Tarih Öncesi Devirler ve Genel Özellikleri

0

Tarih öncesi devirler nelerdir? Tarih öncesi devirlerin özellikleri, Taş devri, cilalı taş devri, maden devri, tunç devri hakkında bilgi.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

Bu devir insanoğlunun yeryüzünde görülmesi ile başlayıp yazının bulunmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönem insanoğlunun kullandığı araç ve gerecin niteliğine göre, Taş ve Maden Devri olarak ikiye ayrılmıştır.

TAŞ DEVRİ

Kabataş Devri (Paleolotik)

İnsanoğlunun yaşadığı en ilkel dönemdir. Bu dönem insanları tabiatın kendilerine sunduklarıyla yetinmişlerdir.

Yontma Taş Devri (Mezolitik)

Bu dönem buzul çağının yaşandığı dönemdir. Bu dönemin bilinmesi gereken en önemli özellikleri şöyledir:

*** İnsanlar mağaralarda ve büyük ağaç kovuklarında yaşamıştır.

*** Avların takip edilmesi ve meyvelerin oluş zamanına göre yer değiştirilmesi nedeniyle göçebe bir hayat görülmüştür.

*** Mağaralarda yaşayan insanlar “Klan” adı verilen ve kan bağına dayalı bir topluluk oluşturmuşlardır. (İlkel aile)

*** Mağara duvarlarına yapılan resimler insanoğlunun ilk sanat faaliyeti kabul edilmiştir.

*** Dönemin sonlarına doğru ateş kontrol altına alınmış ve insanoğlu zamanla ateşi;

• Pişirmede,
• Isınmada,
• Korunmada,
• Aydınlamada kullanmıştır.

Cilalı Taş Devri (Neolitik)

*** Bu dönem insanlar iklimin değişmesi ve havaların ısınmasıyla beraber mağaralardan çıkmaya başlamıştır.

** Toprağa atılan tohumların yeşerdiğini gören insanlar, toprağı işlemeyi öğrenmişler, tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla üretici bir ekonomi ve yerleşik bir yaşam örneği göstermişlerdir.

*** Hayvanları evcilleştirmiş ve evcilleşen hayvanları tarımda kullanmışlardır. Bu durum üretim fazlasının oluşmasına ve beraberinde takas usulü ticaretin başlamasını sağlamıştır.

Hayvanların; etinden, sütünden, gücünden ve derisinden yararlanılmıştır.

*** Artan ürünleri saklamak için seramikten çanak ve çömlekler yapmışlardır.

*** Tekerlek bulunmuş, böylece toplumlararası ticaret ve kültürel etkileşim artmıştır.

*** Bitki liflerinden dokumalar ve elbiseler yapılmaya başlanmıştır.

*** Mezar kültürü oluşmuş ve Menhir, Dolmen, Tümülüs adı verilen mezarlar görülmeye başlanmıştır.

Bu dönem insanları tabiata hakim olmaya başlamış ve toplumsal bir işbölümü içerisinde yaşamıştır.

MADEN DEVRİ

Bu dönemde insanoğlu madenleri işlemeyi öğrenmiş, bu madenleri işlerken de ; en yumuşak olan bakırla başlamış, bakıra kalay ekleyip tunçu, sonra ise demiri kullanmışlardır.

Bakır —> Tunç -> Demir

Bakır Devri

*** İlk defa bulunarak işlenen madenler bakır gümüş ve altındır.

*** Ancak kolay işlenmesi ve tabiatta bol bulunmasından dolayı en çok bakırdan eşya ve alet yapılmıştır.

*** Bu dönemde altın ve gümüş süs eşyası yapımında bakır ise daha çok silah ve eşya yapımında kullanılmıştır.

Tunç Devri

*** Bakırın kolay bozulması ve dayanıksız olması nedeniyle insanoğlu bakırı kalayla karıştırarak tunç elde etmiş, böylece daha sert ve dayanıklı eşyalar yapmıştır.

*** Bu dönemde ayrıca devlet düşüncesi oluşmaya başlamış, arabalar yapılmış ve ticaret gelişmiştir.

Demir Devri

*** İnsanların son olarak bulduğu ve kullandığı maden demirdir. Demirin yüksek derecede işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur.

*** Demirden eşyalar ve silahlar yapılmış, toplumların mücadeleleri hız kazanmıştır.

*** Demir devrinde site adı verilen şehir devletlerinin sayısının artması toplumlararası etkileşimi de artırmıştır.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

*** Yazının olmadığı dönemdir. Bu nedenle aydınlatılması tam olarak mümkün değildir.

*** Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgeden bölgeye farklılık göstermiştir. Bu durum temel nedenleri; coğrafi durum, iklim şartları ve kültürel etkileşimin az olmasıdır.

*** insanlar bu dönemde eşya ve alet yaparken sırasıyla önce taş, sonra toprak ve en son madenleri kullanmıştır.


Leave A Reply