Tarih Biliminin Konusu Nedir?

0
Advertisement

Tarih nedir? Tarih Biliminin Konusu Nedir? Tarih bilimi neyi inceler, önemi, çalışma yöntemleri nelerdir, tarih hakkında bilgi.

arkeolojide tarihleme
TARİH NEDİR?
Tarih, insanların, toplumu etkileyen faaliyetlerinden doğan olayları
• zaman ve yer göstererek anlatan,
• bu olaylar arasındaki nedensel ilişkileri
• daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını
• karşılıklı etkilenmeleri
araştırıp gösteren bilimdir.
Tarihin bir başka tanımı:
Tarih; geçmişin olaylarını,
• kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak,
• kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve
• genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulunan bilim dalıdır.
Tarih, yeni bir bilimdir. 19. Yüzyıl sonlarında, çağdaş tanımına kavuşmuş; amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplin kimliği kazanmıştır.
TARİHİN KONUSU
Tarihin başlıca konusu, insan topluluklarının hayatları ve bu hayatın en eski zamanlardan beri geçirdiği değişimlerdir.
– Yönetim biçimleri,
– Savaş ve barışlar,
– Kültür ve uygarlıklar,
– Siyasî ve askeri etkinlikler,
– Gelenek ve görenekler,
– Din ve inançlar gibi konular, tarihin inceleme alanına girer.
Tarihin çalışma alanı tarihsel olaylardır.
Tarihsel Olayların Nitelikleri :
a. Geçmişte kalmış olaylardır.
b. Tekrarlanamazlar.
c. Neden-sonuç ilişkileri içinde ortaya çıkarlar.
d. Belli bir yer ve zamanda oluşurlar.
e. Sürekli, değişken ve dinamiktirler.
f. Deney konusu olamazlar.
Tarih Felsefesi
Bir milletin kendi tarihini, insanlığın tarihi içindeki yerine oturtması ve bu tecrübeyi günümüz sorunlarının çözümü için yeniden y orumlamasıdır.
Tarih Öğrenmenin Önemi
a. Tarih; insanlara, milletlerin geçmişteki yaşantılarını ve diğer devletlerle ilişkilerini öğretir.
b. Geçmiş uygarlıkları tanıtır.
c. insana, geçmişini değerlendirme ve geleceğini daha iyi biçimlendirme konusunda yardımcı olur. Geçmişini iyi bilen bir toplum, geleceğini daha sağlıklı şekilde biçimlendirebilir.
d. Tarih, insanlığın hafızasıdır. Ortak duygular yaratır. Geçmişle gelecek arasında köprü kurar.
TARİH YÖNTEMİ
Tarih, doğa bilimleri gibi doğrudan gözlem ve deneye dayanmaz.
Eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak, akıl yürütme yoluyla geçmişte olanları anlamaya ve açıklamaya çalışır.
Belgeler değerlendirilirken genellikle şu sıra izlenir:
a. Kaynak arama
b. Kaynakların sınıflandırılması
c. Kaynakların çözümlenmesi, eleştirilmesi
d. Kaynakların ışığında konunun yazılması
Tarihçi;
1. Doğru bilgiye dayanmalı
2. Kesin bilgi ile muhtemel olanları açıkça belirtmeli
3. Başkalarının kendisini kontrol etmesine imkân sağlamalı
4. Sanat yönü de olan bir anlatım sahibi olmalıdır.


Leave A Reply