Browsing: Sosyoloji

Bilgi Dünyası

Algıya Etki Eden Etmenler Nelerdir?

0

Algıya etki eden etmenler nelerdir? Algıya etki eden yapısal etmenler, ortamın zemin ve şekil ilişkilerinin etkisi hakkında bilgi. ALGIYA ETKİ EDEN ETMENLER A)- Yapısal etmenler: 1- Uyaranları gruplama ve bütünleme eğilimi: a)- Benzerlik: Benzer şekiller bir bütün olarak algılanır. Örneğin şekildeki + ve o’lar benzerlikten dolayı, yatay olarak dizilmiş biçimde algılanır. + + + +

Bilgi Dünyası

Toplumsallaşma Nedir? (Sosyoloji)

0

Sosyolojide Toplumsallaşma (Sosyalleşme) nedir? Toplumsallaşma aşamaları, özellikleri, hakkında bilgi. TOPLUMSALLAŞMA (Sosyalleşme) Sosyalleşme, insanın bulunduğu toplumun bir üyesi haline gelmesi, başka bir deyişle ailesinin, akrabalık ve komşuluk düzeyinin, köy ve kentinin ve sonuç olarak ulusunun bir parçası olduğunun bilincine ulaşmasıdır. Bu süreç içinde birey, toplumun maçlarını, ahlakını, ülkülerini, toplumun kendisinden beklediği davranış kalıplarını benimser, böylece de

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Aile

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak aile nedir? Ailenin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Aile “Kendilerinin gerçek ya da varsayımlı olarak aynı soydan geldiklerine inanan, aralarında toplumca belirlenmiş hak ve ödevlerle birbirine bağlanmış bireylerin oluşturdukları topluluk” biçiminde tanımlanır. Aile, evlenme ile kurulur. Evlenme, kadınla erkeğin birbirlerini yükümlenerek bir arada yaşamaları

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Devlet

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak devlet nedir? Devletin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Devlet Çeşitli devlet tanımları yapılmışsa da, genelde devlet, toplumun siyasal örgütlenişini ya da toplumdaki siyasal örgütlerin tümünü ifade eder. Devlet bir hukuk kurumu olarak, soyut sayılabilecek bir kavramdır, devlet adına siyasal iktidarı, denetimi, otoriteyi kullanan “hükümet”

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Din

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak din nedir? Dinin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Din Din, sosyolojik olarak “Bir kutsala inanan insanların meydana getirdiği topluluğun inanış, ayin ve ibadetlerı’ni ifade eder. Tarihsel süreç içinde çeşitli din biçimleri görülmektedir. Bunlar: ► Totemizm: Ortak ata sayılan bir hayvan, bitki ya da eşyaya

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Hukuk

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak hukuk nedir? Hukukun özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Hukuk Hukuk sözcüğü hak sözcüğünün çoğulu olarak, Türkçe’ye Arapça’dan girmiştir. Hukuk, toplumun düzenini koruyan ve yaptırımlarla kuvvetlendirilen kuralların tümü olarak açıklanabilirse de çağdaş anlamda uluslararası hukuk kavramını kapsam dışı bıraktığından yeterli bir açıklama olmamaktadır. Şu şekilde

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Ahlak

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak ahlak nedir? Ahlakın özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Ahlak: Bir toplumda ya da bir toplumsal grupta bir arada yaşamayı sağlayan, davranış birliğini koruyan ve denetleyen kurallar bütününden oluşan toplumsal bir kurumdur. Ahlak anlayışları, çağlar içinde değişiklik göstermişsede ahlakın temel özellikleri şöyle sıralanabilir: a) Bireyin

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Yöntemleri Nelerdir?

0

Sosyolojinin yöntemleri nelerdir? Sosyolojinin kullandığı çalışma yöntemlerinin özellikleri, açıklamaları ve hakkında bilgi. SOSYOLOJİ’NİN YÖNTEMLERİ: Sosyoloji, bilimlerinin genel yöntemleri olan, tümevarım, tümdengelim ve andırmayı kendi konusuna uygun olarak kullanır. Böylece, sosyolojinin kendine özgü yöntem ve teknikleri oluşmuştur. Sosyolojik araştırmada kullanılan belli başlı yöntem ve teknikler şunlardır: A) Yöntemler: a) Tarihsel yöntem (genetik yöntem): Bu yöntem, toplumsal

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

0

Sosyolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi nasıldır? Sosyolojinin tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi ile olan ilişkisi nasıldır? Toplumsal bilimler birbirlerinden kuram, kavram, yöntem, veri ve bulgu açısından karşılıklı yardım ve ilişki sağlamak durumundadırlar. Sosyolojinin en yakın ilişki kurduğu toplumsal bilim dalları: Tarih, ekonomi, antropoloji, siyasal bilim, psikoloji ve sosyal psikolojidir. a) Sosyoloji

Bilgi Dünyası

Kültürün İşlevleri Nelerdir?

