Türklerde Postanın Kurulması ve Gelişmesi

0

Türklerde Posta teşkilatı ne zaman ve nasıl kuruldu? Posta ile haberleşmenin Türk tarihindeki gelişimi hakkında bilgi.

turklerde-posta Osmanlı İmparatorluğunda posta hizmetleri, II. Mahmut dönemine kadar yalnızca resmi haberleşmeler için yapılıyordu. II. Mahmut‘un getirdiği bir yenilikle bu resmi nitelikteki hizmetten halkın da yararlanması sağlandı. Bu hizmetin kamu hizmetleri kapsamına alınması, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla gerçekleşti. 1840’ta ilk Posta Nezareti kuruldu. Aynı yıl halka açık ilk postahane İstanbul’da Yeni Cami avlusunda Postanei Amire adıyla çalışmalara başladı. Bunu 1843’te Sivas, Musul ve Diyarbakır’da açılan postaneler izledi.

Advertisement

1855’te Posta İdaresi ile aynı koşutlukta ancak ayrı bir kuruluş olarak örgütlenmiş olan Telgraf İdaresi nezaret durumuna getirildi. 1863’te posta ücretleri pul olarak alınmaya başlandı. 1871′ de ayrı nazırlıklar durumunda bulunan Posta ve Telgraf İdareleri Posta ve Telgraf Nezareti adı altında birleştirildi. 1878’de Dünya Posta Birliği’ne katılınmasıyla Osmanlı Devleti’nde çağdaş haberleşme sisteminin ilk adımı atılmış oldu.

1909’da Posta ve Telgraf Nezareti’ne son verilerek posta hizmetleri umum müdürlük düzeyine indirildi. Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü adını alan bu kurum, 1911’e kadar Maliye Bakanlığı’na bağlı kaldı. 27 Ağustos 191 l’de yayımlanan yönetmelikle çalışmaları arasına telefon hizmetlerinin de katılmasıyla birlikte kuruluş özerk bir PTT Nezareti konumuna yükseltildi. Cumhuriyet’ten sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlanan PTT, kısa süre sonra Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. 17 Ekim 1953’te kabul edilen 6145 sayılı yasayla da Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kapsamma alındı.

Dünya’da Postanın Tarihçesi

Advertisement


Leave A Reply