Browsing: nazım

Dil ve Edebiyat Divan Edebiyatı

Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri

0

Divan şiirinde nazım şekilleri ve türleri nelerdir? Divan şiiri nazım şekillerine örnekler, hakkında bilgi. Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri Muhammes: Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan şiirlere muhammes denmiştir. Genellikle 4-8 bent arasında yazılan muhammesler, şu uyak düzeniyle oluşturulmuştur: aaaaA bbbbA ccccA ddddA ÖRNEK Vay yüz min vay kim dildârdcın ayrılmışam Fitne-çeşm ü sahir-i

Dil ve Edebiyat

Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Halk tasavvuf edebiyatı, tekke edebiyatı nazım tür ve şekilleri nelerdir, özellikleri, örnekler ve hakkında bilgi. HALK TASAVVUF EDEBİYATI (TEKKE EDEBİYATI) NAZIM TÜR ve ŞEKİLLERİ : 1. HİKMET 2. İLAHİ 3. NUTUK 4. DEVRİYE 5. AYİN 6. ŞATHİYAT-İ SOFİYANE 7. BEZM-İ CEM Tekke edebiyatı halk edebiyatının önemli bir koludur. Bu edebiyata bağlanan şairlerin çoğu medrese öğrenimi

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Kıta

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Kıta nedir? Kıta özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Kıt’a KIT’A : Kıt’a iki beyitlik bir nazım türüdür. Esas kıt’a iki beyitten fazla olmaz. Yalnız gazel yazmada en güç şey matla bulmak olduğu için, matla bulamamış olan şairler, beş ve daha fazla beyitle meydana getirdikleri matlasız gazellerini, divanlarına kıt’a

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Musammat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Musammat nedir? Musammat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Musammat MUSAMMAT : Musammat, bir tür değil, bir nazım şeklidir. Fakat nazmın kafiyeleneşi bakımından ayrıca bir önemi vardır. Gazel ve kaside gibi nazımların mısraları, ölçü gereğince ikişer bölüme ayrılır. Böylece her beyitte dört bölüm bulunur. Bazı şairler, beytin birinci mısrasındaki

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Müstezat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Müstezat nedir? Müstezat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Müstezat MÜSTEZAT : Divan edebiyatında müstezat denen nazım şekli özel bir önem taşımaktadır. Müstezat bir manzumenin mısralarına kısa mısralar eklemek suretiyle yapılır. Müstezat, «artık mısra» demektir. Artık mısra, şu ölçünün ilk ve son kalıplarıyla yapılırdı : Mef’ûlü mefâilü mefâilü feûlün

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Mersiye

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Mersiye nedir? Mersiye özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Mersiye MERSİYE : Mersiye, ölçüler için yazılan ve terkib-i bent biçiminde düzenlenen, beyit birimine bağlı bir nazım türüdür. Din büyükleri için yazılan mersiyeler olduğu gibi, din dışı kişiler için de yazılan mersiyeler vardır. Mersiye Halk edebiyatımızın ağıt türüne karşılık sayılabilir.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Terci-i Bent

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terci-i Bent nedir? Terci-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Terci-i Bent TERCİ-İ BENT : Şekil bakımından Terkib-i bent’e benzer. Yalnız bentler arasındaki geçiş beyti, değiştirilmeden tekrarlanır. Yani bütün bentler arasındaki bağlantı aynı beyitle yapılır. Sekiz – on bendin aynı beyitle bağlanabilmesi için bütün bentlerin bu beyitle ilgili

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Terkib-i Bent

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terkib-i Bent nedir? Terkib-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Terkib-i Bent TERKİB-İ BENT : Terkib-i bentler başlıca iki çeşit konu üzerinde yazılır. Ya şairin kendi felsefi düşüncelerini, toplumun bozuk yönlerini; riyâkârlıkları, dalkavuklukları, hasislikleri; devlet büyüklerinin kötü davranışlarını ele alır, bunları tenkid eder, ya da mersiye konularını işler.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Kaside

0

Divan edebiyatında kaside nedir? Kasidenin bölümleri, özellikleri, kaside örnekleri, kaside hakkında detaylı bilgi. Divan Edebiyatında Kaside KASİDE : Kaside dış görünüş bakımından tıpkı gazele benzer. Bu da beyit birimiyle yazılır. Yalnız gazelden çok uzundur. Kaside en az otuz üç, en fazla da doksan dokuz beyit olur. Fakat en çok tutulanları 45 – 50 beyit arasında

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Gazel

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden gazel nedir? Gazel özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Gazel GAZEL Gazel, beyit birimiyle meydana getirilmiş bir nazım türüdür. İlk beyti Matladır. Yani ilk beytin mısraları birbirleriyle kafiyelidir. (Matla deyince, mısraları birbirleriyle kafiyeli olan beyit anlaşılmalıdır). Matla, mısraları kendi aralarında kafiyeli ilk beyit olmakla beraber, gazelin tümünün bundan çıkması

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Müfret

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden müfret nedir? Müfret özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Müfret MÜFRET (Bağımsız beyit) : Müfret tek başına beyittir. Divanların sonuna Müfredat başlığı altında konan bir nazım türüdür. Müfretlerin kendilerinden başka hiç bir nazım türüyle ilişkisi yoktur. Müfretlerin, mısraları birbirleriyle kafiyeli olanları yanında, olmayanları da vardır. Kafiyeli olmaları şart değildir.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Beyit

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden beyit nedir? Beyit özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Beyit BEYİT : Beyit iki mısranın anlam bakımından birbirlerini tamamlamalarından, yani bir söz (cümle) meydana getirmelerinden doğmuş iki mısralık bir nazım birimidir. Bir nazım türü değildir. Eskiden birçok nazım şekilleri, beyit dediğimiz ikişer mısralık bölümlerin alt alta sıralanmasıyla meydana getirilirdi.