1

Kültürün işlevleri nelerdir? Kültür ne işe yarar? Sosyolojide Kültürün işlevlerinin maddeler halinde ve açıklamalı anlatımı. Kültürün İşlevleri Kültür, bir bütün olarak çeşitli işlevleri gerçekleştirir. Bu işlevlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir: 1. Kültür, toplum değerlerini bir bütün hâline getirir ve bunları gelecek kuşaklara aktarır. Topluma katılan kişiler, kültüre uygun olarak nasıl davranacaklarını yeniden kendi kendilerine öğrenmezler. Çünkü,

Bilgi Dünyası

Kültürün Özellikleri Nelerdir?

0

Kültürün özellikleri nelerdir? Sosyolojide Kültürün özelliklerinin maddeler halinde ve açıklamalı anlatımı. KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kültürün özellikleri şunlardır: 1. Kültür, insanların toplum hâlinde yaşamasından donar. Toplumun dışında, ondan bağımsız bir kültürden söz edilemez. O, toplum hâlinde yaşayan insanlarca yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. 2. Kültür eğitim ve öğretim yoluyla sonradan kazanılır. Yeni doğan bir insan, gözlerini dünyaya hangi

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir?

0

Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir? Toplumsal Yığın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Toplumsal Yığın hakkında bilgi. Toplumsal Yığın; Karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunmayınca da çoğu kez yok denecek kadar az olan insanların biraraya gelerek getirdikleri kalabalıklara, “toplumsal yığın” denir. Toplumsal yığını oluşturan kişilerin içinde parça parça da olsa, duygusal ya da düşünsel bağ veya bağlılıklar bulunsa da, yığında bütünü

Bilgi Dünyası

Toplumsal Grup Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Sosyolojide toplumsal grup ne demektir? Toplumsal grup çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Toplumsal grup hakkında bilgi. Toplumsal Grup; En kısa tanımıyla toplumsal grup, “etkileşim halinde olan birden fazla insanın oluşturduğu bir bütün” dür. Bir başka deyişle, grup, üyeleri arasında bir etkileşim olduğu sürece varolabilecek toplumsal bir varlıktır. Toplumsal grubun temel özellikleri öyle sıralanabilir: a- Ortak amaç

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Toplumsal Kategori Nedir?

0

Sosyolojide Toplumsal Kategori Nedir? Toplumsal sınıflar, toplumsal azınlık ve kitle nedir? Toplumsal kategori hakkında bilgi. Toplumsal Kategori;Bir toplumda, ortak özellik taşıdıkları için bütünler halinde düşünülen, ele alınan bölümlere “toplumsal kategori” adı verilir. Örneğin, ilkokul çağma gelen çocuklar, dinsel veya etnik azınlıklar, işçiler veya işverenler, belli bir gazete okuyucuları veya bir siyasal parti taraftarları bu anlamda

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Toplumsal Yapı Nedir?

0

Sosyolojide Toplumsal Yapı nedir? Toplumsal yapının özellikleri, yatay ve dikey hareketlilik, toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi. Toplumsal Yapı; Bir toplumun insanları arasında çok ve çeşitli ilişkiler vardır. Bu toplumsal ilişkilerin tümü toplumsal yapıyı meydana getirir. Bu açıdan toplumsal yapı, herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin (grup) yerleşik iç örgütleniş biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumdaki nüfusun,

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Nedir?

0

Toplumsal Kurum nedir? Sosyolojide Toplumsal Kurum çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi. Toplumsal Kurum;“Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arası ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü bir takım törelere dayalı örgütlenme” olarak tanımlanır. Kurumlar, belli bir toplumsal düzeni sürdürme araçlarıdır. İnsan faaliyetlerinin ürünü oldukları halde, zamanla nesnellik kazanıp, toplumsal varlık haline gelirler ve insanlara egemen olurlar. Kurumlar, belli

Bilgi Dünyası

Toplumsal İlişki Nedir?

0

Toplumsal İlişki nedir? Sosyolojide Toplumsal İlişki çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi. Toplumsal İlişki; Bir toplumdaki insanlar, ihtiyaç, ilgi, sempati (hoşlanma) gibi nedenlerle birbirine yaklaşır, ihtiyacın bitmesi, ilginin kalmaması, antipati (hoşlanmama) gibi nedenlerle de birbirinden uzaklaşırlar. Bu yaklaşma-uzaklaşmaya bağlı olarak, kişiler arasında değişik özellikte ilişkiler oluşur. Bu ilişkiler sadece kişiler arasında olmaz. Kişiyle-kişi, kişiyle-toplumsal grup, toplumsal grupla-toplum ve