Browsing: kimlerdir

Tarih Pers Krallığı Haritası

Büyük Bir Medeniyet Kurmuş Pers İmparatorluğu Hakkında Bilgiler

2

Persler kimlerdir? Persler ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Perslerin tarihi, kültürel özellikleri, din ve sanatı hakkında bilgi. PERSLER;İÖ 550-330 yılları arasında İran’da saltanat süren hanedandır. İÖ 7. yüzyılda yaşadığı varsayılan efsanevi atası Akhamanış’tan ötürü Pers dilinde Akhamanışlar adıyla geçer. Akhamenidler soyundan gelen II. Kyros, Medleri Harran’dan çıkarmak isteyen Babilli Nabonid ile anlaşarak Med imparatoru Astyages’e

Tarih Cenevizlilerin Haritası

Cenevizliler Kimlerdir? Osmanlı İle İlişkileri Nasıldı? Tarihleri

0

Cenevizliler kimlerdir? Cenevizliler kimlere denir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır, tarihleri, haklarında bilgi. Cenevizliler; Osmanlıların Cenovalılara verdikleri addır. Ortaçağdaki deniz savaşları sırasında güçlü bir donanma oluşturan Cenevizliler, bu donanmayla Haçlı Seferleri’ne katılarak etkili oldular. 1099’da bağımsız San Giorgio Cumhuriyeti’ni kurdular. Denizdeki güçleri nedeniyle doğu limanlarında ayrıcalıklar elde edip 12. yüzyılda ilk komandit ortaklıkları ve deniz

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Öncüleri ve Önemli İsimleri Kimlerdir?

0

Fransız İhtilali’nde yer alan önemli kimseler kimlerdir? Fransız İhtilali’nin öncüleri ve İhtilal’deki yerleri hakkında bilgi. Fransız İhtilali’nin Öncüleri ve Önemli İsimleri Fransız Devrimi’ne çok sayıda insan karışmıştır. Aşağıda o dönemin kraliyet mensupları, devrimcileri ve diğer nüfuzlu kişilerinin listesini ve etkilerini bulabilirsiniz. Kraliyet Mensupları Fransa Kralı Louis XVI – Fransız Devrimi başladığında Louis XVI Fransa kralı

Tarih mayalar

Mayalar Kimlerdir? Maya Uygarlığının Doğuşu, Yıkılışı ve Özellikleri

0

Mayalar kimlerdir? Maya Uygarlığı doğuşu, yıkılışı, özellikleri, kültürleri nasıldır? Gizemli bir uygarlık olan Mayalar hakkında genel bilgiler. MAYALAR Maya Kızılderilileri, 250 ile 850 yılları arasında, Orta Amerika’da hüküm sürmüş ve yağmur ormanının iç kesimlerinde şehirler inşa etmişlerdir. Torunları halen bu bölgede yaşamaktadır. Maya uygarlığı, Orta Amerika’da kurulan ve son derece gelişmiş olan uygarlıklardan bir tanesidir.

Tarih Yörükler

Yörükler Kimdir? Yörük Kime Denir? Yörüklerin Tarihine Kısa Bir Bakış

0

Yörükler kimlerdir? Yörüklerin özellikleri nelerdir? Yörükler nerede yaşar, yaşam şekilleri, yörükler hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız Yörükler; Oğuz soyundan gelme, göçebe Türklere verilen isimlerden biridir. Yörük kelimesinin; gezgin, yürüyücü anlamında olduğu sanılmaktadır. XII. yüzyıldan itibaren, Anadolu, Irak, Azerbaycan dolaylarına gelmeye başlayan Türkmenlerden bir kısmı bu bölgelere yayılmış; bir kısmı da, Osmanlı hükümeti tarafından, daha sonraları

Din Dört Halife Dönemi Özet

Dört Halife Dönemi Özeti (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali)

49

Dört halife kimlerdir? Dört Halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) döneminin özeti, tarihi, hakkında bilgi. DÖRT HALİFE DEVRİ (632-661) Hz. Muhammed’den sonra gelen onun gibi din ve devlet başkanı, İslam dünyasının baş imamı ve başkomutanı olan kimseye halife, dini kurumuna da halifelik denir. Hz, Muhammed’den sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz.

