Browsing: mezhebi

Bilgi Dünyası Ariusçuluk (Aryanizm) Nedir?

Ariusçuluk (Aryanizm) Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır ve İnançları Nedir?

0

Arius tarafından kurulan Ariusçuluk (Aryanizm) öğretisi ne demektir? Bu öğretinin içeriği, inançları, hakkında iki farklı kaynaktan bilgi. Ariusçuluk, İS 4. yüzyıl başlarında Arius’un ortaya attığı inançtır; Tanrı’nın eşsiz olduğu, O’na eş koşulamayacağı ilkesini savunur. Kendiliğinden var olan ve değişmeyen yalnızca Tanrı olduğuna göre, o paylaşılamaz ve kendisine ulaşmak olanaksızdır. Dolayısıyla Oğul olarak adlandırılan varlık Tanrı

Bilgi Dünyası

İmamiye Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İmamiye nedir, İmamiye mezhebinin özellikleri nelerdir? İmamiye mezhebinin tarihçesi, inandıkları, İmamiyeye göre İslamiyet hakkında bilgi. İmamiye İmamiye; İsna Aşeriye, On İki İmamcılık ya da Caferilik olarak da bilinir, Şiiliğin çoğunluk mezhebidir. Günümüzde Iran İslam Cumhuriyeti’nin resmî mezhebidir. İmamlara inanmayı dinin temelleri arasında saydığı ve imamlığın nassla ya da vasiyetle belirlendiğini savunduğu için İmamiye adıyla anılır.

Din

Şafiilik Mezhebi Nedir

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Şafiilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Şafiilik nedir? Şafiîlik Şafiilik, ünlü İslam hukuku bilgini imam-ı Şafiî’nin görüşlerinin sistemleştirilmesinden oluşmuş bir ekoldür. Bu mezhebin metotları da, diğer bütün mezheplerde olduğu gibi bir mesele hakkında önce Kur’an ve sonra da sünnete müracaat şeklindedir. Eğer bunlarda

Din

Mu’tezile Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Mu’tezile mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Mu’tezile nedir? Sözlükte “ayrılmak, uzaklaşmak ve bir tarafa çekilmek” manasına gelen Mu’tezile, itikadî İslâm mezheplerinden birinin adıdır. Kurucusu Vâsıl İbn Ata’dır. Vâsıl büyük günah meselesinde hocası Hasan Basrî ile aynı görüşü paylaşmadığından, arkadaşlarıyla birlikte O’nun meclisini terk etmiş ve bu

Din

Hanefi Mezhebi Nedir?

0

Müslüman dünyasının büyük bir çoğunluğunun da kabul etmiş olduğu Hanefilik mezhebi nedir? hanefilik ne anlama gelir? Müslümanlar’ın çoğunluğunun kabul ettiği mezhebin mensuplarına verilen addır. Hanefîlik, 4 Sünnî mezhepten, zaman bakımından ilkidir. Bu mezhebin kurucusu «İmâm-ı Azam» (En Büyük İmam) denilen Ebu-Hanife Numan ibni Sabit’tir. (Küfe, 699 – Bağdat, 769). Dört Sünnî mezhebin en liberal olanı

Bilgi Dünyası

Protestanlık Mezhebi Hakkında Bilgiler

0

Hıristiyanlık mezhebi ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Protestanlık mezhebinin özeliklerinden bahseden yazımız. Hıristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biridir. Yerleşmiş kuralları protesto ettikleri, akıl ölçüsüne yer verdikleri için bu mezheptekilere «protestan» denilmiştir. XVI. yüzyılda Martin Luther’le Jean Kalvin’in ortaya attıkları düşünceler üzerine, Katolikliğe aykırı görülen bütün mezhep ayrılıkları, zamanla bu ad altında toplandı. Ortaçağ’ın sonlarında,

Din

Haricilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Hariclik mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hariclik nedir? Ali ve Muaviye taraftarının dışında kalanlar anlamına gelen hariciler, başlangıçta dördüncü halife olarak Ali’yi tanımışlardı. Ancak Hz. Ali ile Muaviye arasındaki Sıffin savaşının çözümünde bir hakeme başvurma meselesi gündeme gelmişti. Hakem olayı denilen bu olayda, Muaviye taraftarları yenileceklerini

Din

Hanbelilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Hanbelilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Hanbelilik nedir? Hanbelîlik Hanbeli mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel’in sistematize ettiği bir ekoldür. Bu mezhebin en önemli özelliği kıyas ve re’y (görüş)’den ziyade ayet, hadis ve sahabe sözlerine ağırlık vermesidir. Bunun için bu mezhepte hadise dayalı bir

Din

Malikilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Malikilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Malikilik nedir? Malikîlik Malikilik, Eb’u Abdullah Mâlik bin Enes tarafın dan sistemleştirilmiş bir mezheptir. Maliki mezhebi daha çok Kuzey Afrika’da yaygındır. İspanya Müslümanların hakimiyetindeyken Malikilerin merkezi konumundaydı. Maliki mezhebinin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına büyük önem

