Browsing: islamda

Din Kurban Bayramı Mesajları

Dini Bayramlar Nelerdir?

8

İslamiyetteki dini bayramlar nelerdir? Dini bayramların özellikleri, kutlanma sebepleri ile dini bayramların hangi gün oldukları hakkında bilgi. Dini Bayramlar Nelerdir? Her milletin kendi inancına göre dini ve milli birtakım bayramları vardır. Bu günler sevinç ve neşe günleri olarak kutlanır. Bayram zaten, ferah, neşe ve sevinç günü demektir. İslâmda da senenin iki günü bayram ilan edilmiştir.

Din kurban

İslamda Kurbanın Önemi

0

İslamiyette kurban nedir? İslam dininde kurbanın yeri, kurban neden ve ne zaman kesilir? İslamiyette kurbanın önemi hakkında bilgi. İslamda Kurbanın Önemi KURBAN İbadet amacı ile, Cenab-ı Hakk’a yaklaşmak niyetiyle, belirli bir zamanda kesilen hayvan anlamına bir terim olan KURBAN, şartları hâiz olan müslümanlar için, vâcip bir yükümlülüktür. Kendilerine kurban vâcip olan kimselerin, Müslüman olmaları, hür

Bilgi Dünyası

Tasavvufta Aşk Nedir?

0

Tasavvuf anlamda aşk ne demektir? Tasavvufta aşkın özellikleri, İslamda aşkın yeri hakkında bilgi. Tasavvufta Aşk Nedir? Aşk, tasavvufta, varlığın temeli ve yaratılış nedeni sayılan sevginin en yüksek düzeyidir. Hadis bilginlerinin mevzu (uydurma) kabul etmelerine karşılık, mutasavvıfların üzerinde önemle durdukları “kenz-i mahfi” (gizli hazine) hadisine göre Tanrı gizli bir hazine iken tanınmayı ya da başka bir

Din

İslamda Nur Ne Demek?

0

İslamiyette nur nedir? Nurun özellikleri, İslamdaki yeri nedir? Nur hakkında bilgi. İslamda Nur Nur, İslam terminolojisinde, karanlığın simgelediği olumsuzlukların karşıtıdır. Bu anlamda Tanrı, Kuran, Kuran’ın bildirdiği doğru yol, Hz. Muhammed, gerçeğe ulaştıran bilgi, peygamberlik, aydınlatıcı ve aydınlığa götürücülük, nur sözcüğü ile dile getirilir. Kuran’da Tanrı’nın yerin ve göklerin nuru olduğu söylenir (Nur 35). Kuran yorumcuları

Din

İslamda Niyet Nedir?

0

İslamiyette niyet, niyet etmek nedir? Neden ve nasıl niyet edilir? İslamda niyet ile ilgili bilgi. İslamda Niyet Niyet, İslamda kişinin yapacağı bir ibadete içten karar vermesi ve bu ibadetin ne için yapıldığını bilmesidir. Namazda zorunlu (farz) öğe olan niyet. Tanrı için namaz kılmaya karar verme ve hangi namazın kılınacağını bilme açısından önem taşır. Bu amaçla

Bilgi Dünyası Sözlük

Itk Nedir?

0

Itk nedir, ne anlama gelir? İslamda ıtk, tarihçesi, nasıl yapılırdı? Itk hakkında bilgi. Itk Itk, İslamda köle azadıdır. Azat edilen kölelere bu durumu gösteren ve ıtkname denen bir belge verilirdi. Sahibin, kölesi ya da cariyesi üzerindeki mülkiyet hakkına son vererek onu özgür bırakmasının çeşitli yol ve biçimleri vardı. Köle, belli bir mal ya da hizmet

Bilgi Dünyası islamiyet

Iskat Nedir? Hakkında Bilgi

0

İslamda ıskat nedir, ne zaman ve neden verilir? Iskatın anlamı, islam tarihindeki yeri ve hakkında bilgi. Iskat Nedir? Hakkında Bilgi Iskat (Arapçada “düşürme”), İslam hukukunda, zorunlu dinsel görevlerini yerine getirmeden ölen kimseyi bu borçlarından kurtarmak amacıyla, borcun parasal karşılığının yoksullara ödenmesidir. Bu parasal karşılığa fidye, ıskat için verilen fidyeye ise ıskat akçesi adı verilir. Fidye

Bilgi Dünyası

İslamda İcma Nedir?