Bilgi Dünyası Babil Şehri İle İlgili Bilgi

Babilliler Kimlerdir? Efsanevi Babil Kulesinin Yapan Uygarlık Hakkında Bilgi

0

Babilliler kimlerdir? Babilliler nerede, ne zaman ve nasıl yaşamışlardır? Babillilerin kuruluşu, çöküşü, medeniyeti hakkında bilgi. Babilliler; Babilliler, Sami ırktan bir milletti. Yeryüzündeki ilk medeniyetlerden birini kurmuşlar, bu arada astronomi ve astroloji ilimlerinde çok ileri varmışlardı. Yıldızların gezegenleriyle durağanlarını ilk ayıranlar, Ay’la Güneş’in hareketlerini ilk önce ayırd edenler onlar olmuştur. Babilistan denilen memleketlerinin Basra Körfezi’nden Hindistan’a

Tarih Lidyalıların Haritası

Lidyalılar Hakkında Bilgi – Tarihi ve Kültürü

0

Lidyalılar kimlerdir? Lidyalılar nerede yaşamışlardır, tarihleri, kültürel özellikleri, paranın bulunuşu, Lidyalılar hakkında bilgi. Lidyalılar Kimdir? Lidyalılar;Batı Anadolu’da başkentleri Sardes (Sardeis) olmak üzere devlet kurmuş olan halktır. İlkçağda bugünkü Gediz ve Küçük Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Lidya deniyordu. Bu bölgede doğudan batıya doğru üç ırmak akar; Kaykos (Bakırçay), Hermos (Gediz) ve Kaystros (Küçük Menderes). Bölgenin

Bilgi Dünyası Pavniler

Pavniler Kimdir? Hakkında Bilgi

0

Pavniler kimlerdir? Amerikan Yerlisi olan Pavniler nerede ve nasıl yaşamaktadır? Pavnilerin kültürü, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Pavniler Kimlerdir? Pavniler; Kuzey Amerika’da, 19. yüzyılın ikinci yarısına değin Platte Irmağı kıyısında yaşayan, Kaddo dil öbeğine bağlı Yerli kabilesidir. 19. yüzyılda Kitkehaki, Çaui, Pidahaurat ve Skidi adlı görece bağımsız gruplardan oluşuyordu. Her grup da kendi içinde temel toplumsal

Atatürk Atatürk'ü Etkileyen Yerli ve Yabancı Düşünürler

Atatürk’ü Etkileyen Yerli ve Yabancı Düşünürler

0

Atatürk’ü etkileyen yerli ve yabancı düşünürler kimlerdir? Atatürk’ü etkileyen önemli olaylar ve fikirler hakkında bilgi. Atatürk’ü Etkileyen Yerli ve Yabancı Düşünürler – Fikirler Atatürk’ün doğup büyüdüğü dönemde Osmanlı Devleti, Fransız ihtilali ve Sanayi Devrimi’nin yarattığı etkileri yoğun bir şekilde yaşıyordu. Fransız İhtilali’yle birlikte ortaya çıkan, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik gibi kavramlar Osmanlı Devleti’ni de etkilemişti. Çok

Tarih Hurriler

Hurriler Hakkında Bilgi

0

Hurriler kimlerdir? Hurriler nerede yaşamışlardır, özellikleri, tarihteki yerleri hakkında bilgi. Hurriler; ilkçağda Doğu Anadolu’ da devlet kurmuş bir topluluktur. Varlıklarına ilişkin ilk bilgiler, İÖ 2. bin-yılı başlarına ait Asur ve Babil çiviyazılı kaynaklarından elde edilir. Büyük bir olasılıkla Diyarbakır yöresinde bulunan başkentleri Waşşukanni ve çevresine yayılmışlardı. İO 3. binyılı sonlarına tarihlenen Mezopotamya belgelerinin bazılarında Hurri

Tarih Hazarlar Devleti Haritası

Hazarlar Devletinin Özellikleri

0

Hazarlar Kimlerdir? Hazarlar Devletinin kuruluşu, özellikleri ve tarihi ile ilgili biglilerin kısaca özet halinde verilmesi. Hazarlar Devleti Hazarlar; 7-10. yüzyıllar arasında Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde İdil’den Özü’ye kadar uzanan alanda devlet kuran Türk boyudur. Orta Asya’dan geldikleri bilinir. Başlangıçta Hunlara bağlıyken Atilla’nın ölümünden sonra İdil boyuna indiler ve Göktürkler’den sonra bu bölgeye egemen oldular.

