Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

0

h4 style=”text-align: justify;”>Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler kimlerdir? Bu şahsiyetlerin İslam inancına katkıları hakkında bilgi.

Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

Advertisement

Ebu Hanife

Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri Ebu Hanife‘dir. Ası adı Numan bin Sabit’tir.

İslami bilim dallarından kelam, fıkıh ve hadis alanında kendini yetiştirmiş ve uzmanlaşmıştır. Özellikle fıkıh alanındaki uzmanlığı nedeniyle ona İmam Azam (en büyük imam) denmiştir. Meşhur fıkıh mezheplerinden biri olan Hanefilik mezhebinin kurucusudur. Çağımızdaki sorunlara bile o günlerde çözüm getirmeye çalışmıştır.

Maturidi

Advertisement

Aslen Türk kökenli olan Maturidi, Semerkant’da dünyaya gelmiştir. Maturidi, İslam dininin inanç esaslarını aklı ve vahyi birlikte kullanarak açıklamaya ve batıl inançları ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Şafi

766 yılında Gazze’de doğmuş. İmam Şafi olarak tanınmıştır. Şafi mezhebinin kurucusudur. Fıkıh alanında uzmanlaşmış önemli bir şahsiyettir.

Eş’ari

İnanç mezheplerinden biri olan Eş’ariliğin kurucusu kabul edilir. Eş’ari; Yüce Allah’ın varlığını, birliğini, İslam’ın inanç esaslarını akli ve vahyi delillerle savunmuştur.

Ahmet Yesevi

Advertisement

Türkistan’ın Sayram kasabasında doğmuştur. Kur’an’ın öğütlerini, Hz. Muhammed’in güzel ahlakını sade ve duru bir Türkçe ile şiirsel bir dille anlatmıştır. Şiirleri Divan-ı Hikme adlı kitapta toplanmıştır.

Ahi Evran

Ahlak ilkeleri yanında özellikle esnafın ve ticaretle uğraşanların eğitimine önem verdi. Gittiği her yerde esnafı teşkilatlandırdı. Ahilik onun kurduğu önemli sivil toplum örgütüdür.

Hacı Bektaş-ı Veli

Horasan’da doğup Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde vefat etmiştir. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini anlatmıştır. Makâlât adlı eseri Alevi –Bektaşi düşüncesinde önemli bir yer tutar.

Mevlânâ

Mevlânâ, dünyaca tanınmış bir mutasavvıf ve düşünürdür. Din, mezhep ve ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlara sevgiyle yaklaşmıştır. Hoşgörüyü ilke edinmiştir.

Yunus Emre

Taptuk Emre’nin öğrencisi olan Yunus Emre; ondan aldığı tasavvuf terbiyesiyle tasavvufi olgunluğa erişmiş, sonra da halkı aydınlatmaya başlamıştır. Yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmeyi benimsemiştir.

Hacı Bayram Veli

Ankara’da vefat eden Hacı Bayram Veli; İslamiyet’i ilmi açıdan ele almış, bilim ve tasavvufu birleştirmeyi başarmıştır.

Advertisement


Leave A Reply