından açımlanmış olan Tanrı sözünü [vahiy]uzlaştırmaya yönelir);

Bilgi Dünyası

Laedriye Nedir?

0

Laedriye nedir laedriye ne demektir? Laedriye ya da diğer bilinen ismi ile “Bilinemezcilik” ile ilgil olarak genel bilgiler LÂEDRİYE [Bilinemezcilik] Felsefede bir öğreti (doktrin) dir. «Lâedri» Arapça’da «Bilmiyorum» anlamına gelir. Lâedrilere göre insan anlayamaz, mutlak bilgi insan için mümkün değildir. İnsan için mutlak bilgi söz konusu olamayacağına göre, bu gibi işlerle uğraşmaya da lüzum yoktur.

Bilgi Dünyası

Modern Mantık Konu Anlatımı

0

Felsefe’de modern mantık konu anlatımının yer aldığı yazımız. Önerme eklemleri mantığı, önermelerin geçerliliği ve tutarlılığı, eşdeğerliği gibi konuların açıklaması. A- ÖNERME EKLEMLERİ MANTIĞI Sembolik mantık, günlük dildeki çıkarımları çok anlamlılığa ve belirsizliğe yer vermeyecek biçimde sembolik bir dile çevirip, sembolik işlemlerle, düşünme yanlışlıklarını işlem yanlışlığı biçiminde gösterir. Sembolik mantıkta basit önermeler p,q,r,n,m… gibi harflerle gösterilir.

Bilgi Dünyası

Algı (İdrak) Nedir?

0

Felsefede idrak ya da algı nedir ilgili olarak felsefik görüş ve bilgilerin yer aldığı yazımız. Felsefede, zihinle olan ilgisi bakımından duyum, bir duyumdan edinilen bilince «idrak» denir. İnsanın gerek dışındaki gerçeklere, gerek kendi içindeki fizyolojik, ya da zihni ve ruhi olaylara karşı duyduğu fark etme, bilme, anlama duyusu idraktir. İdrakın gerçekleşmesi bazı şartlara bağlıdır. Dışa

Bilgi Dünyası

Skolastik Felsefenin Özellikleri

0

skolastik nedir ne demektir ve ne anlama gelir? Skolastik felsefenin özellikleri nelerdir? Skolastik felsefe ile ilgili temel bilgiler. Ortaçağ’da okutulan bir felsefe öğreticisidir. Aristoteles gibi bazı Eski Yunan filozoflarının felsefe sistemlerine dayanarak, bu arada Aristoteles’in mantık öğretisini olduğu gibi alarak Hıristiyanlık’ın esaslarını temellendirmek üzere ortaya çıkarmıştır. Bu felsefe sisteminin başlıca özelliği, dinsel esasları değişmez birer

Bilgi Dünyası

İdealizm Nedir?

0

İdealizm nedir ne demektir? Felsefede bir öğreti olan idealizm ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Felsefede, bilgiye temel olarak düşünceyi alan, varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretidir. «Realizm» de denilen «gerçekçilik» in ya da maddeciliğin karşıtıdır. İdealizmin birbirine karıştırılan iki anlamı vardır. 1) Varlığı şahsın düşüncesine bağlayan görüş ki, buna «sübjektivizm» de

Bilgi Dünyası

Rasyonalizm Nedir?

0

Felsefik görüş ya da felsefede Rasyonalizm nedir ne anlama gelir? Rasyonalizm ile ilgili genel bilgiler. Felsefede bir görüştür. Buna göre, varlık sebebi olmayan hiçbir şeyin kendisi de var olamaz; yani, bir şeyin var olabilmesi için, önce varlığının bir sebebi olması gerekir. Bir şeyin anlaşılması da, ancak varlık sebebinin bilinmesiyle kabildir. Bundan dolayı, her türlü bilgide

Bilgi Dünyası felsefe

Peripatetizm (Gezimcilik) Nedir?