Genel Kültür Kelt Sembolü

Keltler Kimlerdir?

0

Keltler kimdir kimlerdir? Keltler ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Bir çeşit Arya dili olan «Keltçe» yi konuştukları için Keltler diye tanınan bir topluluktur. Aynı dili konuştuklarından dolayı bir grup meydana getirmektedirler. Keltler tarihte hürriyet sever, cesur ve savaşçı olarak tanınmıştır. Keltler’in en çok Güneybatı Almanya’da yaşamış oldukları, daha sonra da

Genel Kültür İlalar (Bailalar) Kimlerdir?

İlalar (Bailalar) Kimlerdir?

0

Afrika’da yaşayan bir halk olan İlalar ya da bilinene diğer isimleri ile Bailalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Bailalar, İlalar, sukulumbueler ya da şukulumbueler olarak da bilinir, Zambia’nın başkenti Lusaka’nın batısındaki bir bölgede yaşayan Bantu halkı. Baila-Tonga dil kümesinden 12 değişik lehçenin konuşulduğu topluluklar arasında Lozlar, Kobalar, Lenceler, Tongalar, Totelalar ve Bailalar

Bilgi Dünyası

Anuaklar Kimlerdir?

0

Anuaklar Kimlerdir? Anuaklar nerede ve nasıl yaşarlar? Anuakların özellikleri, kültürleri nedir, hakkında bilgi. Anuaklar Kimlerdir? Anuaklar, Anivaklar olarak da bilinir, Nil kıyısında yaşayan ve Kuzey Luo dil öbeğine bağlı bir halktır. Nüfusunun dörtte bire yakın bölümü Sudan’ın güneydoğusunda, geri kalanı Etiyopya’da yaşar. Birkaç yüzyıl önce, Büyük Göllerin doğusundaki topraklardan bugünkü yurtlarına göç ettikleri sanılmaktadır. Sudanlı

Bilgi Dünyası

Amişler (Amishler) Kimlerdir? Hakkında Bilgi

0

Amişler (Amishler) kimlerdir? Amişler nerede ve nasıl yaşamaktadırlar? Amişler halkının kültürü ve yaşam biçimleri hakkında bilgi. Amişler (Amishler) Amişler (Amishler); Kadim Amish Mennonit Kilisesi’ne bağlı olup Kuzey Amerika’da yaşayan tutucu bir Hıristiyan grubun üyeleridir. Öğretisi, İsviçre’de, Alsace’ta (bugün Fransa’da) ve Almanya’nın güneyinde yaşayan Mennonitler arasında, 1693-97 döneminde tartışmalara ve mezhep bölünmesine neden olan, Mennonit din

Bilgi Dünyası

Ostyaklar ve Vogullar (Hantılar ve Mansiler) Kimlerdir?

0

Ostyaklar ve Vogullar (Hantılar ve Mansiler) Kimlerdir? Ostyaklar ve Vogullar nerede yaşarlar, yaşam tarzları ve tarihleri hakkında bilgi. Ostyaklar ve Vogullar (Hantılar ve Mansiler) Ostyaklar ve Vogullar, Hantılar ve Mansiler olarak da bilinir, Obi Irmağı havzasında yaşayan Batı Sibirya halklarıdır. Ural dil ailesinin Ugor koluna bağlı bir dil konuştukları için, Obi-Ugorları olarak adlandırılırlar. 1979 sayımına