Bilgi Dünyası

Divan Edebiyatında Mısra

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden mısra nedir? Mısra özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi. Divan Edebiyatında Mısra MISRA (Âzâde mısra) : Mısra, ölçülü (vezinli) tek satırlık nazımdır. Aynı ölçüde yazılmış başka bir mısra ile birleşirse beyit meydana gelir. Hiç bir manzumeye bağlı olmayan mısra, tek başına en küçük nazım türüdür. Divan Edebiyatı sanatçıları tek mısra âzâde

Bilgi Dünyası Edebi Eser

Nazım Ne Demek?

0

Bir edebiyat terimi olan nazım nasıl tanımlanır. Karşıtı olan nesir ile arasındaki farklar nelerdir? Nazım ile ilgili olarak genel bilgiler. Edebiyatta vezinli sözlere «nazım» (koşuk) denir. Bu tarzda yazılmış yazılar da «manzum» diye anılır. Nazmın karşıtı «nesir»dir. İnsanların, başlangıçta, duygularını, düşüncelerini nazımla anlattıklarını ileri süren bilginler vardır. Gerçekten de, en eski sözlü eser olarak bilinen

Bilgi Dünyası Edebi Eser

Nesir ve Nazım Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

0

İki farklı edebiyat türü olan nesir nedir, nazım nedir? Nesir ve Nazım arasındaki farklar ile benzerlikler hakkında kısa bilgiler. Edebiyat güzel sanatlardan birisidir. Düşüncelerin, duyguların söz, ya da yazı halinde, güzel, etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır. İnsanların her gün kullandıkları kelimeler sayısızdır. Dostlarımızla konuşuruz, iş konusunda çeşitli kimselerle görüşürüz. Bu çeşitli konuşmalar kısa zamanda unutulup

Bilgi Dünyası

Sone Nedir?

0

Sone nedir ne demektir? Sone tanımı ve sone ile ilgili genel bilgiler ve bu konuda ünlü olmuş sanatçıların isimleri. SONE, (İt. sonnetdan Fr. sonnet); kökence İtalyan Edebiyatı’nın bir nazım biçimi (ölçü özelliği, uyak dağılım, dize kümelenişleri bakımından bir koşuk parçasının biçim özellikleri toplamı). Fransız Edebiyatı’na geçmiş, Servet-i Fünun döneminden başlayarak Türk edebiyatında da örnekleri yazılmıştır.

Bilgi Dünyası

Tasavvufi Halk Edebiyatı Özellikleri – Nazım Türleri

0

Tasavvufi Halk Edebiyatı (Tekke edebiyatı) nın maddeler halinde genel özellikleri, nazım türleri hakkında bilgi. Tasavvufi Halk Edebiyatı (Tekke Edebiyatı) Tasavvuf, İslamiyetin ortaya çıkışından iki yüzyıl sonra Arabistan, İran ve Horasan’da iyice belirmeye başlayan sonra İslam dünyasını saran bir fikir, inanç ve yaşama tarzıdır. Tasavvufun sistemleşmiş şekline tarikat diyoruz. Temeli aynı, fakat şekil bakımından farklı olan

Bilgi Dünyası

Nazım Ölçüsü Nedir

0

Nazım ölçüsü nedir? Nazım ölçüsü ne anlama gelmektedir. Nazım Ölçüsü hakkında bilgi ve örnekler Nazımda kullanılan bir uyum (ahenk) ölçüsüdür. Edebiyattaki iki anlatım yolundan biri olan nazım (Arapça nazm); sözcük anlamıyla dizme, sıraya koyma, düzenleme demektir ve en eski örneklerden başlayarak ölçülü (vezinli) dizelerin (mısraların) sonlarındaki uyaklarla (kafiye) belirlenerek belli nazım birimleri (koşma, beyit, dörtlük,

Bilgi Dünyası edebiyat

Balad Nedir? Hakkında Bilgi

0

Balad ne demektir? Balad nasıl bir nazım şeklidir, özellikleri nelerdir? Bu biçimdeki usta şairler, örnekleri, hakkında bilgi. Balad Balad; Batı edebiyatlarında bir nazım biçimi; biçimin belirlediği bir şiir türü; dans şarkısıdır.  Tarihsel serüveni içinde edebiyat ve müzik terimi olarak gelişerek değişen anlamlar alan balad, Fransızcanın güneş lehçesinde (Provansça) dans anlamındaki “balada”dan gelir. Müzikle sözün hemen

Bilgi Dünyası

Nazım Nedir

0

Nazım nedir? Nazım kelime anlamı ve nazım edebiyattaki anlamı. Nazım ile ortaya çıkartılmış eserlerin ortak özellikleri hakkında ve nazım hakkında bilgi. Kelime anlamı olarak nazım dizme, düzenleme, sıralama anlamına gelmektedir. Edebiyattaki anlamı ise iki anlatım yolundan biri: Duyguları, istekleri, uyum (ahenk) ve ritm sağlayan herhangi bir ölçüye göre sıralanmış sözlerle anlatma, gerekli ses benzeşmeleri katarak