0

İcma ne demek? İslam hukukunda icma nedir, özellikleri nelerdir? İslamda icma, tarihi ve hakkında bilgi. İcma İcma (Arapçada “görüş birliği”), İcma-i ümmet olarak da bilinir, islam müçtehitlerinin hukuki bir soruna ilişkin olarak aynı yargı üzerinde birleşmeleridir. Kuran ve sünnetten sonra İslam hukukunun (fıkıh) üçüncü kaynağıdır. İcma, yalnız bazı hukuki sorunlarla ibadetlerde söz konusu olabilir. Tanrı’nın

Bilgi Dünyası

Hüsun Ve Kubuh Nedir?

0

Hüsun Ve Kubuh nedir, ne demektir? İslamda Hüsun Ve Kubuh, kelamda Hüsun Ve Kubuh’un yeri, özelliği, hakkında bilgi. Hüsun Ve Kubuh Hüsun Ve Kubuh; İslamda, eylemlerin iyiliğini ve kötülüğünü belirten kelam terimleridir. Kelam bilginleri hüsn ve kubhu beş ayrı biçimde tanımlarlar: 1) Amaçlara uygun olan hüsn, olmayan kubhtur (örn. adalet iyi ve güzel, zulüm kötü

Din İslam'da Amel

Amentü Nedir? Hakkında Bilgi

0

Amentü nedir? Hristiyanlıkta, doğu dinlerinde ve İslamiyette amentüler nelerdir? Dinlerde amentü ve islamda iman şartları hakkında bilgi. Amentü Amentü, dinsel bir topluluğun temel inanç ilkelerini dile getiren bağlayıcı iman ikrarıdır. Çoğu zaman toplu ibadetlerde ve dine kabul ayinlerinde kullanılır. Amentüler genellikle kısa olmalarıyla, bazı dinsel topluluklarda görülen itikatnamelerden ayrılırlar. Dinsel inançlar, bazen amentüler ya da

Bilgi Dünyası İslam'da Amel

İslamda Amel Nedir?

0

İslamda amel nedir, neden önemlidir? İslam inanışına göre amel, değeri, Kuran’daki yeri hakkında bilgi. İslamda Amel Amel, İslamda, insanın bilinçle ve belirli bir amaç için yaptığı her türlü iş ve davranıştır. İnsanı sorumluluk altına sokan, başka bir deyişle dünya ve ahirette ceza ya da ödül konusu olan her fiil ameldir. Kuran imandan hemen sonra salih

Bilgi Dünyası

Hulul Nedir? Hulul İnancı Hakkında Bilgi

0

İslamiyette hulul, hulul etmek nedir? Hulul inancının temeli, özellikleri, kaynağı hakkında bilgi. Hulûl Hulûl, İslam düşüncesinde, genellikle Tanrı ruhunun insan bedeniyle birleşmesini belirten ve dine aykırı sayılan kavramdır. Daha geniş anlamda, bir varlık ile yerinin (mahal), cevher (töz) ile arazın (ilinek), ruh ile bedenin, faal akıl ile insanın vb birleşmelerini belirtir. Kelam bilginlerince özellikle ruh

Bilgi Dünyası

İslamda Hülle Nedir?

0

İslamiyette hülle, hülleci nedir, önemi nedir? İslam hukukunda hülle, üç talakla boşanma kuralları hakkında bilgi. Hülle Hülle; İslam hukukunda, kocası tarafından kesin biçimde (üç talâk’la) boşanan kadının, eski kocasıyla yeniden evlenmesini olanaklı kılmak için başka bir erkekle evlenip boşanması. Üç talâk’la boşanan kadın, artık eski kocası için evlenmenin helal olmadığı yabancı bir kadın sayılır. Çünkü

Bilgi Dünyası

Hüccet Nedir? İslamda Hüccet Hakkında Bilgi

0

Hüccet ne demektir, anlamı nedir? İslamda hüccet nedir, hüccet-i şer’i nedir, özellikleri, hakkında bilgi. HÜCCET hüccet, çoğul hücec (Arapçada “belge”, “kanıt”), hüccet-İ şeri olarak da bilinir, kadı önünde düzenlenen, yargı makamının onayını taşıyan belgedir. Genel olarak alım-satım, kiraya verme, devir, vekâlet, atama işlemleri için düzenlenen ve hukuksal geçerliliği olan her belgeyi kapsardı. İsmaili mezhebinde On

