Browsing: neresidir

Coğrafya pannonia

Pannonia Neresidir?

1

Pannonia neresidir, nerededir? Pannonia coğrafi konumu, özellikleri, tarihi, tarihçesi nedir, Pannonia hakkında bilgi. Pannonia Pannonia; Roma İmparatorluğu’nda, bugünkü Macaristan’ın batı, Avusturya’nın doğu, Yugoslavya, Hırvatistan ve Slovenya’nın ise kuzey kesimlerinin bir bölümünü içine alan eyalettir. Pannonialıların büyük çoğunluğu Illyria kökenli olmakla birlikte eyaletin batısında az sayıda Kelt de yaşıyordu. Bölgenin Romalılarca fethi İÖ 35’te, sonradan Caesar

Bilgi Dünyası

İlirya Neresidir? Hakkında Bilgi

0

İlirya neresidir, nerededir? İlirya tarihi, özellikleri, dili, eyaletleri nelerdir? İlirya hakkında bilgi. İlirya İlirya; Balkan Yarımadasının kuzeybatı kesiminde İÖ y. 10. yüzyıldan başlayarak Hint-Avrupa halklarından İliryalıların oturduğu bölgedir. İliryalıların en güçlü olduğu dönemde sınırları, Tuna Irmağından Adriyatik’teki Ambrakia Körfezine ve gene bu denizden Sar Dağlarına kadar uzanmıştır. Hallstatt kültürünün parçası olan İliryalılar kabileler halinde yaşarlardı.

Bilgi Dünyası

Melanezya Nerededir?

0

Melanezya denilen adalar topluluğu nerededir? Melanezya bölgesi ile ilgili olarakgenel bilgilerin verildiği yazımız. Büyük Okyanus’un güneybatısında büyük bir takımadalar topluluğudur. Avustralya’nın bütün kuzeydoğu açıklarını bir yay gibi çevreler. Melanezya Adaları arasındaki en önemli takımadalar Bismarck, Salomon, Santa Cruz, Loyaute, Yeni Hebrid, Yeni Kaledonya ve Fiji takımadaları’dır. Yeni Gine’nin kuzeydoğusu da Melanezya’ya girer. Yüzölçümü: 945.000 kilometrekare

Bilgi Dünyası

Saksonya Neresidir?

0

Günümüzde Almanya’da bir bölgenin ve eski bir krallığın adı olan Saksonya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Almanya’da, Elbe nehrinin orta kesimindeki bir bölgenin ve eski bir devletin adıdır. Saksonya, Avrupa’nın nüfusu en yoğun bölgesidir. Saksonya, gerek yeraltı, gerek yerüstü zenginliğiyle büyük önem taşır. Almanya’nın İkinci derecede zengin kömür madenleri buradadır. Makina, dokuma, kimya,

Bilgi Dünyası

Sadabat Hakkında Bilgiler

0

Sadabat nedir? Sadabat denilen yer neresidir? Sadabat ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihi bilgilerin yer aldığı yazımız. XVIII. yüzyılda, sonradan «Lâle Devri» diye anılan zevk ve sefahat günlerinde, genel olarak, İstanbul’da Kâğıthane’ye ve Kâğıthane âlemlerine mal edilmiş bir addır. «Saadâbat» (Sa’dâbâd) aslında, Kâğıthane’nin, ya da burada yapılan zevk, safa, eğlence alemlerinin değil, saray yavrusu

Bilgi Dünyası

Prusya Devleti Hakkında Bilgi

0

Prusya neresidir? Prusya devleti hakkında bilgi ve Prusya tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski bir Alman devletidir. Bugünkü Almanya toprakları üzerinde, uzun zaman Avrupa’nın en kudretli askeri devleti olarak yaşamıştır. En geniş zamanında Almanya halkının üçte ikisi Prusya’da yaşıyordu. Ülke batıda Belçika ile Hollanda’dan doğuda Polonya’ ya kadar uzanıyor, kuzeyde de Baltık

Bilgi Dünyası

Makedonya Bölgesi Neresidir?

0

Balkanlarda ki bir bölgenin adı olan ve aynı isimli bir de ülke bulunan Balkanların güneyindeki bölge hakkında bilgiler. Makedonya, Balkan Yarımadasının güneyinde kalan bölgedir. Yüzölçümü 66.231 kilometrekare. Sınırları kesin olarak belirlemek zordur. Kuzeybatıdan Şar Dağları ve Vardar Irmağı’nın yukarı çığırı, batıdan Ohri ve Prespa gölleri, güneybatıdan Pindus Dağları, güneyden Teselya ve Olimpus Dağı, güneydoğudan Ege

Bilgi Dünyası

Rumeli Tarihçesi

0

Rumeli neresidir? Rumeli’de kimler, nasıl yaşamışlardır? Rumeli’nin tarihteki yeri, önemi ve tarihçesi hakkında bilgi. RUMELİ Balkan Savaşı’na kadar Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunan Balkan ülkelerinin topuna verilegelen bir addır. Eskiden, Romalılar’dan ötürü, Anadolu’ya «Diyar-ı Rûm» (Roma Ülkesi) denirdi. Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan Yunanlılar’a da bundan dolayı, yanlış olarak, «Rum» denilmiştir. Gerçekte ne «Rum», ne de

Bilgi Dünyası

İyonya ve İyonya Medeniyeti Hakkında Bilgi

0

İyonya ve İyonyalıların kurmuş oldukları medeniyet ile ilgili bilgiler. İyonya şehirleri, yaşam tarzları ve medeniyetleri hakkında kısa bilgiler. Eski çağlarda, Anadolu’nun batı kıyılarına İyonya denirdi, İyonya doğuda Lidya’yla komşuydu. Yunanistan’dan gelen İyon kavimleri burada yerleşmişler, yüksek bir medeniyet kurmuşlardı. Yalnız kıyı şehirleriyle Ege Denizi’ndeki adaların bir kısmı, İyonlar’a aitti. Yunan medeniyeti de daha sonra bu

Bilgi Dünyası

Göller Bölgesi Neresidir?

0

Göller bölgesi neresidir? Göller bölgesinde bulunan göller, göllerin özellikleri, hakkında bilgi. Göller Bölgesi; Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya’nın kuzeyinde Isparta, Burdur illeriyle Afyonkarahisar ve Konya illerinin küçük bir bölümünü kapsayan bölgedir. Genelde 950-1.100 m arasında değişen yükselti, yer yer 1.500-2.000 m’ye ulaşır. Batı Toroslar adıyla anılan bölgedeki dağların en yüksek noktası, Beyşehir Gölü‘nün güneybatısındaki Dedegül Dağı (2.992