0

Felsefik bir düşünce tarzı olan peripatetizm (gezimcilik) ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin verildiği yazımız. Felsefede, genellikle, Aristoteles‘in, ayrıca onun gibi düşünenlerin görüşüne «peripatetizm» (gezimcilik) denir, çünkü Aristoteles, derslerini öğrencilerine Lykeion’da hep birlikte dolaşa clolaşa anlatırdı. Eski Yunanistan’da, daha sonra Roma’da peripatetizmi sürdürenler, «Karakterler» yazarı Theophrastis, Phanias, Eudemus, Lampaskualı Straton, Tarantalı Aristoksenis, Pontoslu Heraklides,

Bilgi Dünyası

Organizmanın Uyum Faaliyetleri Nelerdir?

0

Felsefede organizma olarak geçen insanın çevreye uyum faaliyetleri ve uyumun önemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. UYUM VE ÖNEMİ Her organizma, yaşamını sürdürmek için, bulunduğu çevreye uyum sağlamak zorundadır. Organizmanın zekâ düzeyi yükseldikçe, çevreye uyumunun yanı sıra, çevreyi değiştirme faaliyetleri de yoğunlaşır, çoğalır. Organizma, gerek içten, gerek dıştan gelen “uyarım”lara karşı tepki gösterir. Uyarımların

Bilgi Dünyası

Organizma Nedir?

0

Sosyal bilimler de organizma ne demektir? organizmanın özellikleri ve fiziksel koşulların organizmaya etkilerinden bahseden yazımız. Organizma; geniş anlamda insan, hayvan ve bitkileri kapsamakta ise de, dar anlamda “insan” anlamında kullanılmaktadır. İnsan yaşamı, dişi üreme hücresi (ovum) ile erkek üreme hücresi (sperma)nın birleşmesiyle başlar. Döllenme olgusu ile birlikte hücre kendi içinde hızla bölünerek çoğalır, ancak döllenmenin

Bilgi Dünyası mantık

Mantık İle Bilim Arasındaki İlişki

0

Mantık ile bilim arasındaki ilişki nasıldır? Mantıkla matematiğin, doğa bilimlerinin, teknolojinin ve felsefenin ilişkisi hakkında bilgi. MANTIK VE BİLİM a. Mantığın Matematikle İlişkisi ♦ Mantık da matematik de düşünsel varlık alanına ait objelerle ilgilidir. ♦ Mantık ve matematiğin temel yöntemi tümdengelimdir. Tümdengelim kesin ve zorunlu sonuçlar sağlar. ♦ Matematik, mantık gibi formel bir disiplindir. ♦ Matematik,

Bilgi Dünyası

BEN Nedir? Ben Anlamları Hakkında Bilgi

0

Ben kelimesinin farklı alanlarda ki anlamı ile ilgili genel bilgiler. Tıp, felsefe ve psikoloji de ben kavramı hakkında bilgi. Ben, yüz, alın ya da vücudun öteki bölümlerinde çoğu doğuştan bulunan renkli leke ya da kabartılar. Sonradan benler genellikle gebelikte, cinsel organ hastalıklarında, hormon dengesizliklerinde ve yaşlılık nedeniyle oluşurlar. Dış derinin alt tabakalarında pigmentli (boyarmaddeli) hücrelerin

Bilgi Dünyası

Kaos Nedir?

0

Kaos nedir? Kaosun özellikleri, tarihteki yeri, Kaos hakkında görüşler, hakkında bilgi. Kaos; Evrenin, acun haline gelmeden önce geçirdiği düşünülen uyumsuz, karışık hale felsefede “kaos” denir. Bu düşünüşe göre, “evren” yani var olan şeylerin, özellikle gök varlıklarının bütünü başlangıçta “kaos” halindeydi, sonradan bu varlıklar birbiriyle uyumlu bir düzen, yani “acun” haline geldi. M. Ö. VIII. yüzyılda

Bilgi Dünyası

Alman Felsefe Tarihi

0

Alman felsefe tarihi hakkında bilgiler. Alman felsefesinin özellikleri ve Alman felsefe tarihine damga vuran felsefeciler hakkında bilgi Alman Felsefesi genel anlamda felsefe tarihi içinde mistik-idealist-romantik-analitik bir çizgi izlemiştir. Ancak Alman Felsefesi’nde temel olarak iki yönde gelişen bir derinleşme çabası izlenir. Bir yanda Alman düşüncesine özgü analiz eğiliminden gelen akılcılığın temsilcileri vardır (17. yüzyılda Leibniz, 18.

Bilgi Dünyası

Belit (Aksiyom) Nedir?