Bilgi Dünyası

Ostrogotlar Hakkında Kısa Bilgi

0

Ostrogotlar kimlerdir, nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Ostrogotların tarihçesi, yaşam tarzı, hakkında bilgi. Ostrogotlar Ostrogotlar, doğu gotları olarak da bilinir, İS 2. yüzyıldan başlayarak Roma İmparatorluğu’yla karmaşık temasları aracılığıyla tanınan ve Kavimler Göçü (Völkerwanderung) içinde yer alan Gotların bir kolu. İS 3. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde bir konfederasyon, 5. yüzyıl sonlarında da Theoderich’in (Büyük) önderliğinde İtalya’da

Bilgi Dünyası Hukuk

İcra Takibinin Tarafları

0

İcra takibinin tarafları kimlerdir? Taraf, takip ehliyeti, husumet, tarafların temsili, takip arkadaşlığı, tarafların değişmesi hakkında bilgi. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI Bir icra takibinin alacaklı ve borçlu olmak üzere iki tarafı vardır. Alacaklı, alacak hakkı için takip başlatan kişidir. Borçlu ise kendisine karşı takip başlatılan kimsedir, icra takibi bazı durumlarda üçüncü kişileri de ilgilendirebilir; ancak üçüncü kişiler

Bilgi Dünyası

Başkurtlar Kimlerdir?

0

Başkurtlar kimlerdir? Başkurtlar nerede ve nasıl yaşarlar? Başkurtların özellikleri, kültürleri, tarihleri hakkında bilgi. Başkurtlar Kimlerdir? Başkurtlar, Rusya Federasyonu’nun Avrupa kesiminin doğusunda, Volga Irmağı ile Ural Dağları arasında ve Urallar’ın ötesinde oturan Türk kökenli bir halktır. Anayurtları, Ruslara oranla bir azınlık olarak kaldıkları Başkurt Özerk Cumhuriyeti‘dir. Nüfusları 1980’lerde 1 milyon 400 binden fazlaydı. Başkurtlar bugünkü topraklarına,

Bilgi Dünyası

Omahalar Hakkında Bilgi

0

Omahalar kimlerdir? Omahalar ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Omahaların kültürü, özellikleri, hakkında bilgi. Omahalar Omahalar; Siu dillerinin Dhegiha alt öbeğine bağlı bir dil konuşan Kuzey Amerika Ova Yerlileridir. Aynı alt öbeğe bağlı Ozaçlar, Ponkalar, Kanzalar ve Kuapolarla birlikte Atlas Okyanusu kıyılarından batıya göç ettiler. Bir süre Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina’da yaşadıktan sonra Ozark

Bilgi Dünyası

Normanlar Kimlerdir?

0

Normanlar kimlerdir? Normanlar nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Normanların özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Normanlar Normanlar; Fransa’nın (ya da Frank Krallığı’nın) kuzeyine yerleşen Vikingler ve torunlarıdır. Normandiya Düklüğü’nü kurarak, fetih ve kolonileşme amacıyla İtalya’ nın güneyi, Sicilya, İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’ya seferler düzenlemişlerdir. Adlarını “Kuzeyliler” anlamına gelen Nortmanni sözcüğünden alan Normanlar Danimarka, Norveç ve İzlanda

Bilgi Dünyası

İbibiolar Hakkında Bilgi

0

İbibiolar kimlerdir ve nerede yaşarlar? İbibiboların yaşam tarzı, kültürleri, tarihçeleri hakkında bilgi. İbibiolar İbibiolar, Nijerya’nın güneydoğu kesimindeki Cross River eyaletinde yaşayan halktır. Nijer-Kongo dil ailesinin Kua koluna bağlı bir Efik-İbibio lehçesi konuşurlar. Başlıca kolları şunlardır: Efikler, Kuzeyliler (En-yonglar), Güneyliler (Eketler), Deltalılar (Andoni-İbenolar), Batılılar (Ananglar) ve Doğulular (asıl İbibiolar). İbibiolar tropik ormanlarda yetişen yam, kökünden yararlanmak

Bilgi Dünyası

İberler Kimlerdir?

