Toplumsal Çözülme Nedir?

0
Advertisement

Toplumsal Çözülme nedir? Toplumsal çözülme nasıl olur, örneklerle açıklaması, Toplumsal çözülme hakkında bilgi.

Toplumsal Çözülme

Toplumda bireylerin, toplumsal değer ve normlara uymamaları sonucu toplumsal düzenin bozulması sürecine toplumsal çözülme denir. Bu durumda toplumsal yapıda gruplar, kurumlar, örgütler ve ilişkiler gibi çeşitli öğeler, birbirini tamamlayamaz. Toplum, artık işleyen bir bütün olma özelliğini büyük ölçüde kaybeder.

Toplumsal çözülme, özellikle maddi ve manevi kültür öğelerinin bir bütün meydana getirecek şekilde birbirini tamamlayamaması durumunda ortaya çıkar. Başka bir deyişle, maddi ve manevi kültür öğeleri arasında uyumsuzluk söz konusudur. Örneğin bir toplumda ekonomik gelişme amaçlanır, maddi kültür unsurlarında ilerleme gerçekleştirilir, teknolojik buluşlar hızlanır; fakat buna rağmen maddi olmayan unsurlarda değişme sağlanamazsa toplumsal çözülme başlar. Çünkü, yeni maddi kültür unsurlarıyla toplumsal değerler ve normlar arasında uyumsuzluk söz konusu olur. Bu şekilde, toplumun manevi kültür öğelerinin, maddi olmayan kültür öğelerinin gerisinde kalmasına kültürel gecikme adını veriyoruz. Örneğin; endüstrileşmeden sonra Batı toplumlarında maddi kültür öğeleri hızla değişmiştir. Maddi olmayan kültür öğeleri buna hemen uyum sağlayamamış ve sonuçta toplumsal çözülme ortaya çıkmıştır. Çünkü, insanlar maddi koşullardaki değişmelerin gerektirdiği değer ve normları hemen benimseyememişlerdir. ,

Durkheim mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişte ortaya çıkan bu durumu, anomi (kuralsızlık) kavramı ile ifade etmiştir. Anomi durumu, ancak yakın zamanlarda maddi olmayan kültür öğelerine; toplumsal adalet, toplumsal güvenlik gibi bazı değerler katılarak ve insanların bunları benimsemeleriyle ortadan kalkmıştır. Batıda teknolojinin yarattığı maddi kültürle maddi olmayan kültür, ancak yakın zamanlarda bağdaşabilmiştir. Bu durum gerçekleştirilemeseydi Batı toplumlarında çözülmeden sonra yeniden toplumsal bütünleşmenin sağlanması mümkün olmazdı.

Advertisement

Leave A Reply