Browsing: haciz

Bilgi Dünyası Haciz

Hacze İştirak Nedir?

1

Hacze İştirak Nedir? Hacze adi (takipli) iştirak ve imtiyazlı (takipsiz) iştirak nedir, nasıl yapılır, hakkında bilgi. Hacze İştirak > Bir alacaklının, borçlu hakkında başlatmış olduğu icra takibini haciz aşamasına vardırmasından sonra, borçlunun bir başka alacaklısının, haczedilen malların bedelinden kendi alacağını talep edebilmesini düzenleyen müesseseye hacze iştirak denir. Ancak alacaklının, bir başka alacaklının başlattığı icra talebiyle

Genel Kültür Haciz

Haciz Türleri Nelerdir?

0

Haciz türleri çeşitleri nelerdir? Kesin, geçici, ilave, tamamlama haczi, ihtiyadi haciz nedir, hakkında bilgi. Haciz Türleri Nelerdir? > Haciz en genel anlamıyla borcunu ödemeyen borçlunun haczedilebilir mal ve haklarına cebri icra organlarınca alacaklının alacağının ödenmesi amacıyla hukuken el konulmasıdır. > Haciz genel anlamıyla yukarıdaki gibi tanımlanabileceği gibi yapılış amacına göre, haczin sonuçlarına göre ve diğer

Bilgi Dünyası Haciz

İhtiyati Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?

0

İhtiyati haciz nedir? İhtiyati haciz şartları, haciz kararının uygulanması, haczin tamamlanması, ihtiyati haciz hakkında bilgi. İHTİYATI HACİZ > İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağını güvence altına almak için borçluya ait taşınır veya taşınmaz malları mahkeme kararı ile ihtiyaten haczettirmesidir. > ihtiyati haciz ihtiyati tedbirden farklıdır. Çünkü “ihtiyati tedbir” paradan başka alacak haklarının güvence altına alınmasını

Bilgi Dünyası hukuk

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip

0

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip nedir, nasıl yapılır? Takip talebi, ödeme emri itirazlar hakkında bilgi. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP (KSMHYT) > İlamsız icrada alacaklı, alacak hakkını ilam yahut ilam niteliğindeki belgeler dışında başka bir unsura dayandırmaktadır. Eğer alacaklı alacak hakkını bono, poliçe yahut çeke dayandırıyorsa yani kambiyo senetlerinden birisine dayandırıyorsa kambiyo

Bilgi Dünyası Haciz

Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Haciz nedir? Nasıl yapılır? Haciz işlemleri, taşınır ve taşınmaz malların haczedilmesi, izlenen prosedür hakkında detaylı bilgi. Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?  “Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra dairesi tarafından

Bilgi Dünyası Haciz

Haczin Sonuçları

0

Alacaklı açısından, borçlu açısından ve üçüncü kişiler açısından haczin sonuçları nelerdir? Haczin sonuçları hakkında bilgi. Haczin Sonuçları > Borçlunun mallarının haczedilmesinin hukuki birtakım sonuçları vardır. Herşeyden önce borçlunun haczedilen mal ile ilgili tasarruf yetkisi sınırlanır ve alacaklı haczedilen malın satışını isteme hakkına sahip olur. Haciz, haczedilen mal ile alakalı şahıslar açısından da bazı sonuçlar doğurur.

Bilgi Dünyası Haciz

Hacizde Tertip Nedir?

0

Hacizde tertip, tertip ilkesi nedir? Taşınır ve taşınmaz malların haczedilmesi ile ilgili kurallar, hakkında bilgi. Hacizde Tertip > Haczi yapan icra memurunun borçlunun mallarını haczederken izleyeceği sıra ve uyması gereken kurallar hacizde tertip olarak bilinir. Buna göre: ***Çekişmesiz mallar: Kesinlikle borçluya ait olan; yani borçluya ait olduğu konusunda hiçbir tereddüt bulunmayan mallar çekişmesiz mallardır. İcra