Browsing: tekke

Dil ve Edebiyat

Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Halk tasavvuf edebiyatı, tekke edebiyatı nazım tür ve şekilleri nelerdir, özellikleri, örnekler ve hakkında bilgi. HALK TASAVVUF EDEBİYATI (TEKKE EDEBİYATI) NAZIM TÜR ve ŞEKİLLERİ : 1. HİKMET 2. İLAHİ 3. NUTUK 4. DEVRİYE 5. AYİN 6. ŞATHİYAT-İ SOFİYANE 7. BEZM-İ CEM Tekke edebiyatı halk edebiyatının önemli bir koludur. Bu edebiyata bağlanan şairlerin çoğu medrese öğrenimi

Bilgi Dünyası

Bezm-i Cem Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Bezm-i Cem nedir? Bezm-i Cem özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. BEZM-İ CEM : Bektaşi tekkelerindeki içkili âyinlere Bezm-i cem denir. Kırkları temsil eden canlara rıtl-i giran denilen büyük çaptaki özel kadehten yudum yudum şarap verilir. Bu kadeh sıra ile dolaştırılır ve âyine katılmış olanların mest olmalarına kadar tekrar edilir. Bektaşi-kızılbaşlarca şarap

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Ayin Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Ayin nedir? Ayin özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. ÂYİN : Âyin, tekke âdabına uygun bir şekilde yapılan belli törenlerdir. Bilhassa Bektaşi ve Mevlevi âyinlerine bağlı olarak meydana getirilen Âyin nazımları büyük bir önem taşırlar. Şu manzume bir âyinin nasıl yapıldığını göstermektedir : Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi Gaflet uykusundan uyana geldim Dört

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Devriye Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Devriye nedir? Devriye özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. DEVRİYE : Bektaşî’lerin Peygamber’imizin «Ben Nebi iken Âdem su ile çamur arasındaydı.» şeklindeki hadisinin etkisinde kalarak yazdıkları şiirlere Devriye denir. Mutasavvuflara göre, vücut halindeki Hazret-i Muhammed, yeryüzüne sonradan gelmiştir. Halbuki o ruh olarak ezelden beri vardı. Vahdet-i vücut nazariyesine göre, ezeldeki ruh, zamanı

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Nutuk Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Nutuk nedir? Nutuk özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. NUTUK : Tekke önderlerinin, yani mürşitlerinin (aydınlatıcıların), tarikate yeni girmiş olan dervişleri (müridleri) aydınlatmak için söyledikleri manzumelere Nutuk denir. Örnek : NUTUK Evvel tevhid sürer mürşid dilinden Erişir canına fazlı Hüdanın Kurtulursun emarenin dilinden Erişir canına fazlı Hüdanın İkincide verir «lâğzatullah»! Anda keşfederler

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı İlahi Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında İlahi nedir? İlahi özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. İLÂHİ — NEFES : İlâhi XIII. Yüz yıldan sonra batı Türkçesinde yazılan dini temlere bağlı nazım türüdür. Daha çok Yunus Emre’nin şiirlerine verilen bir isimdir. Bektâşiler sonradan kendi felsefi düşünüşlerini anlatan şiirlerini din motiflerinden ayırabilmek için, meydana getirdikleri manzumelere, nefes adını vermişlerdir. Yunus

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatı Hikmet Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Hikmet nedir? Hikmet özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. HİKMET : Hikmetlerde din konuları şairin anlayış ve sezgilerine göre işlenir. Hikmet adı, genel olarak Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verilmiştir. Zaten kendisi de meydana getirdiği divana, Divan-ı Hikmet ismini vermiştir. Ahmet Yesevi şiirlerinin çoğunu aruzla yazmıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı manzumelerinde de en çok (7

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatının Özellikleri

0

Tekke nedir? Tekke edebiyatının genel özellikleri ve dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Eskiden, tarikat adamlarının toplanıp ayin yaptıkları yerlere «tekke» denirdi. Tekkeler, başlangıçta, bir tarikattan olanlar arasında dayanışmayı sağlamak için kurulmuştur. Her tarikatın ayrı ayrı tekkeleri vardı. Tekkenin başında bir şeyh bulunur, müritlerini yetiştirirdi. Bu arada, tarikatın törenleri, ayinleri yapılırdı. Sonradan, softaların, yobazların

Bilgi Dünyası tekke ve zaviye

Tekke ve Türbelerin Kapatılması

0

Tekke ve türbelerin cumhuriyet döneminde kapatılması hakkında bilgi. Tekke ve türbeler neden kapatılmıştır? TEKKE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI Ülkemizde halkın okuma yazma oranı azdı. Halk daha çok camilere gidiyor ve hocaların konuşmaları ile yetiniyordu. Hocalar da, şimdi olduğu gibi yetişmediklerinden cahil kimselerdi. Bu nedenle halkı kolaylıkla aldatıyorlardı. Tekke ve türbelerde ayinler yapılıyor, ağaçlara bez bağlanıyordu. Oysa

Bilgi Dünyası tekke ve zaviye

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Nedenleri

4

Osmanlı döneminden kalan tekke ve zaviyeler neden kapatılmıştır? Tekke ve zaviyelerin kapatılması, tarihi, hakkında bilgi. Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Tekke ve zaviyeler Osmanlı toplumunda eğitim ve kültür açısından önemli bir yere sahipti. Ancak bu kurumlar zamanla eğitici özelliklerini yitirmiş, dinsel sömürünün, yenilik karşıtlığının simgesi hâline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine doğru her alanda başlayan bozulma,