Din

İslamda Kötü Zanda Bulunmak

0

İslam dininde kötü zanda bulunmak nedir, nasıl karşılanır? Kötü zanda bulunmak ile ilgili ayetler, islamiyette kötü zanda bulunmak hakkında bilgi. İslamda Kötü Zanda Bulunmak Herhangi biriyle ilgili, doğru bilgi ve delil olmaksızın yapılan kötü tahmin ve düşüncelere kötü zan denmektedir. İnsanlarla ilgili olarak kötü zanda bulunup, bu zanna göre davranmak dinimizin yasakladığı bir davranıştır. Yüce

Din

İslamda Anne Baba ve Büyüklere Saygısızlık

0

İslam dininde anne baba ve büyüklere saygısızlık nasıl karşılanır? Büyüklere saygısızlık ile ilgili ayetler, hakkında bilgi. İslamda Anne Baba ve Büyüklere Saygısızlık Annemizin, babamızın ve büyüklerimizin üzerimizdeki emekleri oldukça fazladır. Onlar büyük fedakârlıklarla bizlerin yetişmesine katkıda bulunmuşlar ve birçok güçlüğe katlanmıştır. Yaşama hazırlanmamızda bizlere önderlik eden ve bizlere en güzel şekilde örnek olan yine büyüklerimizdir.

Din

İslamda Başkalarının Kusurlarını Araştırmak

0

İslam dininde başkalarının kusurlarını araştırmak nasıl karşılanır? Başkalarının kusurlarını araştırmak ile ilgili ayetler, hakkında bilgi. İslamda Başkalarının Kusurlarını Araştırmak Toplumdaki her ferdin kendine göre bir yaşam tarzı vardır. İnsanlar özel hayatlarıyla ilgili bir takım yaşanılanların ortaya çıkmasını arzulamaz. Toplumda fertler, kusurlarının başkalarınca araştırılmasını ve bunların başkalarına taşınmasını istemez. Böyle bir davranış herkesi rahatsız eder. Kusur

Din

İslamda Alay Etmek

0

İslam dininde alay etmek, dalga geçmek nasıl karşılanır? Alay etmek ile ilgili ayetler, islamiyette alay hakkında bilgi. İslamda Alay Etmek Bir kimsenin kusurlu ve eksik yönlerini hafife alarak işaret, söz ve yazıyla o kimseyi eğlence konusu yapmak alay etmektir. Alay etmek İslam dininin yasakladığı bir davranıştır. İnsanların fiziki yapıları ve sahip olduğu yetenekleri birbirinden farklıdır.

Din

İslamda Hırsızlık

0

İslam dininde hırsızlık yapmak nasıl karşılanır? Hırsızlık ile ilgili ayetler, islamiyette hırsızlık hakkında bilgi. İslamda Hırsızlık Kişinin sahibi olmadığı bir eşyayı, mal ya da parayı sahibinden izinsiz olarak alması hırsızlıktır. Bununla beraber kişinin devletin imkânlarını kendi çıkarları için kullanması, rüşvet alması, alışverişte aldatması, elektriği, doğal gazı ve suyu yetkililerden izinsiz kullanması da hırsızlıktır. Bir müteahhidin

Din

İslamda Yalan Söylemek – Hile Yapmak

0

İslam dininde yalan söylemek ve hile yapmak neden yasaklanmıştır? Yalan ve hile ile ilgili ayetler, islamiyette yalan hakkında bilgi. İslamda Yalan Söylemek – Hile Yapmak Bilinçli olarak gerçek dışı söylenen her söze” yalan”, bu sözü söyleyene de “yalancı” denmektedir. Gerçeği gizlemek veya söylememek, olanları fazla ya da eksik söylemek yalandır. İslam dini her türlü ikiyüzlülüğü

Bilgi Dünyası

Küsmek İle İlgili Yazı

0

Küsmek, dargınlık neden olur? Küsünce ne yapmalıyız, küsmenin zararları, dinimizde küskünlük, küsmek hakkında yazı. Küsmek İle İlgili Yazı Bazen en yakın arkadaşımıza, annemize, babamıza, kardeşimize hatta nine ve dedemize bile kırılırız. Kırgın olduğumuz zamanlarda canımız çok yanar. Hemen onlara kırgınlığımızı belli etmek için “Ben sana küsüm!” mesajı veririz. Küsmek bizi rahatlatır mı? Zehra arkadaşı kendisine

