Browsing: osmanlı

Bilgi Dünyası

Osmanlı El Sanatları Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı El Sanatları ve gelişimi ile ilgili bilgiler. Osmanlılarda hattatlık, minyatür, resim, tezhip, çinicilik gibi el sanatları hakkında bilgiler. Hattatlık ve El Yazmaları Güzel yazı yazma sanatı olan Hattatlık Osmanlılarda oldukça gelişmişti. Levhalarda sülüs, dinî kitaplarda nesih denilen süslü yazı türü kullanılıyordu. Resmî belgeler, diplomalar, fermanlar, malî kayıtlar, el yazısı ile ve özgün biçimlerde hazırlanıyordu.

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Ekonomik Hayat

0

Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik hayat ile ilgili genel bilgiler.Üretim, ticaret, maliye ve para politilarının özellikleri ile ilgili maddeler halinde bilgiler. 1. ÜRETİM Toprak Yönetimi, Tarım ve Hayvancılık Osmanlılarda toprak yönetimine çok önem verilmiştir. Osmanlı toprak rejimi Moğol, Bizans, Selçuklu toprak rejimlerinin izlerini taşıyordu. Fethedilen topraklar tahrir denilen defterlere kaydedilirdi. Fatih ve Kanunî zamanında toprakla ilgili çeşitli

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Toplum Yapısı Hakkında Bilgiler

0

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğunda toplum yapısı nasıldı? Toplumun etnik ve dini yapısına göre isimlendirmeler ve maddeler halinde bilgiler ve özellikleri. 1. OSMANLI TOPLUMUNUN ETNİK YAPISI Üç kıtada toprakları olan Osmanlı Devleti’nin bünyesinde, çeşitli ırk ve dinlere mensup insanlar bulunuyordu. Osmanlılarda bütün halka reaya denirdi. Milliyetler arasında iyi bir denge kurulmuştu. Her millet evlenme,

Bilgi Dünyası

Osmanlı İlmiye Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İlmiye Teşkilatı (Sınıfı) ile ilgili olarak maddeler halinde genel özelliklerin ve tanımlamaların yer aldığı yazımız. Osmanlılarda din, eğitim ve adalet işlerine bakanlar alim diye adlandırılır; bu gruba girenlere genel olarak ulema denirdi. Ulemanın belirli bir kıyafeti vardı. Kendilerine idam cezası uygulanmazdı. Şeyhülislâm • İlmiye teşkilatının başıydı. • Sadrazamdan sonra gelen görevlidir. • Din işleri,

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Hukuk Sistemi

0

Osmanlılarda hukuk sistemi nasıldı ve ne şekilde işlerdi? Osmanlı Hukuk sisteminin kurumları nelerdir isimleri ve görevleri nelerdi? Osmanlıların hukuk anlayışının temelini, 1. Geçmişin Türk ve İran İmparatorluklarının hukuku ile 2. İslam gelenekleri oluşturuyordu. Padişah mutlak hükümdardı ve bütün hukuk ve adalet kurallarının, onun bu mutlak iktidarından çıktığı kabul edilirdi. Osmanlı Devleti’nde Müslüman halka şeriat yasaları

Bilgi Dünyası

Osmanlı Ordu Teşkilatı Hakkında Bilgi

1

Yüzlerce yıllık tarihi olan Osmanlı İmparatorluğunun en önemli teşkilatı olan ordu teşkilatı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Osmanlı Devleti’nin büyüyüp güçlenmesinde en önemli rolü, ordu üstlenmiştir. ilk Osmanlı ordusu, bir gaziler örgütüydü. Bunlar maaş almaz, savaşlarda elde edilen ganimeti paylaşırlardı. îlk devamlı ordu Orhan Bey zamanında kuruldu. Bu ordu yaya ve müsellem adı