0

İberler kimlerdir ve ne zaman, nerede yaşamışlardır? İberler halkının kültürleri, özellikleri, tarihleri hakkında bilgi. İberler İberler; İspanya’nın güney ve doğusunda yaşayan, sonraları bütün yarımadaya adını veren tarihöncesi halktır. İÖ 8-6. yüzyıllar arasında dalgalar halinde göç eden Keltler, İspanya’nın kuzey ve orta kesimine yerleşerek Portekiz ve Galicia’ya da geçmelerine karşın Tunç Çağını yaşayan yerli halka dokunmadılar.

Bilgi Dünyası

İbolar Kabilesi Hakkında Bilgi

0

İbolar kimlerdir? İbolar kabilesi nerede yaşar, özellikleri, kültürleri nasıldır? İbolar kabilesi hakkında bilgi. İbolar İbolar, İgbolar olarak da bilinir, Nijerya’ nın güneydoğu kesiminde yaşayan halktır. Nijer-Kongo dil ailesinin Kua (Kwa) koluna bağlı İbo dilini konuşurlar. Kuzey (Onitsha), güney (Ovverri), batı (ika), doğu (Cross Irmağı) ve kuzeydoğu (Abakaliki) biçiminde beş kültür grubu altında toplanabilirler. Avrupa sömürgeciliğinden

Bilgi Dünyası

İyonlar Kimlerdir?

2

İyonlar kimlerdir? İyonlar nerede ve nasıl yaşamışlardır? İyonların medeniyetleri, tarihleri, özellikleri hakkında bilgi. İyonlar İyonlar; Anadolu’nun batı kıyılarında yaşamış Eski Yunan halklarından biridir. Yunan anakarasındaki Akhaia krallıklarını deviren Dor göçünden (İÖ y. 1000) sonra Attika ile Yunanistan’ın iç bölgelerinden Anadolu’ya göç ettikleri sanılır. Homeros’un destanlarında kısaca değindiği İyonlara ilişkin ilk yazılı belge Asur kralı Sinahheriba’ya

Bilgi Dünyası

Hudiler Hakkında Bilgi

0

Hudiler kimlerdir, nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Hudilerin özellikleri, tarihleri, kültürleri hakkında bilgi. Hudiler Hudiler, İspanya’nın dağınık Müslüman emirliklere (Tavaif-i Mülûk) bölündüğü 11. yüzyıldaki siyasal kargaşa döneminde, Zaragoza bölgesinde hüküm süren Müslüman Arap hanedanıdır. Tucibi emiri II. Munzir’in 1039’da öldürülmesinin ardından, onun el-Mustain adıyla tanınan müttefiki Süleyman bin Muhammed bin Hudi, Tucibi başkenti Zaragoza’yı ele

Bilgi Dünyası

İldenizliler Hakkında Bilgi

0

İldenizliler kimlerdir? İldenizliler ne zaman ve nerede kurulmuşlardır? İldenizliler hanedanlığı, özellikleri, tarihi hakkında bilgi. İldenizliler İldenizliler, Azerbaycan Atabegleri olarak da bilinir, bugünkü Azerbaycan’la İran Azerbaycanı’nda hüküm süren (1137-1225) Türk kökenli atabeg hanedanıdır. Hanedanın kurucusu Şemseddin İldeniz (hd y. 1137-75), Selçuklu veziri Kemalülmülk Simirumi’nin kölesiydi. Selçuklu sultanı I. Mesud, 1137’de İldeniz’i Selçuklu eyaletleri Arrân ile Azerbaycan’ın

Bilgi Dünyası

İgorotlar Kimlerdir?

0

İgorotlar kimlerdir, nerede yaşarlar? İgorotların özellikleri, kültürleri, yaşam koşulları hakkında bilgi. İgorotlar İgorotlar (Tagalog dilinde igorot: “dağlı”), Filipinler’de, Luzon Adasının kuzeyindeki dağlarda yaşayan çeşitli etnik grupların ortak adıdır. Bazıları dağ eteklerindeki tropik ormanlarda, büyük çoğunluk ise yüksek kesimlerdeki otlaklarda ve çam ormanlarında yaşamaktadır. 1990’ların başlarında toplam nüfusları 500 bin dolayındadır. Filipin dillerinin Kuzey Luzon altöbeğine

Bilgi Dünyası

Hiksoslar Kimlerdir?