0

Belit (Aksiyom) Nedir? Belitsel yöntem, belitsel sistem nedir? Belit (Aksiyom) hakkında bilgi. Belit (Aksiyom); açıklanması için başka bir önermeye göre götürülemeyen, başka bir önermeye dayanarak kanıtlanamayan ve bunları gerektirmeden apaçık olan önermedir. Bu nedenle öteki önermelerin ön dayanağım ve temelini oluşturur. Tümdengelimli düşünmede, apaçık olsun olmasın en başta yer alan ve kendisi tanıtlanmamasına karşın öteki

Ders Konuları

11. Sınıf Felsefe Konuları

0

11. Sınıf Felsefe Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Felsefe dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? 1-Felsefenin Anlamı 2-Felsefenin Alanı 3-Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu (İşlevi) B-Felsefe Hikmet İlişkisi C-Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Ç-Felsefede Tutarlılığın Önemi D-Felsefe ve Yaşam İlişkisi E-Felsefe Dil İlişkisi BİLGİ FELSEFESİ A-Bilginin Oluşum Süreci B-Bilgi Türleri 1-Bilimsel

Bilgi Dünyası

Felsefenin Dalları ve Gelişimi

0

Felsefenin dalları ile felsefenin gelişimi hakkında bilgi. Ayrıca Roma ve Hıristiyan felsefeleri hakkında da kısa bilgiler. Felsefenin Dalları Buradan ulacağınız sayfamızda belirttiğimiz gibi, önceleri sosyal ve doğal bilimlerin hepsi felsefenin sınırları içinde gözden geçiriliyordu. Bilimler geliştikçe, fizik, kimya gibi pozitif bilimler felsefeden ayrıldı. Daha sonra ekonomi, psikoloji, siyaset gibi sosyal bilimler de felsefenin sınırları dışına

Bilgi Dünyası

İslam Felsefesi Hakkında Kısa Bilgi

0

İslam felsefe ile ilgili kısa bilgiler. İlk islam felsefecileri kimlerdir? Eski Yunan felsefesinin İslam felsefesine büyük etkileri olmuştur. Yunan etkisini İslam felsefesine ilk getirenler El-Kindî (Ölümü: 873) ile Farabi (ölümü: 950) ‘dir. İslâm felsefesine baştan başa hakim olan tek kavram «imkan» anlayışıdır. Buna göre, kendiliğinden var olan Tanrı evrenin hayat kaynağıdır. Evrende var olan başka her

Bilgi Dünyası

Felsefede Kıyas Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Felsefede kıyas ne demektir? Kıyas nasıl yapılır, anlamı, açıklaması, Kıyas kuralları hakkında bilgi. Kıyas (tasım): Verilmiş iki önermeden, bu önermelerin içerdiğini içinde bulunduran üçüncü bir önermeyi çıkarma işlemidir. • Kendilerinden çıkarım yapılan önermelere öncül • bunlardan çıkarılan önermeye yargı denir. Tüm bilginler kültürlüdür. (öncül) Bazı insanlar kültürlü değildir. (öncül) O halde: Bazı insanlar bilgin değildir.

Bilgi Dünyası

Felsefede Önerme Nedir?

0

Felsefede önerme nedir, ne demektir? Önermenin tanımı, açıklaması, özellikleri hakkında bilgi. ÖNERME NEDİR? Önermeler, yargılarımızı dile getiren cümlelerdir. Her önerme bir cümle olmasına karşılık her cümle bir önerme değildir. Örneğin; “Şu kalemi bana ver.” “inşallah sınıfımı geçerim.” “Hava güneşli mi?” ifadeleri birer cümle olmalarına karşın birer önerme değildir. Çünkü bunlar emir, dilek, soru cümleleridir ve

Bilgi Dünyası

Felsefede Sezgi – Sezgicilik

0

Felsefede sezgi ne demektir? Felsefede sezginin özellikleri, tarihçesi, sezgicilik nedir, hakkında bilgi. Sezgi; felsefede sezgi sözcüğü 1. Temelde ve ilkede çözümleyici akıl yürütmeye destek olan apaçık bir gerçeğin bilgisidir. Leibniz sezgiyi bu anlamda ele alarak, sezgice bilinen gerçekleri “akıl gerçekleri” ve “olgu gerçekleri” olarak ikiye ayrılır. 2. Zihinde bulunan bir düşünce nesnesinin bir anda ve