Bilgi Dünyası

Osmanlı Taşra Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı Taşra Teşkilatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Osmanlı taşra sistemi nasıl işlerdi ve ne gibi özellikleri vardır. TAŞRA TEŞKİLÂTI Tımar Sistemi Osmanlılarda, taşra yönetiminin temelini tımar sistemi oluşturuyordu. Tımar sisteminde bir kısım devlet görevlerine belli bölgelerin vergileri tahsis ediliyor, buna karşılık onlardan devlet için bazı hizmetler bekleniyordu. Böylece devlet, vergileri kaynağında

Bilgi Dünyası

Osmanlı Maliye Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı Maliye teşkilatı hakkında bilgiler. Alınan vergiler nelerdir ve özellikleri nedir? Osmanlı Devletinin maliye politikaları hakkında bilgiler. MALİYE TEŞKİLÂTI Fatih döneminde biri Rumeli’de (başdefterdar) diğeri Anadolu’da olmak üzere iki defterdar görevlendirildi. Defterdara bağlı dairelerde gelir ve gider kayıtları tutulur, bütçe hazırlanır ve harcamalar denetlenirdi. Ayrıca liman ve iskelelerin gümrük işlemleri; altın, gümüş ve bakır madenlerinin

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletinde Dağılmayı Önleme Çabaları

0

Osmanlı Devleti dağılma dönemine girdiğinde bir çok padişah dağılmayı önleme çabalarına girişti. Kısaca ve maddeler halinde Osmanlı Devletinin dağılmasını önleme amaçlı çalışmalar. DAĞILMAYI ÖNLEME ÇABALARI a) Osmanlıcılık Tanzimatın sonlarına doğru bazı aydınlar Genç Osmanlılar adıyla bir dernek kurdular. Onlara göre; • milliyet isyanlarının sona erdirilip • ülkenin bütünlüğünün korunması ancak, devlet sınırları içindeki herkesin Osmanlıcılık

Bilgi Dünyası Abdülaziz

Abdülaziz Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından Abdülaziz döneminde yaşanmış olan siyasal olayların maddeler halinde maçıklandığı ve bilgi verildiği yazımız. ABDÜLAZİZ DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1861 – 1876) Abdülmecit’in ölümü üzerine, yerine kardeşi Abdülaziz geçti. Abdülmecit çok savurgan bir padişahtı. Abdülaziz, savurganlıkta kardeşini çok geride bıraktı. Onun zamanında imparatorluğun mali durumu gittikçe kötüleşti ve devletin mali itibarı hem içeride hem de

Bilgi Dünyası

Avrupa’daki Gelişmelerin İhtilallerin Osmanlı’ya Etkileri

0

Avrupa’da Fransız İhtilali ile birlikte başlayan gelişmelerin Osmanlı Devletine olan etkilerinin ne olduğunu maddeler halinde anlatan yazımız. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda geleneksel ıslahatlarla eski gücüne kavuşmaya çalışmış, Bu gerçekleşmeyince, XVIII. Yüzyılda batının varlığını ve üstünlüğünü kabullenmiş, Avrupa’daki gelişmelerin etkisinde kalmıştır. 1. Osmanlı Devleti en çok XVIII. Yüzyılda askerlik ve bilim alanındaki gelişmelerden etkilendi. – Topçu

Bilgi Dünyası

Tuğra Nedir? Osmanlı Tuğraları

0

Tuğra ne demektir? Tuğranın özellikleri nelerdir, anlamı nedir? Osmanlı tuğralarının resimleri, hakkında bilgi. Tuğra; Osmanlı Devleti’nde, padişahların imza yerine kullandıkları özel bir biçimi olan işarettir. Eski Türk kaynaklarında tuğra biçiminde geçen sözcük, Farsçada tuğra biçimine girdi, öylece kullanıldı. Devlete ait işlemlerde ferman, berat, menşur ve benzeri resmi belgelerle padişah tarafından bastırılan paraların üzerine, padişahın tuğrası