1

Hiksoslar kimlerdir? Hiksoslar ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Hiksosların özellikleri, tarihteki yerleri hakkında bilgi. Hiksoslar Hiksoslar; İÖ y. 1674’te Mısır’ın kuzeyini istila ederek 15. sülale döneminde (İÖ y. 1674 – İÖ y. 1567) hüküm süren Sami kökenli Asyalılardır. Hiksos adı, Eski Yunanlı tarihçi Manethon (ü. İÖ 300) tarafından Mısır dilinde yabancı bir ülkenin yöneticisi anlamına

Bilgi Dünyası

Huronlar Hakkında Bilgi

0

Huronlar kimlerdir? Huronların özellikleri, nerede yaşamışlardır, tarihçeleri, kültürleri hakkında bilgi. HURONLAR Huronlar, İrokua dili konuşan Kuzey Amerika Yerli halkıdır. Fransız kâşif Jacques Cartier’nin 1534’te St. Lawrence Irmağını keşfettiği sırada bu ırmağın kıyılarında yaşıyorlardı. Bazıları çitlerle çevrili olan Huron köyleri anayanlı birkaç aileyi barındıran ağaç kabuğuyla kaplı geniş konutlardan oluşuyordu. Tarımla geçinen Huron toplumunda erkeklerin temizlediği

Bilgi Dünyası

Medici Ailesi Hakkında Bilgi

0

Mediciler kimlerdir? Medici ailesi, İtalyan hanedanının özellikleri nelerdir? Medici ailesi ile ilgili kısa bilgi. MEDİCİLER Ünlü bir İtalyan hanedanıdır. Bu hanedandan gelen devlet başkanları, 1421-1429’da Cumhurbaşkanı, 1434-1495 ve 1512-1519’da prens, 1537-1569’da duka, 1569-1737’de de büyük-duka olmak üzere Toskana’da hüküm sürdüler. Toskana’nın başkenti Floransa idi. Medici’ler Hanedanı’nın atası, Floransa Cumhurbaşkanı Salvestro oğlu Giovanni’dir. Bunun torununun oğlu

Bilgi Dünyası aborjinler

Aborjinler Hakkında Bilgi

0

Aborjinler kimlerdir? Aborjinler nerede yaşar, özellikleri, hayat tarzları, tarihçeleri, aborjinler hakkında bilgi. ABORJİNLER Aborjin kelimesi herhangi bir bölgede yaşamış yerlileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Avustralya yerlileri de Aborjinler olarak bilinmektedir. Aborjinler Avustralya’ya Güneydoğu Asya’dan gelmişlerdir. Bir göçebe hayatı yaşamışlar sınırları boyunca hareket halinde yaşamışlardır. Avlanırken mızrak ve bumerang, balık avında ise kanolar kullanmışlar, meyve ve sebze

Bilgi Dünyası

Sofistler Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Sofistler kimlerdir? Sofistlerin özellikleri, felsefeleri nelerdir? Sofistler, Sokrates öncesi felsefeciler hakkında bilgi. SOFİSTLER Deneyimci ve duyumcu bir felsefeye dayanarak diyalektiği bağılcı ve kuşkucu bir yönde geliştiren Sokrates öncesi felsefecilere verilen addır. Bir okul, bir çığır oluşturan sofistlerin benimsedikleri felsefe, idealizmi ve tanrıbilimi eleştiriyor, eğitim ve öğretimin önemi üstünde duruyor ve daha demokratik bir siteye (devlet)

Bilgi Dünyası

Kutluklar Hakkında Bilgi

0

Kutluklar devleti ile ilgili olarak genel bilgiler. Kutluklar kimlerdir? Kutluklar devleti dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Göktürk İmparatorluğumun ikinci devresinde hüküm sürmüş hanedandır. İmparatorluk, yazıtlarda anlatılan zayıf duruma düştükten sonra aynı hanedandan İlteriş Kutluğ Kağan 682’de devleti kalkındırdı ve eski parlak durumuna getirdi. Bu hakanın adı Türk devletine verilerek yeni bir devlet gibi

Bilgi Dünyası

Karahanlılar Kimlerdir?