Bilgi Dünyası

İslam’da Sabır Kavramı

0

İslamiyette sabır nedir? Müslümanlarda sabır kavramı, neden önemlidir, dinimiz ve peygamberimiz bu konuda ne der? Hakkında bilgi. İSLAM’DA SABIR Değişik olayların insan ruhunda dalgalandırabileceği fırtınalara —irâde gücü ile— hâkim olmak, iyi düşünüp taşınmadan karar vermemek, toplumun ve ferdin yararına olsun diye arzularını gemlemek, üzücü durumlarla karşılaşıldığında tahammül gemisine binerek yaraları tedavi eden zamanın akışını beklemek

Din

İslam’da Sevgi ve Kardeşlik

0

İslam dininde, müslümanlıkta sevgi ve kardeşlik nedir? Kardeşlik neden önemlidir? Medine kardeşliği, kardeşlikte iyi geçinme ve karşılıklı haklar. MÜSLÜMANLIKTA SEVGİ VE KARDEŞLİK Allah’ın, insanlara lütfettiği en güzel duygulardan biri ve belki en üstünü SEVGİ’dir. Gönlünde ister kendini Yaratan’a, isterse Yaratan’ın yarattıklarına karşı güçlü bir eğilim duyan, başkalarının yararını, kendi menfaatlarından daha çok düşünebilen, gerektiğinde vefa

Bilgi Dünyası hac

İslamda İbadetin Faydaları

0

İslam dininde ibadetin faydaları nelerdir? İbadetlerin bireysel faydaları ve toplumsal faydaları hakkında bilgi. İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI İbadetlerin Bireysel Faydaları ***İbadetler insanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir. İlgili ayet: “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua edenin dileğine karşılık veririm…” (Bakara suresi, 186. ayet) ***İbadetler insanın iç dünyasını aydınlatır. İlgili

Bilgi Dünyası

İbadet Nasıl Olmalıdır?

0

İslamda ibadet nasıl olmalıdır? İbadetler ile ilgili temel ilkeler, islamda ibadet anlayışı hakkında bilgi. İbadet Nasıl Olmalıdır? İBADETLER İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER İsteklilik ve Samimiyet İbadetlerin amacına ulaşabilmesinde temel etken istek ve samimiyettir. İnsanları, ibadette isteklilik ve samimiyete yönelten pek çok etken vardır: ► Kişinin inancı ► Allah’ın insana bahşettiği nimetler ► Allah’a sığınma ve

Din

Allah İyilerle Beraberdir

0

İslam dininde iyilik neden önemlidir? Allah iyilerle beraberdir açıklaması, müslümanlarda iyilik yapmak hakkında bilgi. Allah İyilerle Beraberdir Müslüman; kendisi iyi olan, iyilik yapan, insanları iyiliğe çağıran ve başkalarının iyiliğini isteyen kişidir. İyiliğin zıddı olan kötülük ise hiçbir şekilde Müslümana yakışmaz. İyilik, tüm güzel ahlâki prensiplerin özü ve dayanak noktasıdır. İyilik yapmak, iyiliğe çağırmak, iyiliğin yaygınlaşması

Din

Talak Ne Demektir?

0

Talak nedir, ne anlama gelir? İslama göre talak nasıl olur, hakkında bilgi. Talak; Lügatta “bağı çözmek, serbest bırakmak” manâsına gelir. Umumi olarak anlaşılan mânâ ise bir erkeğin karısını boşamasıdır. Böylece bir erkekle hanımı arasındaki manevi bağ çözülmüş, nikah ortadan kalkmış olur. Boşanma dinimize göre çirkin bir hareket olarak görünmekle beraber kitap, sünnet ve icma ile

Din

Akaid Ne Demektir?

0

İslamda akaid nedir? Akaid ne anlama gelir, özellikleri nelerdir? Akaid hakkında bilgi. Akaid; Akaid, akîde kelimesinin çoğulu olup, Arapça’dır. “İslâmiyetin inanç ve iman esaslarına dair hususi bir ilmin” ismidir. Akaid ilmi, İslâmın iman esaslarını yıkmak isteyen bir takım kimseleri susturmak, ilahî prensipleri ortaya koymak, bazı sapık kişi ve mezhepleri ortadan kaldırmak için doğmuştur. Bu ilmin

Din

Münafık Kime Denir?

