Browsing: türkler

Tarih Selimiye Camii

Türklerin İslam Medeniyetine Ne Gibi Katkıları Olmuştur?

0

Türklerin islam medeniyetine, mimarisine, kültürüne ne gibi katkıları olmuştur? Türklerin İslam medeniyetine katkılarıverdilkleri eserler hakkında bilgi. TÜRKLERİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI Müslüman olan Türkler, İslam kültür ve medeniyetine birçok katkıda bulunmuştur. Türklerin İslam medeniyetine katkısı dini ilimler, bilim, edebiyat, mimari, sanat ve musiki alanında olmuştur. Türkler, dini ilimlerde tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi alanlarda

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı Resimleri

Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Bayraklar

0

İslamiyetten önce ve sonra Türklerin kullandığı bayraklar nelerdir? Günümüze dek Türklerde bayrak hakkında bilgi. Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Bayraklar İslam dinini kabulden önce muhtelif Türk devletlerinde “damga”, “tuğ” gibi adlarla bayrak kullanılmıştır. İlk Türk imparatorluğu olan Orta Asya Hun (Kun) devletinde, bayrağın üstünde kurt timsali bulunuyordu. İslâm dinini kabulden sonra Türkler’in kurdukları ilk büyük imparatorluk

Din turkler

Türklerin Müslüman Oluşu

0

Türklerin müslüman oluşu ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Türkler nasıl müslüman olmuşlardır? Türklerin Müslüman Oluşu Orta Asya coğrafyasının değişik bölgelerinde yaşayan Türkler yerleşik hayata geçmelerinden sonra bulundukları yerlerin kültürel özelliklerine göre değişik inançların etkisi altına girmeye başladılar. Bilhassa Türkistan ve Maveraünnehir’de yaşayan Türkler, 5. Ve 6. yüzyıllarda Budizm, Zerdüştlük, Manihaizm, Yahudilik ve

Tarih İslamiyet

Türklerin İslamlaşma Süreci Konu Anlatımı

0

8. ve 13. yüzyıllar arası Türklerin islamlaşma süreci safhaları, Çatışma ve Kaynaşma Dönemi konu anlatımı. TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİ VIII. – XIII. YY I. ÇATIŞMA DÖNEMİ • Gök-Türklerin yıkılmasından sonra geleneksel yurtlarını terk eden bazı Türk kitleler. Seyhun-Ceyhun bölgesine yerleşirler (Maveraünnehir) • Türkler Müslüman Araplarla bu bölgede karşılaşırlar. • Daha önce Kafkaslarda Hazarlarla karşılaşan Müslümanlar Belencer

Bilgi Dünyası

Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi Özet

0

Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi nasıldır? Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi hakkında özet bilgi. TÜRKLERDE PEYGAMBER VE EHL-I BEYT SEVGİSİ Müslüman olan Türkler, Hz. Muhammed’e (s.a.v) büyük bir sevgi beslemiştir. Onun örnek hayatını yaşamlarında uygulamışlar, ondan kalan her türlü mirasa sahip çıkmışlardır. Topkapı Sarayı‘nda bulunan kutsal emanetlere veren değer bunun bir göstergesidir. Ayrıca

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Türkler ve Türklük Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Türk ya da Türkler denilince hangi milletler anlaşılmaktadır. Türkler ile ilgili olarak kısa ve temel ansiklopedik bilgiler. TÜRKLER, Asya ve Doğu Avrupa’da yaşayan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan, Ural-Altay kavimlerinin Altay grubunda Moğollar ve Mançu-Tunguzlarla birlikte yer alan, beyaz ırktan brakisefal halk (ulus). İlkçağ tarihçilerinden Herodotos, eserlerinde Türkleri Targita, İskit ülkesinde yaşayan halk olarak da Trykae

Bilgi Dünyası İslam - Kabe

Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

0

h4 style=”text-align: justify;”>Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler kimlerdir? Bu şahsiyetlerin İslam inancına katkıları hakkında bilgi. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler Ebu Hanife Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri Ebu Hanife‘dir. Ası adı Numan bin Sabit’tir. İslami bilim dallarından kelam, fıkıh ve hadis alanında kendini yetiştirmiş ve uzmanlaşmıştır. Özellikle fıkıh

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk’ün Türkler Hakkındaki Sözleri

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkler ile ilgili söylediği sözler, vecizeler. Atatürk’ün Türklük ile ilgili özlü sözler, vecizeleri. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz. Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk,  Tarih, İstiklal, Türkiye halkı asırlardan, beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli, yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlâtlarından ibaret bu millet

Bilgi Dünyası

Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri

0

Türkler İslamiyeti ne zaman ve neden kabul etmişlerdir? Türklerin İslamiyeti kabulü hakkında bilgi. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ • 8. Yüzyıl başlarında Emevi orduları, Amuderya’yı geçerek Maveraünnehir’e girdiler. Kısa sürede Semerkant ve Buhara kentleri Arapların eline geçti. • Talaş Savaşı’ndan (751) sonra Türk-Arap ilişkileri gelişti. Türkler, kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar. Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri 1.

Bilgi Dünyası

Türkler Neden Göç Ettiler

0

Türkler hangi sebeplerden dolayı göç etmişlerdir? Türklerin başlıca göçleri hangi tarihlerde ve nerelere olmuştur? Türkler’in anayurdu Orta Asya’nın iklimi zamanla değişti; çetin kuraklıklar başladı; iç denizler, ırmaklar kurudu. Yaşama, geçinme koşulları günden güne zorlaşıyordu. Bu arada, Türk boyları da gitgide çoğalmış, anayurda sığmaz olmuştu. İklim de değişince, yeni yurtlar aramak üzere, başka ülkelere göç etmeye

Bilgi Dünyası

Balkanlar’da Türkler

0

Balkan yarımadasında Türkler’in gelmesi, yerlşimi ve tarihi hakkında bilgi. 1354’ten başlayarak Osmanlı Türkleri veliaht Süleyman Paşa’nın idaresinde Gelibolu yarımadasına el attılar. Bu yeni ve çok büyük tehlikeyi gören Balkan devletleri henüz Edirne’yi almış olan Türkler’i Asya’ya atmak için birleştilerse de 1363’te Sırpsındığı 1371’de Meriç meydan savaşlarında imha edildiler. 1389 Kosova Savaşı ise Balkanlar’ın geleceğini kesin

Bilgi Dünyası

Türkler’de Mobilya

0

Eski Türklerden günümüze Türklerin moilya üretim ve kullanımı hakkında bilgi. Eski Türkler genel olarak çadırda yaşadıkları sık sık göç ettikleri için eşyaları kolay taşınabilir cinstendi. Bugünkü anlamda mobilya denebilecek eşyalan ancak küçük çekmecelerdi. Çadırın içine minderler serilir onların üzerine oturulurdu. Şehir hayatı kurulunca Türkler de mobilya kullanmaya başladılar. Gene de evler az çok farkla çadırlar