0

Karahanlılar devleti ve Karahanlılar ile ilgili olarak kısa ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Karahanlılar kimlerdir? Bir Türk imparatorluk hanedanıdır. 955’te bu hanedandan Abdülkerim Satuk Buğra Han ile birlikte bütün imparatorluk İslam dinini kabul etti. Böylece, Türk tarihinin 12 yüzyıl süren Şamanlık devri kapandı, İslam devri başladı. Bu bakımdan, Karahanlılar’ın Türk tarihindeki rolü büyük oldu.

Bilgi Dünyası

Pleiade Nedir?

0

16. yüzyılda Fransa’da yaşayan şairlerin kurmuş olduğu bir topluluk olan Pleiade ile ilgili genel bilgiler. Pleiade şairleri kimlerdir? XVI. yüzyılda Fransız edebiyatında bir şairler topluluğudur. 7 kişi oldukları için kendilerine Boğa burcunda 7 yıldızdan meydana gelen Pleiade (Süreyya) yıldız topluluğunun adını almışlardı. Pleiade şairleri şunlardır: 18 yaşında sağır olan Pierre de Ronsard (1524- 1585), Jean

Bilgi Dünyası Çingeneler

Çingeneler Hakkında Bilgiler

0

Dünyanın belki de en hür ve en neşeli yaşayan ancak tarih boyunca bir çok sıkıntıdan geçmiş olan Çingeneler hakkında genel bilgilerin ve Çingenelerin yaşayışları hakkında bilgi veren yazımız. Avrupa’nın muhtelif yerlerinde, Kuzey Afrika’da, İran ve Amerika’da yaşayan, kendilerine mahsus birçok özellikleri olan eski bir kavimdir. Dillerinin Hintlilerinkiyle karşılaştırılması sonunda, asıllarının Hindistan’dan geldikleri sanılmaktadır. Çingeneler Hindistan’dan

Bilgi Dünyası

Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler / Kişiler

0

Türklerin İslamiyet dinine geçmesi ile birlikte İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler / kişiler kimlerdir? İslam’ın, sonraki asırlarda bütün Türklerin ortak dini olmasında katkısı çok olan tarihi şahsiyetler olmuştur. Bu seçkin insanlar, bilgileri, üstün bilgi ve ahlaki şahsiyet sahibi oluşları, Allah yolunda yaptıkları hizmetleri, Allah ve peygamber sevgisinin onlarda doruk noktada oluşu gibi özellikleri, Türk

Coğrafya Türkiye Haritası

Türkiye’nin Sınır Komşuları

0

Türkiye Cumhuriyeti tam 8 ülke ile sınır komşusudur. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistandır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir kısım toprakları üzerinde kurulmuş yeni bir devlet olduğundan, İran sınırından başka bütün sınırları yenidir. Doğudaki İran sınırı 1639’da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiş, o zamandan beri değiştirilmemiştir. Uzunluğu 470 km.’dir. Türk-İran sınırının

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Türk Büyüklerinin İsimleri

1

Ünlü Türk büyükleri kimlerdir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere binlerce yıllık Türk tarihinden seçme Türk büyüklerine ait kısa listenin yer aldığı yazımız. Şu anda dünya üzerinde yaklaşık olarak 250 milyondan (2015 yılı) biraz daha fazla Türk’ün yaşadığı tahmin edilmektedir. Binlerce yıllık bir tarihi olan ve ayak basmadığı ülke toprak kıta kalmamış olan Türkler tarih

Bilgi Dünyası

Avarlar Hakkında Geniş Bilgi

0

Avarlar kimlerdir? Avarların kuruluşu, tarihi, savaşları, yaşam tarzları, eski Avar eserleri hakkında geniş bilgi. Avrupa’da Önemli Rol Oynamış Türk Kavmi: AVARLAR AVARLAR III.-IX- yüzyıllar arasında dünya tarihinde önemli rol oynamış bir Türk kavmidir. Tarihi, Asya dönemi (III.-VI. yüzyıl) ve Avrupa dönemi (VI.-IX. yüzyıl) olmak üzere ikiye ayrılır. Hun İmparatorluğunun yıkılmasından sonra, Türkler’in ikinci imparatorluk hanedanı