0

İslamiyete göre münafık nedir, kime denir? Münafıkların özellikleri, tarihten münafık örnekleri. Münafık Lügatta: “Nifak çıkartan, ikiyüzlülük eden, mürai” kimse demektir. Hususen, kafir olduğu halde kendisini mü’min gibi gösteren, kalben inanmadığı şeyleri diliyle inanmış gibi söyleyen kimselere münafık denilir. Bunlar kafirlerden daha acıklı bir azaba uğrayacaklardır. İnkarlarını açıkça belirtmedikleri için Müslümanlar için çok büyük bir tehlike

Din

İslamda Mucize

0

İslamda mucize nedir? Peygamberlerin mucizeleri, İslamdaki mucizevi olaylar hakkında bilgi. İslamda Mucize Peygamberlere mahsus, ancak onların gösterebilecekleri harikulade hallere mucize denilir. Ümmetlerinin istekleri üzerine, Allah elçisi Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için gösterdikleri bu olağanüstü olaylar “hiç bir teknik, fenni veya başka sebebe bağlı değildir.” Allah’ın dilemesiyle istenilen her an gösterilebilir. Apaçık meydandadır. Allah, Peygamberlerini mucizelerle kuvvetlendirmiştir.

Bilgi Dünyası

Mezhep Nedir? İslamda Mezhepler Nelerdir?

0

Mezhep nedir? Mezhepler kaça ayrılır? İslamiyette mezhepler, isimleri ve hakkında bilgi. Mezhep; Mezhep lügatta “Yol” manasına gelir. İslâm fıkhında ise dini hükümleri yaşama ve tatbik etmekte takip edilen yol demektir. Mezhepler önce iki kısma ayrılır: 1- Ehli Sünnet Mezhepleri 2- Ehli Bid’ad (Batıl) Mezhepler. Ehli Sünnet Mezhebi de ikiye ayrılır: 1- İtikadi Mezhepler 2- Ameli

Bilgi Dünyası

İslamda Mekruh Nedir?

0

İslamda mekruh nedir? Mekruhun anlamı, özellikleri ve örnekleri hakkında bilgi. Mekruh; Yapılması sevilmeyen, kötü görülen, istenmeyen şeydir. Dinimizde, mekruh denildiği zaman yine yapılması istenmeyen, nahoş işler anlaşılır. Terkedilmesi mutlaka iyi görülen bu işler tenzihen mekruh ve tahrimen mekruh diye ikiye ayrılır. Tenzihen mekruh, helale daha yakın, fakat yine de yapılmaması gereken işlerdir. Mesela sağ elle

Din

İslamda Cömertlik Nedir?

0

İslamiyette cömertlik nedir, nasıldır? İslamda cömertliğin ve paylaşmanın önemi, hakkında bilgi. İslamda Cömertlik Eski kuşakların “sehâ-sehavet” dedikleri cömertlik: el açıklığı, insanlara —onların gereksinmelerini bildirmelerine fırsat dahi vermeksizin— yardımda bulunma durumudur. Arapçada buna “cûd” da derler. Hattâ : “El-cûdu mine ‘l-mevcûd = cömertlik ancak varlıktan (varlık sahibi olunursa olabilir)” deyimi eskiden halk arasında meşhurdu. Vaktiyle yapılmış

Din

İslamda Doğruluk ve Dürüstlük

0

İslam dininde doğruluk ve dürüstlük neden önemlidir? İslamda doğruluk ve dürüstlük hakkında Hz. Muhammed’in önderliği, hakkında bilgi. İslamda Doğruluk ve Dürüstlük Cenab-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerim’inde, Hz. Muhammed’e ve tabiatıyla onun kişiliğinde bütün mü’minlere şu emri verir: “Emr olunduğun vech ile dosdoğru hareket et”. Hz. Peygamber de kendilerinden: “Ya Resul Allah, bana, İslama dair öyle bir

Bilgi Dünyası

Şahitlik Nedir? İslamda Şahitliğin Şartları Nelerdir?

0

Şahitlik nedir? İslam dininde şahitliğin şartları nelerdir? Şahitliği makbul olmayanlar kimlerdir? Şahitlik hakkında bilgi Şahitlik Nedir? Şahid bir olaya tanık olan ve o sırada hazır bulunan kimsedir. Şahidlik de, tanık olmak ve olayda hazır bulunmak fiilidir. İslâm dininde şahidliğin tanımı şöylece yapılır: Zan ve tahmine dayanarak değil, tam ve açık bir görgüye dayanmak suretiyle, her

Din

İslamda Haya Nedir?