Bilgi Dünyası Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşına girmesi ile birlikte savaşmış olduğu cepheler ve cephelerdeki sonuçlar hakkında bilgiler. l-KAFKAS CEPHESİ Nedeni: Almanya, Bakü petrollerini ele geçirmek amacıyla Osmanlıları yönlendirmiştir. Enver Paşa ise; Panturanizm düşüncesinin etkisiyle Orta Asya’daki Türkleri Rusya etkisinden kurtarıp Osmanlı Devleti çatısı altında toplamak istemiştir. Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan illerini ele geçirdiler. Çanakkale

Bilgi Dünyası 1. Dünya Savaşı

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinin altında yatan sebepler ve oluşan durumlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıkan Osmanlı Devleti başlangıçta tarafsız kaldı, savaşa katılmadı. Ekonomi zayıf, halk yorgun idi. Bazı devlet adamlarına göre, savaşa girmeyip tarafsız kalmak en güvenilir yoldu. İtilaf (anlaşma) devletleri, Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını istiyordu.

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Sanatı (Kısaca) Hakkında Bilgi

0

Uzun yıllar boyunca üç kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu sanatına kısaca bakış. Osmanlı İmparatorluğu sanatı hakkında kısa bilgiler. OSMANLI SANATI BÜYÜK ESERLER YARATMIŞTIR Osmanlı Türkleri sanatta çok ileriydiler. Bu arada ilk gelişen, mimarlık (yapı sanatı) oldu. Osmanlı mimarlığı ilkin İznik’te doğmuş, Bursa’da, Edirne’de gelişmiş, İstanbul’da en olgun çağına ulaşmıştır. O çağda çöküntü halindeki Bizans sanatının

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı İmparatorluğu Çöküş Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemi ile ilgili olarak kısa ve özet bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Osmanlı İmparatorluğu çöküş döneminde neler olmuştur? Osmanlı İmparatorluğu, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’ya kadar, üç kıtaya yayıldıktan sonra, XIX. yüzyılın ortalarında gerilemeye, çökmeye başladı. Bu da, o çağlarda bilimde Batı’dan geri kalmamızdan ileri geldi. Bu geri kalışı kapatmak için, 1839’da Tanzimat Fermanı ile

Biyografi

Sadrazam Mithat Paşa Kimdir?

0

19. yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından olan Mithat Paşa’nın hayatı ve görev yaptığı dönem hakkında bilgiler içeren yazımız. MİTHAT PAŞA, Osmanlı sadrazamı (18 Ekim 1822, İstanbul – 8 Mayıs 1884, Taif, Suudi Arabistan). 1834’te Divan-ı Hümayun Kalemi’ne girdi. İstanbul’da cami derslerine devam ederek dersler aldı; Arapça ve Farsça öğrendi, kendi kendine Fransızcaya çalıştı. 1840’da Sadaret Mektebi Kalemi’ne

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Tarihinde Kazanılan Savaşlar

0

Osmanlı döneminde kazanılmış olan büyük savaşlar, karalarda ve denizlerde kazanılan zaferler ve bu savaşlar hakkında bilgiler. TÜRKLER, bütün tarihleri boyunca olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulma, yükselme döneminde de, düşmanlarıyla yaptıkları savaşlarda büyük zaferler kazanmışlar, Türk gücünü bütün dünyaya göstermişlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise, padişahların kötü yönetimleri sonunda, Osmanlı ordusu bozulmuş, devlet günden güne zayıflamış, toprak

Bilgi Dünyası Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyılda Asya'dan Afrika'ya, Orta Avrupa'ya kadar üç kıtaya yayılmış bulunuyordu.

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş ve Yükselme Dönemi

0

Dünya tarihine damga vurmuş büyük Türk imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ve yükselme dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı İmparatorluğu Türkler’in tarih boyunca kurdukları en geniş devlettir. XVI. yüzyılda devletin yüzölçümü 20 milyon kilometrekareyi bulmuş, imparatorluk dünyanın üç ana karasına yayılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, XIV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar, 600 yıl sürdü. SELÇUKLULAR’DAN SONRA

Biyografi Son Osmanlı Padişahı : Vahidettin

Son Osmanlı Padişahı : Vahidettin

0

Son Osmanlı padişahı olan ve günümüzde hala tartışma konusu olan VI. Mehmet Vahidettin hayatı ve dönemi ile ilgili bilgiler. VI. MEHMET VAHİDETTİN, son Osmanlı padişahı (2 Şubat 1861 İstanbul – 16 Mayıs 1926 San Remo). Padişahlık dönemi: 1918-1922. Babası Abdülmecit, annesi Gülustu Hanım’dır. Çocukluğu ve gençliği sarayda geçti. Özel öğretmenlerden ders aldı, müzikle uğraştı. Yusuf

Biyografi V. Mehmet Reşat ve Dönemi

V. Mehmet Reşat ve Dönemi

0

Son Osmanlı padişahlarından olan V. Mehmet Reşat hayatı ve dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. V. Mehmet Reşat, Osmanlı padişahı (2 Kasım 1844 İstanbul – 3 Temmuz 1918 İstanbul). Padişahlık dönemi: 1909-1918. Babası Abdülmecit, annesi Gülcemal Kadınefendi’dir. Sarayda eğitim gördü. Arapaça ve Farsçanın yanı sıra iyi bir din bilgisi aldı. Babası Abdülmecit döneminde rahat

Biyografi

Avcı Mehmet (IV. Mehmet) Dönemi ve Hayatı

0

Osmanlı padişahlarından IV. Mehmet ya da diğer bilinen ismi ile Avcı Mehmet dönemi olayları ve IV. Mehmet’in hayatı hakkında bilgiler. IV Mehmet ( Avcı Mehmet), Osmanlı padişahı (2 Ocak 1642 İstanbul – 6 Ocak 1693 Edirne). Padişahlık dönemi: 1648-1687. Babası Sultan İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan‘dır. Babasının sağlığında padişahtan başka Osmanlı soyundan erkek kalmadığından, doğumu

Bilgi Dünyası Akçe

Osmanlı Akçesi

0

Akçe nedir? Osmanlı Akçesi ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlılar devrinde gümüş paraya akçe denirdi. Osmanlı Türkleri kendilerinden önceki devletlerin kullandıkları dirhem ve dinar birimini kabul etmeyerek bastıkları gümüş paraya «akçe-i Osmani» demişlerdir. Isfahan Selçuklularında da akçe adı ile para kesilmiştir. Akçe önceleri altı kırat ağırlığında idiyse de sonraları bu miktar

Bilgi Dünyası Akıncılar

Osmanlı Akıncıları Hakkında Bilgi

0

Osmanlı ordusunda yer alan ve ordunun en önemli kısımlarından birisi olan Akıncılar ile ilgili genel bilgilerin bulunduğu yazımız. Akıncılar, Osmanlı ordusunda, atlı bir askeri sınıftı. Bugünkü motorlu birlikler gibi taarruzun ilk kademesini meydana getiren akıncılar daha ziyade Rumeli’de sınır üzerindeki sancaklarda bulunurlardı. Yüzer yüzer bölüklere ayrılmışlardı. Her bölüğün başında bir akıncı komutanı bulunurdu. On bölük

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletinde Para Sistemi ve Enflasyon

0

Osmanlı devletinde para sistemi nasıl işlerdi. Paralar nerede basılır değeri nasıl belirlenirdi. Osmanlılarda enflasyon ile mücadele nasıl verilirdi Osmanlı Devleti’nde ilk para, 1320 tarihinde Osman Bey tarafından bastırılan gümüş akçeydi, ilk Osmanlı altın parası ise Fatih tarafından bastırılmıştı. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar altın ve gümüş paralar kullanıldı. Altın ve gümüşün az bulunması nedeniyle ülke

