Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Ekonomi

0
Advertisement

Ekonominin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Ekonominin açıklaması

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Ekonomi

Toplumsal değişmeyi etkileyen etmenlerden biri de ekonomidir. Ekonomik gelişmeler; aile, eğitim, hukuk, ahlak gibi toplumsal kurumları etkiler ve değiştirir. Örneğin; iş bölümünün artmasıyla toplumsal yaşam karmaşık bir hâl almıştır. Değer yargıları değişmiş, bireycilik ve resmi ilişkiler artmıştır. Kazanılmış statülerin önemi daha da artmıştır.

Ekonomi toplumsal yapıyla karşılıklı etkileşim içindedir. İnsanlar mallar ve hizmetler aracılığıyla yaşayabilmeleri için gerekli ihtiyaçları karşılarken bunları karşılama biçimi ve miktarına göre toplumsal statü de elde ederler. Ayrıca bir ülkede ekonomik alt yapı hukuk, eğitim, din, ahlak vb. unsunları da etkiler. Kapitalist bir ekonomik sistem; girişimi destekleyen bir hukuki yapıya, bu yönde bir eğitime, özgürlükçü bir dini yapıya ve bireyci bir ahlak sistemine olanak verir. Toplumsal yapıda statü ilişkileri; roller ve değerler ise üretimi etkiler. Birincil, samimi ilişkilerin baskın olduğu bir toplumda ekonomik sistem de toplulukçu unsurlar içerir.

Ekonomik kaynakların azlığı ya da çokluğu, gelir dağılımının adaletli olması, gelişmiş bir üretim biçiminin varlığı, yatırımlara ayrılan milli gelir gibi ölçütler, ekonominin genel özelliklerini gösterir. Bunlar toplumu oluşturan insanların ve grupların yaşam biçimini etkiler. Ekonomik koşullar uygunsa toplumsal değişme daha hızlı olur. Endüstrileşmeyle birlikte insanların yaşam biçimi ve yaptıkları işler farklılaşmıştır. İnsanlar tarımı bırakıp fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır. İnsanlar arasındaki ilişkiler, ekonomik faktörler tarafından belirlenmiş ve ikincil ilişkiler egemen olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply