Browsing: yenilikler

Tarih 3. Selim

3. Selim Döneminde Yapılmış Olan Tüm Yenilikler ve Gelişmeler, Olaylar

22

3 Selim kimdir? 3. Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahatlar yenilikler nelerdir? 3. Selim dönemi askeri, idari, ticari, siyasi, diplomasi alanında yapılan ıslahatlar, yenilik hareketleri ile ilgili detaylı bilgi. III. Selim Devri Islahatları (1789-1807) Açık düşünceli ileri görüşlü ve yenilik taraftarı bir insan olan III.Selim yapılan savaşlarda yeniçerilerin yetersizliğini anlamıştır. III.Selim yaptığı bütün ıslahatlara Nizam-ı

Tarih Osmanlı Döneminde Matrak Oyunu

Osmanlı İmparatorluğu Tarihinin İlkleri Nelerdir? Maddeler Halinde

2

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar yaşadığı ilkler, ilk anayasa, ilk kağıt para, ilk halife, ilk başkent, Osmanlının ilkleri. 1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. 2.Osmanlıların ilk başkenti SÖĞÜT dür. 3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. 4.İLK Osmanlı veziri ALAADDİN PAŞA dır. 5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. 6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY

İnkılap Tarihi Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin Getirdikleri Nelerdir? Yenilikleri ve Kazandırdıkları

2

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi alanında ne gibi yenilikler gelmiştir? Cumhuriyetin kazandırdıkları nelerdir? 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu adeta müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları

Atatürk

Atatürk’ün Eğitim, Dil ve Kültür Devrimleri / Yenilikleri

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim, dil ve kültürü alanlarında yapmış olduğu yenilikler nerdir? Atatürk ilgili konulardaki devrimleri / inkılapları nelerdir? Yurdumuzda, Tanzimat hareketinden sonra, Batılı ölçülere uygun okullar açılmıştı. Yalnız, bunların yanında, çok eski usullerle yürütülen mahalle okulları, medreseler de vardı. Öğretimdeki bu ikilik, genç kuşaklar arasında görüş, düşünüş ayrılıkları yaratıyordu. Esasen medreseler, devrini

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Getirdiği Yenilikler

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi alanında yapmış olduğu yenilikler nelerdir? Ekonomi alanında yapılan büyük gelişmeler hakkında bilgiler. Atatürk yeni Türkiye’nin dayanaçağı temellerden birinin ekonomi olduğunu daha Kurtuluş Savaşı sırasında sözleriyle, hareketleriyle göstermişti. Ekonomik bağımsızlık yalnız antlaşmalarla kazanılamazdı. Bunun için, devletle milletin el ele çalışması gerekti Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı vakit devletin yabancılara 500 milyon lira

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Toplum Hayatındaki Devrimleri (Yenilikler)

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün toplum hayatında yapmış olduğu devrimler/inkılaplar, yenilikler ve kanunlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Laiklik. Osmanlı Devleti’nde din işleriyle devlet işleri birbirine bağlıydı. Devletin, toplumun idaresi Kuran ile İslam bilginlerinin koydukları hükümlere dayanır, bu hukuk düzenine «şeriat» denirdi. Yeni Türk devleti ise, bütün ileri Batı milletlerinde olduğu gibi, dinle dünya

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli

Bilgi Dünyası II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi

0

II. Mahmut döneminde gerçekleşen siyasal olaylar, yenilik çabaları, savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgi veren yazımız. II. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1808-1839) Senedi İttifak (1808) II. Mahmut döneminin ilk önemli olayı Sened-i İttifak’tır. Sened-i ittifak, ayânlarla padişah arasında imzalanmıştır. Asıl nedeni, merkezî otoritenin çok zayıflamış olması ve ayanlara söz geçiremeyecek hale gelmesidir. Özellikleri a.

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde özellikle Balta Limanı antlaşması ile sekteye uğrayan ekonomi alanındaki yenilikler / ıslahatların maddeler halinde sıralanmış hali. Anadolu şehirleri ile İstanbul arasındaki yolların düzenlenmesine önem verilerek Anadolu’da üretilen malların İstanbul’a kolayca gelmesi sağlandı. Böylece yerli üreticilerin ticaret alanındaki faaliyetlerine yardımcı olunmak istendi. Yerli malların kullanılması teşvik edildi, devlet memurluklarında yabancı kumaştan elbise yapılması

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

II. Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerin, ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** Medreselerin yanında ilk kez sivil amaçlı, Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. *** Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenci gönderildi. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa tarzında sivil okulların açılması, Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde yönetim alanında yapılan yenilikler ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da idari alanda yapılan yenilikler nedeniyle Osmanlı Devleti’ndeki Divan Kurulu, yetersiz olmaya başlamıştı. II. Mahmut, ilk kez Orhan Bey‘in kurmuş olduğu Divan Kurulu’nu kaldırdı. Bunun yerine bugünkü anlamda bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu. Bakanlıklara geniş yetkiler verildi. *** Devlet memurları; dahiliye

Bilgi Dünyası

1. Mahmut Kimdir? 1. Mahmut Dönemi

0

1. Mahmut kimdir? Osmanlı padişahlarından 1. Mahmut’un hayatı, dönemindeki önemli olaylar ve yenilikler. MAHMUT I. (1696-1754) 24. Osmanlı padişahıdır. II. Mustafa‘nın büyük oğludur. Annesi Saliha Sebkati Valide Sultan’dır. Edirne Sarayı’nda doğdu. 1730’dan 1754’e kadar 24 yıl tahtta kaldı. 58 yaşında öldü. Çocuğu olmamıştır. Yerine kardeşi III. Osman geçmiştir. 1703’te, II. Mustafa tahttan indirilip az sonra

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk İnkılapları Nelerdir?

5

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar, devrimler nelerdir? Atatürk inkılapları ile ilgili bilgi.. Atatürk, kısa zamanda gerçekleştirdiği inkılapları zorla değil, halka faydası, iyiliğini anlatarak kabul ettirmiştir. Böylece çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ideali de kısa zamanda gerçek meyvelerini vermiştir. Bu devrimlere kısaca değinelim. Saltanatın kaldırılarak, Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasanın kabulü ve kadın hakları ile siyasal inkılaplar

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk’ün Dil Alanında Yaptığı Yenilikler

0

Atatürk’ün dile verdiği önem nedir? Dil alanında ne gibi yenilikler yapmıştır? Atatürk ve dil ile ilgili bilgi. Atatürk, Türk diline gerçek anlamda tutkun ve vurgun bir kişiydi. özellikle cumhuriyetin ilanından sonra en çok üzerinde durduğu en çok kafa yorduğu konu bu olmuştur. Atatürk, dil bağımsızlığını, siyasal bağımsızlığın bir parçası saymış, bunun için dil işine, devlet işleri