0

İslamda haya nedir? İslamda haya, utanma, iffet duygularının önemi, nasıl olmalıdır? İslamda hayanın önemi hakkında yazı. İslamda Haya Bir Müslümanda bulunması gerekli en güzel huylardan biri: hayâ’dır. Hayâ: utanma, sıkılma, âr, namus gibi anlamlarda kullanılan bir deyimdir. Çirkin, halkın, ya da Cenab-ı Hakk’ın hoş görmeyeceği bir davranıştan nefsin mahçubiyeti, edebe uygun düşmeyen bir söz veya

Bilgi Dünyası

İslamda Yemin – Yemin Etmek – Yemin Bozmak Hakkında Bilgi

0

İslamda yemin nedir? İslamda yemin nasıl edilir, yemin bozunca ne yapılır, kefareti nedir? İslamda yemin hakkında bilgi. İslamda Yemin Yemin, İslâm hukukunda önemli yeri olan bir olay niteliğini hâiz ve dini bakımdan: bir işi ya yapmak, yahut yapmamak konusunda, görüş ve iddiasını güçlendirmek için ferdin Allah’ın adını zikrederek yaptığı bir tür akid (bağlantı, taahhüt) anlamındadır.

Bilgi Dünyası

İslamda Ezanın Önemi

0

İslam dininde ezan neden ve ne zaman okunur? İslam dinine göre ezan neden önemlidir, anlamı ve önemi hakkında bilgi. İslamda Ezanın Önemi Farz olan namazların belli vakitlerinin geldiğini bildirmek üzere yüksek sesle okunan, mübarek sözlerden kurulu, çağrıdan ibaret bulunan EZAN’ın sözlük anlamı i’lâm yani bildirmektir. Müslümanlar’ı namaza davet eden, ezanı okuyan zata da müezzin adı

Din

İslamda Guslün Önemi

0

Gusül abdesti neden ve hangi durumlarda alınır? İslam dini için gusül abdesti almanın ne gibi bir önemi vardır, hakkında bilgi. İslamda Guslün Önemi Türkçe’de boy abdesti sözcüğü ile karşıladığımız gusül (gusl) aslında yıkanılan suya verilen ad olmakla beraber, fıkh (İslâm Hukuku) dilinde hem yıkamak, hem de yıkanmak anlamlarında kullanılagelmiştir. İslâm din bilgisinde “taharet-i kübrâ” (büyük

Bilgi Dünyası

Kader ve Kaza Nedir?

1

İslamiyette kader ve kaza nedir? Kader ve kazaya iman nasıl olur, hakkında bilgi. Kader ve Kaza;Kader ve kazaya inanmak Amentü’nün altı esâsından biridir. Kader: “Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin hepsinin zamanının, yerinin ve nasıl olacaklarının Allah tarafından ezelde bilinmesi ve bu bilgiye uygun olarak takdir ve irâde edilmesidir.” Kaza ise: “Allah’ın bilip takdir

Bilgi Dünyası

Kabir Azabı Nedir?

0

Kabir Azabı Nedir? Kabir Azabı gerçekten var mıdır? İslamiyette kabir azabı hakkında bilgi. Kabir Azabı;İnsan öldükten sonra mezarına konulur. Orada Münker ve Nekir isimli sorgu melekleri kendisine “Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne, kıblen neresi?” diye sorular sorarlar. Bu soruları doğru olarak cevaplandırıp, “Rabbim Allah, Peygamberim Hz. Muhammed, dinim İslâm, kıblem Kâbe” diyenler için mezar

Din

İslamda Sadaka Nedir?

0

İslamda sadaka nedir? İslamiyette sadaka neden önemlidir? İslamda sadaka hakkında bilgi. İslamda Sadaka; Allah’ın rızasını kazanmak düşüncesiyle karşılıksız olarak yapılan yardım ve iyiliktir. Bunun sevap ve mükafatı çok büyüktür. Gücü yeten mü’minlerin fakir ve zayıf kardeşlerine yardım ellerini uzatmaları, onların ihtiyaçlarını gidermeleri İslâmi ve insanî bir durumdur. Sadaka ile fakirlerin yüzü gülecek, zengin ve yoksullar

Din

İslamda Sabır Nedir?