Din

Hanefilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Hanefilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Hanefilik nedir? Hanefîlik Hanefîlik, ünlü Türk bilgini İmam Ebu Hanife veya İmam-ı Azam olarak bilinen Numan. b. Sabit’in görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir. Mezhep, önce Irak’ta daha sonra Türkiye, Balkanlar, Pakistan Kafkasya, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika’da

Din

Caferilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Caferilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Caferilik nedir? Caferîlik Şii doktirinin bir kolu olan Caferilik, imam Cafer Sadık’ın görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. Caferilikte dini hukuk ilkeleri, Kur’an, Sünnet ve Oniki İmamın söz ve uygulamalarından çıkarılır. Caferiler Oniki imam kanalıyla gelen hadisleri esas alırlar. Sünnilerin

Din

Eş’arilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Eş’arilik mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Eş’arilik nedir? Eşarîlik Hicri 4 ile 5. yüzyıllarda gelişen ve temelde Mutezilenin akılcı kelamına karşılık oluşan itikadi bir mezhebin adıdır. Kurucusu, Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’dir. Eş’arilik, İslam’ın nakille gelen inançlarını akılla destekleyerek sağlam bir zemine oturtmayı ve böylece dini inanç esaslarını iç

Din

Maturidilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Maturidilik mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Maturidilik nedir? Mâtûridîlik, ünlü Türk din bilgini imam Matüridî tarafından temelleri atılan bir mezheptir. Maturidilik, tamamen aklı esas alan Mutezile ile tamamen nakli öne çıkaran Selifilik arasında orta bir yerde bulunmaktadır. Matüridîye göre iman; “kalp ile tasdik dil ile ikrar

Din

Şiilik (Şia) Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Şiilik mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Şiilik nedir? Arapça bir kelime olan “Şia” “takipçiler” ve “peşinden gidenler” anlamına gelmektedir. Şia, Hz. Ali’nin yolundan gidenler, onu takip edenler anlamına gelen “Şiât-u Ali” ifadesinin kısaltılmışıdır. Şiîlik mezhebine mensup olanlara Şiî denir. Şiilikte Hz. Ali’nin çok özel biryeri vardır.

Bilgi Dünyası

Jean Calvin Kimdir?

0

Jean Calvin kimdir? Jean Calvin hayatı, biyografisi, Calvincilik mezhebi hakkında bilgi. Jean Calvin; Fransız ilahiyatçısı, Calvincilik mezhebinin kurucusudur (Noyon 1509-Cenevre 1565). Genç yaşta Protestan düşüncesini benimseyip Cenova’ya gitti. Cauvin olan soyadını Calvinus olarak Latinceleştirdi. Bu ad sonradan Fransızcada Calvin olarak yerleşti. Çok iyi bir ilahiyat öğrenimi gördü. Ayrıca Paris’te hukuk okudu ve Yunanca öğrendi. 1532’de

Bilgi Dünyası

Ortodoksluk Hakkında Bilgi

0

Ortodoksluk nedir? Ortodoksluk mezhebinin özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Ortodoksluk; Hristiyanlığın mezheplerinden biridir. Vahye ve Meşru Kilise’nin kararlarına uygun olan öğretilerin tümüdür. Papa’nın İsa’nın yetkilerini taşımadığını, tek Tanrısal önder olan İsa’nın görevlerinin kimseye devredilmediğini, dinin temelinin doğru inancı benimsemek olduğunu savunun bu mezhebin adı, Yunanca Doğu Kanı anlamına gelen “Othos Doksa” sözcüğünden gelir. Bu inancı benimseyenler,

Bilgi Dünyası

Katoliklik Nedir?

0

Katoliklik nedir? Katolikliğin tarihçesi, katolik mezhebleri nelerdir, hakkında bilgi. Katoliklik; Hristiyanlığın mezheplerinden biridir. İsa daha sağlığında tüm yetkilerini en yalan arkadaşı Havari Paulus’a vermişti. Aziz Paulus Hıristiyanlığı yaymak amacıyla gittiği Roma’da öldürülünce, Roma Kilisesi, İsa’dan Petrus’a geçen dinsel yetkilerin onun öldürüldüğü yer olan Roma’da kurulan kiliseye geçmesi gerektiğini savundu ve Roma Kilisesi’nin dinsel önderi olan

Bilgi Dünyası

Protestanlık Hakkında Bilgi

0

Protestanlık nedir? Protestanlığın tarihçesi, özellikleri, mezhebin ortaya çıkması hakkında bilgi. Protestanlık;reform hareketlerinden doğan Kilise’nin kararlarına uygun, öğreti ve düşüncelerin tümünü benimseyen, Hristiyan mezhebidir. Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biri olan Protestanlık, 14. yüzyılda Roma Katolik Kilisesi’ne karşı doğarak, 1529’da ondan ayrıldı. Alman din adamı Martin Luther tarafından kurulan bu mezhep, temelde birkaç öğretiye dayanır. Bu öğretilerden