Bilgi Dünyası Celali İsyanları

Celali İsyanları Sebepleri ve İsyancılar Hakkında Bilgi

0

Celaliler kimlerdir? Kimlere Celaliler denir? Celali isyanlarına isim veren celaliler nedir haklarında bilgi. , Osmanlı İmparatorluğunda Anadolu’da merkeze karşı isyan edenlerin hepsine birden Celaliler adı verilir. 1519’da Bozoklu Celal’in isyanından dolayı sonraki bütün asilere “Celali” denilmiştir. Bu isyanlar bilhassa XVI. yüzyılın son, XVII. yüzyılın ilk yıllarında olmuştur. İstanbul’daki devlet adamlarının Anadolu’yu, yani imparatorluğun dayanağı olan

Bilgi Dünyası

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

0

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun üyeleri ve bu üyelerin görevleri ile ilgili kısa bilgiler. Divan Kurulu üyelerinin bazı görevleri şunlardır: Vezir-i Azam (Sadrazam) Sadrazam (Vezir-i Azam), padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazam, padişah bulunmadığı zamanlarda orduyu yönetirdi. Bütün tayinler aziller ve terfiler birinci derecede sadrazamın emriyle yapılırdı. Vezirler Günümüzdeki devlet bakanları konumunda

Bilgi Dünyası

İbraniler Hakkında Bilgi

1

İbraniler kimlerdir? İbraniler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? İbraniler’in tarihi, hakkında bilgi. İbraniler; Bugünkü Yahudiler’in atası olan Samî kavimlerden biridir. Mezopotamya ile Suriye arasında çobanlıkla geçinen ilkel bir topluluktu. Sonradan Filistin’e yerleştiler. Filistin’ in yerli halkı olan, daha yüksek bir medeniyeti temsil eden gene Samî aslından ‘Ken’aniler’le karşılaştılar. Hz. İbrahim’in torunlarından Hz. Yakup’un oğlu Hz.

Bilgi Dünyası

Vikingler Hakkında Bilgi

0

Vikingler kimlerdir? Vikingler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Vikinglerin özellikleri, hakkında bilgiler. Vikingler; Viking sözcüğü Orta Çağda denizden gelen soyguncu anlamına geliyordu. Günümüzde Viking’i İskandinav ülkeleri Norveç, Danimarka ve İsveç’te yaşamış kuzeyli halklar için kullanıyoruz. Vikingler kendi ülkelerinde çiftçiydiler. MS 8. yy.da daha fazla toprak aramaya başladılar. Denizi geçerek baskınlar yaptılar ve başka ülkelere yerleştiler.

Bilgi Dünyası

Hunlar Kimdir? Hunlar Tarihi – Hakkında Bilgi

0

Hunlar kimlerdir? Hunlar ne zaman ve nerede yaşamışlardır, kurucusu kimlerdir? Hunların özellikleri, tarihleri hakkında bilgi. Hunlar; İÖ 3. yüzyılın sonunda, Orta Asya’nın büyük bir bölümüne 500 yıldan uzun bir süre egemen olacak büyük bir kabile birliği oluşturan ve İS y. 370’te Avrupa’yı istila ederek büyük bir imparatorluk kuran göçebe halk. Asya Hunları (Hiungnular) ve Türk

Bilgi Dünyası

Hupalar Hakkında Bilgi

0

Hupalar kimlerdir, nerede yaşalar? Hupaların özellikleri, kültürleri, yaşam şekilleri, tarihçeleri hakkında bilgi. Hupalar; Kuzey Amerika’da, Kuzeybatı kıyısı Yerli halklarından biridir. California’daki Trinity Irmağının aşağı kesimlerinde yaşayan Hupalar Atabask dillerinden dilini konuşurlardı. Kültürel bakımdan Yuroklara benzerlerdi. Genellikle Yuroklarla ticaret yapar, kıyı sekoyasından kanolar, tuzlu su balığı, midye ve deniz yosunu karşılığında meşe palamudu ve karada yetişen

1 2