0

İslamiyette sabır nedir? İslam dininde sabır neden önemlidir? İslamda sabrın mükafatı, sabır hakkında bilgi. İslamda Sabır; Sabır lügatta acıya, üzüntüye ve sıkıntıya katlanma, başa gelen bela ve musibetlere dayanma, nefsi kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışma gibi manâlara gelir. Dinimizde, sabırlı olmak, üstün bir meziyet olarak kabul ve hatta emredilir. Başa gelen her türlü musibete karşı alçak gönüllülük

Din

Zakkum Çiçeği Haram Mı?

0

Zakkum çiçeği haram mıdır? Zakkum çiçeğinin islam dinindeki yeri nedir, cehennemde mi yetişir, hakkındaki ayetler. Zakkum Çiçeği; Cehennemde yetişen ve meyveleri şeytanların başlarına benzetilen zehirli bir bitkidir ki onunla cehennemliklere azab edilir. Kur’an-ı Kerim’de “Şecereti’z- Zakkum” olarak zikredilen bu ağaç hakkında “Biz o ağacı zâlimler için bir fitne kıldık. O, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır

Bilgi Dünyası

İslamiyette Selam

0

İslamiyette selamın anlamı ve önemi. İslamda selam konusu, islamiyette selam ile ilgili bilgi. Selam; Peygamberimizin ısrarla üzerinde durduğu sünnetlerindendir. Bu, iki Müslümanın karşılığında birbirine saygı ve sevgi işareti olarak “Esselâmü aleyküm”, “ve aleykümüs’selâm” demeleridir. Esselâmü aleyküm demek, yüce Allah’ın selâmı sizin üzerinize olsun demektir. Karşılığı ise ve aleyküm üs’selâm’dır ki mânası Allah’ın selâmı sizin de

Bilgi Dünyası

Tarihteki Büyük Göçler Nelerdir?

0

Tarih boyunca gerçekleşen büyük göçler nelerdir? Türklerin yaptığı göçler, Ortaçağdaki ve İslam’daki göçler hakkında bilgi. Tarihteki Büyük Göçler; İlk insanların yeryüzüne nasıl yayıldıkları hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Tarih Öncesi çağlarda Kuzey Kutbu’ndan yayılan buz tabakalarının, etkisi altında insanların, hayvanların güneye doğru göçtükleri sanılıyor. Buzların erimesi insanların yeniden kuzeye göç etmelerine yol açtı. Zamanla

Din

İslama Göre Gurur Nedir?

0

Gurur ne demektir? İslamiyette gurur nasıl karşılanır? İslamda gurur ile ilgili hikaye. Gurur insanın kendini beğenmesi, nefsini başkalarından üstün görmesi, kibirlenmesi demektir. Böyle bir duygu dinimizde çirkin görülmüş ve bunun şeytani olduğu açıklanmıştır. İnsanlar genellikle kendi duygu, düşünce ve hareketlerini beğenir, üstün görürler. Ancak bunda aşırıya kaçmak, kişileri gurura ve yersiz bir kibre götürür. Yüce

Bilgi Dünyası

İslamda Kefaret Nedir?

0

İslam dininde kefaret ne anlama gelir? Kefaret anlamı, önemi, açıklaması hakkında bilgi. Kefaret;Lügatta mahvetmek, gidermek gibi manâlara gelir. Dinde, ibadet veya davranışlardaki yanlışlık ve eksiklik sebebiyle Allah’dan af dilemek için yapılan ve cezaî tarafı bulunan ibadetlerdir. Mesela oruç kefâreti, adam öldürme kefâreti, yemin bozma kefâreti gibi çeşitli kefâretler vardır. Ramazanda niyet ettiği halde, hiç bir

Din

Muhacir Ne Demektir?

0

Muhacir nedir? Muhacir ne anlama gelir? İslamiyette muhacir ile ilgili bilgi. Muhacir, Asıl olarak Mekke’den Medine’ye hicret eden sahabelere verilen bu isim lügatta “hicret eden, yerleşmek için başka bir yere giden, göçen” demektir. Sahabelerden muhacir olanlar, yani Allah için, bütün mülk ve varlıklarını geride bırakarak, müşriklerin zulmünden kaçıp Mekke’den Medine’ye göç edenler, insanların Peygamberimizden sonra

1 2