Bilgi Dünyası

Platon Akademi Okulu ve İlk Akademiler Hakkında Bilgi

0

Platon’un Akademia Akademi Felsefe okulunun özellikleri, tarihçesi, bölümleri hakkında bilgi. Akademi; Eski Yunan filozofu Platon’un Atina’daki okuludur (Akademia). Okul, yarı-tanrı sayılan kahraman Akademos’un adını alan bir zeytinlikte kurulduğundan bu adla anılagelmiştir. İÖ 387’de Platon, öğretim niteliği bakımından ilk üniversite sayılabilecek bu yerde ders vermeye başladı. Akademia ile Aristoteles ve izleyicilerin Peripatos Okulu, Antik Çağ’ın iki

Bilgi Dünyası

Gottfried Wilhelm Leibniz Kimdir?

0

Gottfried Wilhelm Leibniz Kimdir? Gottfried Wilhelm Leibniz hayatı, biyografisi, eserleri, hakkında bilgi. Gottfried Wilhelm Leibniz; Alman filozofu, bilim adamıdır (Leipzig 1646-Hannover 1716). Jena Üniversitesinde felsefe ve hukuk öğretimi gördü. Alt-dorf Üniversitesi’nde yine felsefe ve hukuka ilişkin bir tezle hukuk doktoru oldu. Mainz seçici prensinin hizmetinde çalışmaya başlamasıyla diplomatik alanda da etkinlik gösterdi. 1672’de Paris’e gitti,

Bilgi Dünyası

Felsefede Kuşkuculuk Nedir?

0

Kuşkuculuk felsefe akımı nedir? Kuşkuculuk felsefesinin özellikleri, tarihçesi, gelişimi ve filozofları hakkında bilgi. Kuşkuculuk; bilgi öğretisi ve ahlak konularına ilişkin olarak ortaya çıkan felsefe akımıdır. Temelde ister ahlak olsun, ister bilgi öğretisi, hepsinin doğru olan yargıya dayanması gerekir. Doğru yargıda dile gelen doğru bilginin olanağından ister yöntemce, ister ilke bakımından kuşku duyulmasına dayanan kuşkuculuğun başlangıçları

Bilgi Dünyası

Stuart Mill Kimdir

0

Stuart Mill kimdir? Stuart Mill’in hayatı ve felsefe alanında yaptığı çalışmalar ve yenilikler nelerdir? Ünlü bir İngiliz filozofudur. 20 Mayıs 1806 Pentonville Londra doğumludur. 8 Mayıs 1873’te 66 yaşında iken Fransa Avignon’da hayat gözlerini yummuştur. Çağının en ileri düşünürlerinden biriydi. Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi (etik) bakımından da faydacılık akımına bağlıydı. Stuart Mili Londra’da

Genel Kültür felsefe

Felsefe Nedir? Felsefe Tarihi

0

Felsefe nedir? Felsefenin tarihçesi, ilkçağ felsefesi, rönesans dönemi felsefe, aydınlanma dönemi, felsefenin özellikleri, önemli filozoflar. Felsefe Nedir? Felsefe Tarihi Felsefe; evreni bütünlükle açıklama, olayları tümel olarak anlatma yolunda insan aklının gösterdiği çabaların tümüdür. Yunanca sevgi anlamındaki philia ile bilgi ve akla uygun anlamlarını içeren sophia sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Evrendeki olayları açıklama konusunda bilimler de uzmanca

Biyografi

Lucius Annaeus Seneca Hayatı

0

Lucius Annaeus Seneca Kimdir? Lucius Annaeus Seneca hayatı, biyografisi, eserleri. Lucius Annaeus Seneca hakkında bilgi. SENECA Lucius Annaeus, Latin yazarı (İspanya/Cordoba İÖ 4-Roma İS 65). Retorik ve felsefe öğrenimi için genç yaşta Roma’ya gitti, başkentin ünlü hocalarının (stoacı Attalus, Pytogorasçı Fabrianus ve Sotoio) derslerini izledi, bu dönemde bile mizacının onu yönelttiği bir çile evresinden geçirdi