Bilgi Dünyası

Osmanlı Maliyesi Kurumları ve Vergileri

0

Osmanlı Devletinde maliye yönetimi nasıldı? Hangi tür vergiler kimlerden hangi şartlar altında alınırdı? Osmanlı Devleti’nde tüm mali işlerden sorumlu olan devlet memuru, Baş Defterdar’dı. Defterdarlık makamı I. Murat döneminde oluşturulmuş, sınırların genişlemesiyle sayısı artırılmıştır. XVI. yüzyıldan sonra sayıları üçe çıkartılmıştı. II. Mahmut döneminde Defterdarlık kaldırılmış, yerine Maliye Bakanlığı kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde vergi gelirleri, Hazine-i Amire

Bilgi Dünyası

Osmanlı’da Toprak Yönetimi

0

Osmanlı Devletinde yıllarca büyük bir başarı ile yürütülmüş olan toprak yönetimi ile ilgili bilgiler. Toprak çeşitleri ve bu işletilen toprakların özellikleri ile ilgili bilgiler Osmanlı Devleti’nde topraklar devletin malı sayılmış ve devlet adına topraklar hakkında söz söyleme yetkisi de padişaha verilmiştir. Toprakların denetlenmesi, işlenmesi, vergilerini toplanması ve en verimli şekilde yararlanılması amacıyla çeşitli bölümlere ayrılmıştır.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Ekonomisi İçinde Yer Alan Üretim Dalları Hangileridir

0

Osmanlı ekonomisi ve Osmanlı ekonomisini oluşturan sektörler / dallar ile ilgili genel bilgiler. Osmanlı Devleti’nde ekonomik faaliyetler; tarım, ticaret, hayvancılık, zanaat, sanayi ve madencilik sektörlerine dayanmaktaydı. Başlangıçta tarıma dayalı olan Osmanlı ekonomisi, XVI. yüzyılda sınırlarının genişlemesi ve ticaret yollarına hakim olunması sonucunda değişime uğramıştır. Bu dönemden itibaren uluslarasası ticaret faaliyetleri Osmanlı askeri faaliyetlerini de yönlendirmiştir.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişimler

0

Osmanlı toplum yapısında zamanla oluşan değişimler ve bu değişimlerin sebepleri ile sonuçları hakkında bilgi Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıla kadar doğudan gelen Türkmenlerin batı yönündeki göçlerini desteklemekteydi. Osmanlı toplum yapısında meydana gelen değişmelerin başlıca nedenleri şunlardır: ✓ XVI. yüzyıldaki hızlı nüfus artışı, ✓ Tımar sisteminin bozulması, ✓ Celali isyanları gibi iç karışıklıklar ✓ Coğrafi Keşiflerden sonra

Bilgi Dünyası

Osmanlı Toplumunda Sosyal Hareketlilik

0

Osmanlı toplum hayatında sosyal hareketlilik ne anlama gelmektedir ve toplumda ki hareketlilik nasıl ve ne şekilde olmuştur? Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilik iki şekilde yaşanmıştır: Yatay hareketlilik: Bir toplumun ülke toprakları üzerinde bir bölgeden başka bir bölgeye göç ederek yerleşmesi olayına yatay hareketlilik denir. Dikey hareketlilik: Osmanlı Devleti’nde hiçbir zaman doğuştan gelen bir sınıf ayrımı uygulanmamıştır.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Döneminde Köylülerin ve Göçebelerin Yaşamı

0

Osmanlı döneminde konar-göçer yaşayanlar ile köylülerin yaşamları ve bunlardan alınan vergiler ile ilgili kısa ve genel bilgiler. Köylüler Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalıydı. Osmanlılarda tarım yapılan topraklar genel olarak miri topraktı. Devlete ait olan bu tarım toprakları, çiftlik denilen bölümlere ayrılarak köylüye dağıtılırdı. Köylü, kullanım hakkını aldığı bu toprağı satamaz veya bağışlayamazdı. Köylü, toprağını gerektiği

