Türk Edebiyatının Kısaca Tarihi Gelişimi

1

Türk Edebiyatının Zaman içinde gelişimi. İslamiyet öncesi, İslami devir, batı etkisinde gelişen ve Tazminat Devri Türk Edebiyatı.

edebiyat

Advertisement

Türk Edebiyatının Kısaca Tarihi Gelişimi

Türk edebiyatı, “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”, “İslami Devir Türk Edebiyatı” ve “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” olmak üzere üç ana döneme ayrılır:

“İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”;

Sakalar, Bunlar, Tabgaçlar, Göktürkler ve Uygurlar adıyla devletler kurmuş Türklerin edebiyatıdır. Bu dönemde meydana getirilen eserler, dil, duygu ve düşünce yönüyle yabancı etkilerden uzaktır. Başlangıcından XI. yüzyıla kadar devam eder.

“İslami Devir Türk Edebiyatı”,

edebiyatımızın XI. yüzyılda yeni bir kimlik kazanmasıyla başlayıp XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir süreci kapsar. Bu dönem, edebiyat alanında büyük başarıların ortaya konulduğu verimli bir dönemdir. Türk edebiyatı çeşitli kültürlerle kaynaşmış, biçim ve içerik bakımından zenginleşmiştir. Bir yandan klasik Türk edebiyatı gelişimini sürdürürken, diğer yandan Türk halk edebiyatı varlığını devam ettirmiştir. Bu dönemde İslamiyetin edebi eserler üzerinde önemli etkileri olmuş, dilimize Arapça ve Farsçadan birçok kelime, terim ve tamlama girmiş, özellikle klasik şiirde aruz ölçüsü kullanılmış ve gazel, kaside, mesnevi gibi nazım biçimlerine yer verilmiştir.

“Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı”nda

klasik edebiyatın yerini, siyasal ve sosyal konularda halkı aydınlatmayı amaçlayan bir edebiyat almıştır. Batı uygarlığına yönelmemizle birlikte kültür, sanat ve edebiyat alanlarında batı uygarlığının etkisi kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır.

Advertisement

Tanzimat Devri Türk Edebiyatı,

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünün Edebiyatı), Fecr-i Ati Edebiyatı, Milli Edebiyat Akımı, Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı gibi dönemlere ayrılan edebiyatımıza, roman, tiyatro, eleştiri vb. yeni türler girmiştir. Batıdan terzarima, ottavarima, sone gibi yeni nazım biçimleri, çapraz ve sarmal uyak gibi yeni uyak düzenleri alınmıştır. Zaman içerisinde dilde yalınlaşma eğilimleri görülmüştür. Batıdan yeni düşünceler ve imgeler alınmış, batılı edebi akımların etkisiyle yazılmış eserler meydana gelmiştir. Bütün bunların dışında günümüz edebiyatçıları özgün eserler vererek edebiyatımızın gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya devam etmektedirler.


1 Yorum

Leave A Reply