Bilgi Dünyası

Osmanlı Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İmparatorluğunun toplum yapısı ile ilgili genel bilgiler ve tanımlamalar hakkında bilgi Osmanlı Devleti, fetihler sonucunda çok uluslu ve çok dinli bir toplum yapısına sahip olmuştu. Zamanla toplumsal alandaki farklılıklar, her alanda yapılan düzenlemelerle yönetimi olumsuz etkilemeyecek bir halde dengelenmiştir. Osmanlı Devleti’nde toplum; siyasi durumuna veya yerleşimine göre sınıflar oluşturmuştur. Resmi Tasnife Göre Osmanlı Toplumu

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletinde Hukuk

0

Osmanlı devletinde kuruluşundan yıkımına kadarki dönemdeki hukuk uygulamaları ile ilgili bilgi. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde sorunlar töre ve geleneklere göre çözümleniyordu. Fethedilen yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimine uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla o bölgede daha önce yürürlükte olan kanunları bir süre daha devam ettiriliyordu. Osmanlı Devleti’nde hukuk; şer’i ve örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu. Osmanlı

Bilgi Dünyası

Osmanlı Donanması Hakkında Kısa Bilgi

0

Osmanlı donanma güçleri ile ilgili bilgiler. Osmanlı donanmasının yakılıp yeniden toparlanamadığı olaylar Osmanlı sınırlarının Marmara ve Ege kıyılarına ulaşması denizcilik faaliyetlerinin başlamasında etkili olmuştur. Osmanlı Devleti, Karesioğullarını alarak ilk kez deniz gücüne sahip oldu. Karesi donanmasının Osmanlı Devleti’ne geçmesi, Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmıştır. 1390’da Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi açıldı. Yavuz Sultan Selim döneminde, Haliç’e büyük bir

Bilgi Dünyası

Osmanlı Eyalet Askerleri Hakkında Bilgi

3

Osmanlı eyalet askerleri nelerdir? Hangi isimleri taşırlar ve ne gibi özellikleri bulunur? Eyalet askerleri, Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını oluşturuyordu. Eyalet askerleri aşağıda bilgileri verilen bölümlere ayrılmıştır. Tımarlı Sipahiler Osmanlı Devleti’nin en kalabalık askeri gücü olan Tımarlı Sipahiler, I. Murat Döneminde Dirlik Sistemi’nin uygulanmaya başlanması sonrasında oluşturulmuştur. Tımarlı sipahiler, cebelu denilen atlı askerler beslemek zorundaydılar.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Askeri Teşkilatı (Kısaca)

0

Osmanlı askeri teşkilatı hakkında kısa bilgiler. Özellikle kuruluş dönemine ait Osmanlı askeri teşkilatı Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle birlikte askeri teşkilatta da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı askeri teşkilatlanmasının gelişmesinde; daha çok Türkiye Selçukluları, ilhanlılar ve Memlükler etkili olmuştur. Osman Bey Dönemi’nde tamamen beyliklerin gönüllülük esasına dayalı askerlerinden oluşan bir ordu anlayışı vardı. Orhan Bey döneminde ‘Yaya

Bilgi Dünyası

Osmanlı Taşra Teşkilatındaki Dönemsel Değişimler

0

Osmanlı taşra teşkilat yapılanmasında özellikle 17. yüzyıl ve sonrasında yaşanan değişimler ile ilgili bilgiler. XVII. ve XVIII. Yüzyıllardaki Değişmeler 17. yüzyıldan itibaren merkezi otoritenin bozulması sonucunda art niyetli bazı devlet adamları kendi çıkarlarına göre hareket etmeye başladılar. Bu dönemden itibaren taşraya yönetici olarak gönderilen bazı kişiler yaşadıkları bölgeyi değiştirmek istemedikleri için tayin edildikleri yerlere gitmeyerek

Bilgi Dünyası

Osmanlıda Taşra Teşkilatı

1

Osmanlı taşra sistemi ile ilgili bilgiler. Osmanlı’da eyalet yapısı ve Osmanlı eyaletlerinin özellikleri XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Devleti’nin Taşra Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesine bağlı olarak ihtiyaçlar artmış ve ilk kez I. Murat Dönemi’nden itibaren eyalet teşkilatı uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde kazalar sancakları, sancaklar da eyaletleri oluşturan idari birimlerdir. Bu birimlerin yönetiminde, güvenlik işlerinde ve

Bilgi Dünyası

Osmanlı Merkez Teşkilatındaki Dönemsel Değişmeler

0

600 yıl hüküm dürmüş Osmanlı’da merkez teşkilatında özellikle son dönemde olan değişmeler hakkında bilgiler 18. Yüzyıldaki Değişmeler ✓ I. Ahmet döneminde padişah ailesinin en yaşlı üyesinin tahta çıkması uygulaması başlatıldı. ✓ Padişahların tecrübe kazanmadan tahta geçmiş olmaları nedeniyle devlet adamlarının yönetimdeki etkinlikleri arttı. Divan toplantılarının veziriazamın konağında (Babıali) yapılmaya başlanması da veziriazamların yönetimdeki etkinliğinin artmasında

Bilgi Dünyası

Osmanlı Saray Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı merkez teşkilat unsurlarından olan saray yönetimi ve bölümleri hakkında bilgi. Enderun, birun ve harem yönetimleri ile ilgili bilgiler SARAY Saray, hem devlet yönetiminin merkezi, hem de padişahın özel hayatının geçtiği yerdi. Osmanlı Devleti’nde ilk saray Bursa’da yapıldı. Daha sonra başkent olan Edirne’de, ve son olarak istanbul’da inşa edildi. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nın yanında, 19. yüzyılın

Bilgi Dünyası

Osmanlıda Kadınefendi Kimdir?

0

Osmanlı Devleti’nde kadınefendi kime denir? Kadınefendilerin özellikleri, görevleri nelerdir? Kadınefendiler hakkında bilgi. Kadınefendi; Osmanoğulları hanedanında padişahın eşlerine eskiden “haseki” denirdi, Tanzimat’tan sonra “kadınefendi” denildi. Kadınefendiler imparatoriçe sayılmazdı, tek imparatoriçe, eğer sağsa, hükümdarın annesiydi. Padişahın ilk 4 eşine, evlenme sırasına göre “Baş Kadınefendi”, “ikinci Kadınefendi”, “Üçüncü Kadınefendi”, “Dördüncü Kadınefendi” adı verilirdi. Daha sonraki eşlere “ikbal” denirdi.

Bilgi Dünyası

Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları (19. Yüzyıl)

0

19. yüzyılda Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları nasıldır? İngiltere, Fransa, Rusya, Kırım, Almanya gibi büyük devletlerin Osmanlı Politikaları. Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları (19. Yüzyıl) Şark Sorunu 1815 Viyana Kongresinde Rusya tarafından ortaya atılan Osmanlı ile ilgili bir tabirdir. İlk bakışta Osmanlının yıkılmasını çıkarlarına uygun bulmayan Avrupalı devletler Osmanlının toprak bütünlüğünü koruma olarak bu tezi kullanmışlardır. 19.

Bilgi Dünyası

Öküz Mehmet Paşa Kimdir

0

Osmanlı sadrazamlarından Öküz Mehmet Paşa’nın hayatı ile ilgili bilgi. Öküz Mehmet Paşa, Osmanlı sadrazamı (? – Halep 1619). 1568’de Enderun’a girdi. Silahtar oldu. 1607’de taşraya çıktı, vezirlikle Mısır Valili-ği’ne gönderildi. Burada Kölemenlerin koymuş oldukları vergileri kaldırarak, yeni düzenlemeler yaptı ve halka kendisini sevdirdi. Mısır askerini Kuyucu Murak Paşa’nın buyruğuna verip Anadolu’nun Celalilerden temizlenmesine yardımcı olması

Bilgi Dünyası

İrade-i Seniyye Nedir?

0

İrade-i Seniyye ne demektir? Osmanlı döneminde İrade-i Seniyyenin özellikleri, tarihçesi, İrade-i Seniyye hakkında bilgi. İrade-i Seniyye; 1832-1922 arasında Osmanlı padişahlarının sözlü ve yazılı emirlerine verilen addır. Padişahın onayından sonra yayımlanan yasa ve kararnamelerin çoğu da bu adla anılmıştır. 1832’den önce, Divan-ı Hümayun‘da alınan kararlar takrir ve telhis denen resmi metinlerle padişaha sunulur, padişah da hatt-ı

Bilgi Dünyası

İptidaiye Ne Demek? Osmanlı Medrese Sistemi Hakkında Bilgi

0

İptidaiye ne demektir? Osmanlı eğitim sisteminin özellikleri, iptidai hariç, iptidai dahil, iptidai altmışlı nedir, hakkında bilgi. iptidai, iptidaiye ya da taş mektep olarak da bilinir, Osmanlı eğitim sisteminde ilköğretim kurumu. Tanzimat döneminin eğitim sistemine getirdiği yeni okullardandır. Tanzimat Fermanı’nın ilanına (1839) değin ilköğretim sıbyan mekteplerinde verilirdi. İlköğretimin ikinci aşamasını oluşturan rüştiyelerin kurulmasından sonra, sıbyan mekteplerinde

Bilgi Dünyası

Tarihte Sebil Nedir?

0

Tarihte sebil ne demektir? Sebillerin özellikleri, Osmanlılar dönemindeki önemli tarihi sebiller, çeşmeler hakkında bilgi. Sebil;Cami, türbe, tekke ve çeşme yanlarında halka parasız su ve şerbet dağıtmak üzere, hayrat olarak yaptırılan şebekeli bölmedir. Duvar bölümü mermerden yapılan sebillerin ön bölümünde tunç parmaklıklar (şebekeler) vardır. Sebilin üstü kubbeyle örtülüdür, tavanı genellikle saçak biçimindedir. Anadolu’da yapılan sebillerin büyük

Bilgi Dünyası

Bentler Hakkında Bilgi

0

İstanbul’da yer alan ve Osmanlı padişahları tarafından yaptığtılmış olan bentler hakkında bilgi. Bentler Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’un su gereksinimini karşılamak için çeşitli dereler üzerine yaptırılan baraj yapılarına verilen isimdir. Yüzyıllar boyunca İstanbul’a su sağlayan tarihsel bentlerin büyük çoğunluğu Belgrat Ormanı içinde bulunur. Bu kuruluşlarda en eskisi Topuzlu Bent, Karanlık Bent, Sultan II. Osman Bendi olarak

Bilgi Dünyası

Çanakkale Tarihi

0

Çanakkale ve Çanakkale bölgesinin binlerce yıllık tarihi hakında kısa bilgi. Aynı adlı boğazın (Hellespontos) iki yakasında yer alan Çanakkale topraklarının tarihi M.Ö. 4 bin yılına kadar uzanır. M.Ö 3000’lerde Troya’da Çanakkale’deki ilk yerleşme kuruldu. Troya’da yapılan kazılarda dokuz yerleşim katı saptanmıştır. Bölge M.Ö 2000’lerin ortalarında Aka, İÖ 1200’lerde Frig istilasına uğradı. İ.Ö 9. ve 8.

Bilgi Dünyası

Ferhat Paşa Kimdir

0

Osmanlı sadrazamlarından olan Ferhat Paşa hakkında kısa bilgi. Ferhat Paşa bir Osmanlı sadrazamıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ölümü ise 1595 yılında İstanbul’da olmuştur. Arnavut kökenlidir. Enderun’da yetişti. Kanuni’nin Zigetvar Seferi’nde ölümü üzerine cenazesinin İstanbul’a taşınması ile görevlendirildi. 1581’de Yeniçeri Ağalığı’na getirildi. Sadrazam Sinan Paşa tarafından görevden alındı (Ağustos 1582). Sinan Paşa sadrazamlıktan uzaklaştırılınca İran Serdarlığı’na atandı